21 mei 2019

Onderwerpen:

 1. Samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley Twente
 2. Besluitvorming op de 32e Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwater BV
 3. Rapportage verbijzonderde interne controle 2018

Besluiten

1. Samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 23 april besloten:

 1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley Twente;
 2. portefeuillehouder Ria Broeze te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
 3. de samenwerking na een jaar op het punt van bodemrendement en de relatie met Lumbricus en kringlooplandbouw te evalueren.

Kernboodschap

Mineral Valley Twente is een samenwerking tussen diverse partijen om slimme oplossingen te zoeken voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en om het mestoverschot om te zetten in grondstoffen.

Partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen in Mineral Valley Twente hun krachten. Het aantal partners is in 2018 fors gegroeid en er zijn financiële middelen verworven voor het uitvoeren van zogenoemde proeftuinen. Partners achten het daarom wenselijk de organisatie te professionaliseren.

Daarom is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerking, beoogde resultaten, programmering, organisatie en financiering.

2. Besluitvorming op de 32 e Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwater BV

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 mei 2019 besloten:

 1. aan portefeuillehouder Wim Stegeman het mandaat te verstrekken om namens aandeelhouder Vechtstromen tijdens de 32e Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NieuWater B.V. op 16 mei achtereenvolgens:
 2. de jaarrekening van NieuWater B.V. over 2018 vast te stellen;
 3. in te stemmen met het voorstel een dividenduitkering aan beide aandeelhouders te doen ter hoogte van het volledige positieve resultaat over 2018;
 4. de directie van NieuWater B.V. decharge te verlenen.

Kernboodschap

NieuWater is eigendom van Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe. Het doel van NieuWater is de Puurwaterfabriek te exploiteren die middels een innovatieve combinatie van verschillende zuiveringstechnieken op duurzame wijze schoon water maakt uit afvalwater.

3. Rapportage verbijzonderde interne controle 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 mei 2019 besloten:

 1. het "Eindrapport Verbijzonderde Interne Controle 2018" vast te stellen;
 2. het rapport ter informatie aan te bieden aan de AB-controlecommissie.

Kernboodschap

Het algemene beeld naar aanleiding van de uitgevoerde verbijzonderde interne controles wordt beoordeeld als goed/voldoende. De organisatie heeft continue aandacht voor het actueel houden en het monitoren van de belangrijkste financiële processen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de organisatie proactief is in het opvolgen van aanbevelingen die vanuit de interne- of externe controles zijn gedaan en dat alle medewerking is verleend aan het uitvoeren van de verbijzonderde interne controles.

Er zijn geen bevindingen naar voren gekomen waarbij binnen processen op korte termijn verbeteringen dienen plaats te vinden.