19 november 2019

Gepubliceerd op 22 november 2019

Onderwerpen:

 1. Mandaat, volmacht en machtiging 2019

Besluiten

1. Mandaat, volmacht en machtiging 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 besloten:

Als dagelijks bestuur

 1. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van:
 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 2 januari 2015 en;
 • de Instructie financiële bevoegdheden gemandateerde waterschap Vechtstromen 2015;
 1. in te stemmen met het door de watergraaf verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van waterschap Vechtstromen door het vaststellen van het Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2019;

Als secretaris-directeur

 1. het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van:
 • het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2015 en;
 • de Instructie financiële bevoegdheden ondergemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie rechtspositionele handelingen (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie gerechtelijke procedures (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie vergunningverlening, toetsing en advisering (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie handhaving (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie gunning aanbestedingen (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015;
 • de Instructie grondzaken (onder)gemandateerden waterschap Vechtstromen 2015.

Als watergraaf

 1. het Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2019 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit machtiging waterschap Vechtstromen 2015.

Kernboodschap

Met het nieuw vaststellen van de besluiten over (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging is de verdeling van bevoegdheden tussen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie weer geactualiseerd.

Aanleiding waren externe ontwikkelingen als de normalisatie van de rechtspositie van de medewerkers van het waterschap (WNRA) en de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar ook meer interne ontwikkelingen als programmasturing en de verdeling van de financiële bevoegdheden over medewerkers.