23 april 2019


Onderwerpen

 1. Voortgangsrapportage projecten eerste kwartaal 2019
 2. Tijdelijke samenstelling AB-controlecommissie
 3. Evaluatie inzet drone bij toezicht en handhaving
 4. Voorstel definitieve leggervaststelling overige keringen

Besluitenlijst

1.Voortgangsrapportage projecten eerste kwartaal 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 ingestemd met het volgende voorstel:

 1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Projecten eerste kwartaal 2019;
 2. deze rapportage op te nemen in het overdrachtsdossier aan het nieuwe bestuur;
 3. te onderzoeken hoe het nieuwe bestuur informatie wenst te ontvangen over de voortgang van projecten en of het wenselijk is deze te integreren in de planning & controlcyclus.

Kernboodschap

Het is gebruikelijk om het algemeen bestuur halfjaarlijks te informeren over de stand van zaken van de onderhanden projecten. In lijn met deze afspraak is in maart een rapportage opgesteld van de projecten die lopende het eerste kwartaal van 2019 bij team Projecten in voorbereiding, uitvoering of afronding zijn. Normaliter werd deze rapportage doorgeleid naar de commissies. Met de overgang naar het nieuwe bestuur is onduidelijk of de huidige structuur gehandhaafd blijft. Ook is dit een natuurlijk moment de huidige informatievoorziening te evalueren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de voortgangsrapportage projecten eerste kwartaal 2019 door te geleiden naar het algemeen bestuur. Hiermee wordt invulling gegeven aan een eenduidige, transparante bestuurlijke informatievoorziening over projecten.

2. Tijdelijke samenstelling AB-controlecommissie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 april besloten:

 1. voor de behandeling van de jaarstukken 2018 van Vechtstromen tot een tijdelijke aanwijzing van de leden van de controlecommissie te besluiten in afwachting van de vorming van het dagelijks bestuur;
 2. voor de controlecommissie tijdelijk de heer F. Ensink, de heer W. Siebring en mevrouw A. Broekman-Veltman aan te wijzen;
 3. de tijdelijke aanwijzing van de leden van de controlecommissie ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op grond van de Controleverordening waterschap Vechtstromen is er een controlecommissie nodig die de behandeling van de jaarstukken 2018 van Vechtstromen in het algemeen bestuur voorbereidt. Als gevolg van de recent gehouden verkiezingen en de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur moeten de leden van deze controlecommissie opnieuw worden aangewezen. Het betreft hier de onafhankelijke rol van het algemeen bestuur om het dagelijks bestuur te controleren. De leden van de controlecommissie kunnen geen lid van het dagelijks bestuur zijn.
In afwachting van de vorming van het dagelijks bestuur zijn er daarom tijdelijk drie kandidaten uit het midden van het algemeen bestuur benoemd om zitting te nemen in de bedoelde commissie. Na de vorming van het dagelijks bestuur zal een definitieve benoeming worden voorgesteld, eventueel met nieuwe voordracht van kandidaten.

3. Evaluatie inzet drone bij toezicht en handhaving

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 23 april besloten:

 1. kennis te nemen van de evaluatie pilot inzet drone bij toezicht en handhaving;
 2. op basis van de evaluatie de drone in te zetten als regulier ondersteuningsinstrument bij handhaving en breder binnen de organisatie.
 3. Via communicatie dit instrument (gebruik van drones) meer vertrouwd te maken bij de grondeigenaren.
 4. De mogelijkheden die de nieuwe technieken aan handhaving bieden (zoals de inzet van drones en ook het gebruik van satellietbeelden) verder te doordenken.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft in 2018 bij ‘toezicht en handhaving’ geëxperimenteerd met de inzet van een drone. Dit leverde tijdsbesparing, een groter en nauwkeuriger bereik en een snellere inzet van toezicht op.
Daarmee droegen we uiteindelijk positief bij aan de waterkwaliteit. Het waterschap gaat de drone inzetten als ondersteuningsinstrument bij handhaving.

4. Voorstel definitieve leggervaststelling overige keringen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 23 april besloten:

 1. de leggers voor de overige keringen definitief vast te stellen zoals weergegeven op de kaart “overige waterkeringen 2019”;
 2. de vorm, afmeting en constructies van de oppervlaktewaterlichamen opgenomen in de tabel “lijst overige waterkeringen 2019” vast te stellen;
 3. de tabel “lijst overige waterkeringen 2019” onderdeel uit te laten maken van de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur).

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt de legger vastgesteld. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken weergegeven. Door de uitvoering van projecten en door het verlenen van watervergunningen zijn de ligging, afmeting en constructie van een aantal waterstaatswerken gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur de legger voor deze waterstaatswerken gewijzigd vastgesteld.