22 januari 2019


Onderwerpen

 1. Beslissing op bezwaar Wob Regge
 2. Proces- en beleidsevaluatie droogte
 3. Managementletter 2018
 4. Aanpak jaarverslag 2018
 5. Voorstel 'Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0’
 6. Evaluatie biogasveiligheid
 7. Aanleg en financiering zonnevelden
 8. Budget project Energiefabriek

Besluitenlijst

1. Beslissing op bezwaar Wob Regge

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 december 2018 besloten, onder verwijzing naar het advies van de adviescommissie behandeling bezwaren:

 1. het bezwaar van de bezwaarmaker (namens cliënten) tegen het besluit naar aanleiding van zijn Wob-verzoek om alle relevante stukken die van belang zijn voor het ingediende handhavingsverzoek op 24 februari 2018 ongegrond te verklaren;
 2. het verzoek van deze bezwaarmaker om vergoeding van gemaakte kosten af te wijzen omdat het bestreden besluit niet wordt herroepen.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen een beschikking op een Wob-verzoek betreffende een verzoek om handhaving van het projectplan Regge herstelproject Archem-Eerderhooilanden. Op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren is dit bezwaarschrift door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is dat het waterschap alle relevante stukken heeft verstrekt.

2. Proces- en beleidsevaluatie droogte

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 januari 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke en procesmatige evaluatie Droogte Waterschap Vechtstromen 2018.
 2. de organisatie te vragen te komen met een nadere prioritering, uitwerking en planning, op basis van een vooraf te bepalen bestuurlijk ambitieniveau, waarbij voor wat betreft de procesevaluatie prioriteit wordt gegeven aan de aanbevelingen die het meeste rendement opleveren voor het functioneren van de crisisorganisatie (de organisatie die zich bezighoudt met crisisbeheersing, veelal onder leiding van de Veiligheidsregio).

Kernboodschap

Het werkgebied van Vechtstromen was in 2018 één van de droogste plekken van Nederland. Vechtstromen heeft de manier waarop het als waterschap met de droogte is omgegaan, geëvalueerd met een beleids- en procesevaluatie.

Ondanks het hoogste neerslagtekort sinds 1976 is er met extra inzet van onze medewerkers, pompen en gemalen in 42% van het werkgebied (vooral Drenthe en West Twente) water uit het IJsselmeer extra aangevoerd via kanalen. Maar met dit water konden we niet alle gebieden op de hoger gelegen zandgronden in bijvoorbeeld Twente van oppervlaktewater voorzien (58% van ons werkgebied). Gedurende de zomer was in 97% van ons gebied grondwateronttrekking mogelijk. Op een aantal plekken (3% van ons gebied) mocht er geen grondwater worden opgepompt.

De droogte heeft een grote sociaal economische en ecologische impact gehad. Daarom wil het waterschap nagaan hoe in het de toekomst nog beter water kan sparen en aanvoeren en hoe we ons het best kunnen aanpassen aan droge omstandigheden. Daarnaast gaat het waterschap met zijn partners binnen Rijn Oost opnieuw kijken naar het beleid en de regels rond onttrekking van grond- en oppervlaktewater.

Veel medewerkers van het waterschap hebben deze zomer hard gewerkt om de negatieve gevolgen van de droogte zo beperkt mogelijk te houden. Zij blikken overwegend tevreden terug op de wijze waarop de crisisorganisatie heeft gefunctioneerd. Er is een aantal aanbevelingen gedaan voor het verder optimaliseren  van de processen bij het bestrijden van de calamiteiten. Vechtstromen zal in 2019 de aanbevelingen omzetten in verbeteracties en –afspraken.

