25 juni 2019


Onderwerpen:

 1. Waterlichaam Glanerbeek, traject Dinkel-Klooster
 2. Waterlichaam Elsbeek inclusief Kloosterhuizerbeek
 3. Nota Bodembeheer Schippersplas Ommen
 4. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem
 5. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluatie waterketen
 6. Ontwerpbegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Besluiten

1. Waterlichaam Glanerbeek, traject Dinkel-Klooster

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 besloten:

 1. het concept projectplan Waterlichaam Glanerbeek, traject Dinkel-Klooster vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. De herinrichting van het deeltraject Dinkel-Klooster omvat 750 meter. Het nieuw te realiseren beekdeel is een meanderende beek met beekbegeleidende bomen en struiken. Hierdoor wordt de waterkwaliteit verbeterd, met als gevolg een betere leefomgeving voor planten en dieren. Daarnaast ontstaat er ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) langs de beek. Dit draagt bij aan de klimaatbestendigheid van het systeem. Bij langdurige droogte wordt verdroging tegengegaan van landbouw en natuur en bij natte perioden kan het overtollige water tijdelijk opgevangen worden. Verder wordt invulling gegeven aan het optimaliseren van beheer en onderhoud. Met dit deelproject wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

2. Waterlichaam Elsbeek, inclusief Kloosterhuizerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 besloten:

 1. het concept projectplan Waterlichaam Elsbeek vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen

Kernboodschap

De Elsbeek is een langzaam stromende beek op zandgrond, die behoort tot het stroomgebied van de Dinkel. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Elsbeek en Kloosterhuizersbeek realiseert het waterschap een goed functionerend watersysteem volgens Kaderrichtlijn Water. Hierbij is er aandacht voor verbetering van ecologische waarden in en om het water en verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor plant en dier.  Daarnaast zorgen de verbeteringen voor het tegengaan van verdroging voor landbouw en natuur. Zo spelen we beter in op de veranderingen in het klimaat. Na oplevering van de werkzaamheden is de Elsbeek vanaf de Dinkel vispasseerbaar.

3. Nota Bodembeheer Schippersplas Ommen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. de Nota Bodembeheer Schippersplas (Enviso, 22 februari 2019) door het algemeen bestuur te laten vaststellen, zodat gebiedsspecifiek beleid voor de plas van kracht wordt. Binnen de kaders van dat beleid kan grond en bagger in de plas worden toegepast ten behoeve van herinrichting.

Kernboodschap

Staatsbosbeheer wil de Schippersplas gelegen in de gemeente Ommen minder diep maken met grond en bagger. Door het ondieper maken kan de Schippersplas natuurlijker worden ingericht. Dit zal positieve effecten hebben op de visstand en de waterkwaliteit. Als er sprake is van het verondiepen van een plas met bagger of grond moet het waterschap op basis van wet- en regelgeving een Nota Bodembeheer vaststellen. Daarmee wordt gekeken of het gebruik van de voorgestelde grond en bagger een negatieve invloed op het grond- en oppervlaktewater kan hebben. Ook geeft deze nota het waterschap de mogelijkheid om handhavend op te treden mocht dit nodig zijn. Uit extern onderzoek blijkt dat de plannen voor het verondiepen van de Schippersplas voldoen aan de gestelde voorwaarden. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur besloten de Nota Bodembeheer Schippersplas in concept vast te stellen.

4. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 juni 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van twee afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem;
 2. toegekende kredieten als volgt te muteren:
  1. niet uitgeputte kredieten in te trekken van: € 573.741,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
  2. niet uitgeputte subsidiekredieten in te trekken van: -€ 356.222,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal twee afgeronde projecten binnen het programma watersysteem de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: 40 ha ruimte langs Kader Richtlijn Water-waterlopen beschikbaar gekregen voor herinrichting, 1,2 km natuurvriendelijke oever aangelegd, 120.000 m3 waterberging in het winterbed gecreëerd, een meander/nevengeul aangelegd en 10,6 ha nieuwe natuur aangelegd samen met de Provincie.

5. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van twee projecten uit programma waterketen;
 2. toegekende kredieten en geraamde subsidie-inkomsten als volgt te muteren: niet uitgeputte kredieten in te trekken van € 478.557 voor de geëvalueerde projecten uit programma waterketen.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor twee afgeronde projecten binnen programma waterketen de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de afgeronde projecten zijn een deels vernieuwde zuivering (Almelo-Sumpel) en een vernieuwd deel van een persleiding (Borne-Hengelo op het terrein van de zuivering).

6. Ontwerpbegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 juni 2019 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)) en in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de strategische consultatie en de aanbesteding (en in 2020 implementatie) van het nieuwe belastingsysteem;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in deze gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid te worden gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regelingen. In dit kader worden de (ontwerp)begrotingen 2020 van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) en Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van GBLT en in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de strategische consultatie en de aanbesteding (en in 2020 implementatie) van het nieuwe belastingsysteem;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.