3. Managementletter 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. kennis te nemen van de ‘Managementletter 2018 waterschap Vechtstromen’ van de accountant waarin de conclusie is dat de beheersing van de significante processen, die voor de jaarrekening van belang zijn, van ruim voldoende niveau is;
 2. kennis te nemen van de verdere verbeteringen die het Concern Management Team wenst door te voeren aan de door de accountant aangegeven processen: rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen, naleving Wet normering topinkomens, procedure autorisatiebeheer, wachtwoordbeleid en administrators en superusers.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementletter 2018 van de accountant en van de verdere (beperkte) verbeteringen die het Concern Management Team in de processen wenst door te voeren naar aanleiding van de aanbevelingen van de accountant. In de managementletter beoordeelt de accountant de administratieve organisatie en beheersmaatregelen van interne controle voor de belangrijkste financiële processen.

De accountant concludeert dat de beheersing van de significante processen, die voor de controle van de jaarrekening van belang zijn, van ruim voldoende niveau is.

4. Aanpak jaarverslag 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het jaarverslag (JV) 2018.
 2. akkoord te gaan met de volgende uitgangspunten voor het JV 2018:
 3. doorgaan op de ingeslagen weg naar minimaal noodzakelijke, compacte en makkelijk leesbare P&C-documenten;
 4. de ambtelijke doorlooptijd van het jaarverslag zo kort mogelijk te maken;
 5. de bestuurlijke doorlooptijd af te stemmen op de vastgestelde bestuurlijke jaarplanning 2019.
 6. de eerste begrotingswijziging 2019 deel uit laten maken van het traject JV 2018.
 7. dit voorstel ter informatie te sturen naar de commissie Besturen en organiseren van
  6 februari 2019.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het jaarverslag 2018 vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen over 2018. In overeenstemming met de gewenste door-ontwikkeling van de planning & control streeft het waterschap naar een compact jaarverslag op hoofdlijnen waarbij aandacht is voor actuele ontwikkelingen en maatschappelijke waarden waaraan het waterschap in 2018 een bijdrage heeft geleverd. Op 10 juli 2019 stelt het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap het jaarverslag over 2018 vast.

5. Voorstel ‘ Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond en bagger uit zandvangers in Twente voort te zetten en het bestaande beleid te actualiseren;
 2. Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente in ontwerp vast te stellen;
 3. De ontwerpnota met bijbehorende bodemkwaliteitskaart vrij te geven voor inspraak.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen zet het al bestaande Twentse beleid voort voor het ontgraven en toepassen van grond en bagger. Hiertoe is de bestaande Nota Bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart geactualiseerd en in ontwerp vastgesteld. Alle Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond en bagger binnen Twente, verlaagt de kosten voor gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. Binnen zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen over de ontwerp Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart

6. Evaluatie biogasveiligheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. Kennis te nemen van de bestuurlijke verantwoording over diverse initiatieven op het gebied van biogasveiligheid en daarmee dit project als beëindigd te beschouwen. De belangrijkste resultaten zijn uitgevoerde technische, administratieve en organisatorische maatregelen op de zuiveringslocaties Emmen, Hengelo, Enschede en Goor;
 2. Het besluit ter kennisname te zenden naar de commissie waterketen;
 3. Biogasveiligheid in het jaarlijkse auditprogramma te borgen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft de afgelopen tijd maatregelen uitgevoerd om de veiligheid op de waterzuiveringen met een vergistingsinstallatie te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld biogasinstallaties aangepast, veiligheidsvoorzieningen ingebouwd en (toegangs)controles ingevoerd zodat het beheer en onderhoud eenvoudiger en veiliger uitgevoerd kan worden.

Nu alles is afgerond is het tijd om verantwoording af te leggen over de opgeleverde resultaten van de diverse initiatieven op het gebied van biogasveiligheid. De belangrijkste resultaten van de afgeronde deelprojecten zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen op het gebied van biogasveiligheid op de zuiveringslocaties Emmen, Hengelo, Enschede en Goor. Hiermee draagt het project bij aan de doelstelling om onze zuiveringen en vergistingsinstallaties toekomstbestendig en veilig te kunnen beheren.

7. Aanleg en financiering zonnevelden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. Op de terreinen van 10 zuiveringslocaties in ons gebied een zonneveld te realiseren.
 2. In te stemmen met het overschrijden van het vastgestelde investeringskader voor 2019 met maximaal M€ 10 om daarmee de zonnevelden te realiseren.
 3. En als gevolg daarvan ook in te stemmen met een (aanvullende) stijging van de schuldpositie in 2019 met maximaal M€ 10.
 4. In afwijking van het vastgestelde waterschapsbeleid vaste activa in te stemmen met de voorgestelde afschrijvingstermijn van 15 in plaats van 10 jaren voor de zonnevelden.
 5. Pas over te gaan tot realisatie op een zuiveringslocatie op voorwaarde dat er voor die locatie een subsidiebeschikking is ontvangen en voor die locatie een positieve business case is ontstaan en de locatie obstakelvrij is inclusief leveringsmogelijkheden aan het openbaar net.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 40% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Met diverse initiatieven zoals de Energiefabriek wordt hier invulling aan gegeven. Het dagelijks bestuur heeft ook de intentie om op tien  waterschapslocaties zonnevelden te realiseren. Uit een recente haalbaarheidsstudie is gebleken dat het zowel technisch als economisch interessant is om de energievoorziening van een tiental waterzuiveringen met behulp van zonnepanelen te verduurzamen. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan de eigen duurzaamheidsdoelstelling, maar hierdoor draagt Vechtstromen ook bij aan de versnelling van de energietransitie.

8. Budget project Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de aanbesteding Energiefabriek fase 2, de financiële stand van zaken van het project en de mogelijke scenario’s tot bijsturing.
 2. De projectscope in tact te laten en te kiezen voor het financieren van de additioneel benodigde projectkosten waardoor het projectbudget verhoogd wordt van 30 M€ naar 31,5 M€ inclusief btw.
 3. De additioneel benodigde projectkosten te financieren door het grotendeels inzetten van de Stimuleringsmiddelen Duurzaamheid die binnen de Programmabegroting 2019-2022 beschikbaar zijn.
 4. Een aanvullend krediet te verlenen van 1,5 M€ inclusief btw.

Kernboodschap

Op de zuivering in Hengelo wordt gebouwd aan een Energiefabriek. Een deel daarvan is gereed en levert al duurzaam opgewekte energie op. Om de energieopbrengst te vergroten en de werking van de Energiefabriek te optimaliseren is een tweede fase nodig. Eind 2018 heeft het waterschap deze fase van het project voorbereid en aanbesteed. Die aanbesteding is hoger uitgevallen dan vooraf begroot wat grotendeels te wijten is aan de aantrekkende economie waardoor hogere offertes worden uitgebracht door leveranciers. Er zijn daarom scenario’s onderzocht om te bepalen op welke wijze het project vervolgd moest worden. Zo kon zorgvuldíg worden afgewogen of de extra kosten voor de Energiefabriek gerechtvaardigd zijn. Op basis van een begroting van de investering, de invloed op de exploitatiekosten en de risico’s blijkt dat de extra investering niet leidt tot een langere terugverdientijd en dat de doelen op het gebied van duurzaamheid snel bereikt kunnen worden. Daarom is besloten om de uitvoering van deze tweede fase van de Energiefabriek te starten.

De bouw van de Energiefabriek in Hengelo maakt onderdeel uit van het strategisch doel van het waterschap om op een duurzame en efficiënte manier afvalwater te zuiveren en haar zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) doelmatig te verwerken.

In afvalwater zit acht keer meer energie, dan nodig is om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het nu mogelijk nog meer energie te winnen uit afvalwater. Door de bouw van een Energiefabriek in Hengelo, kan de zuivering het afvalwater energieneutraal zuiveren. En op termijn zelfs energie leveren aan bedrijven en burgers in de omgeving.