26 februari 2019


Onderwerpen

 1. Personele kamer van de Adviescommissie behandelen bezwaren
 2. Bijdragen KlimaatActieve Stad gemeente Losser
 3. Beslissing op bezwaar
 4. Beslissing op bezwaar
 5. Beslissing op bezwaar
 6. Reactie voorlopig programmavoorstel HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) 2020-2025
 7. Ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging 2019
 8. Maatwerk fosfor norm rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijverdal
 9. Projectplan Rheezermaten
 10. Projectplan Karshoek-Stegeren

Besluitenlijst

1. Personele kamer van de Adviescommissie behandelen bezwaren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. te benoemen als voorzitter van de algemene kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften: de heer G. Flinkers;
 2. te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften: mr. B. den Tuinder; mevrouw mr. H. Kuik;
 3. te benoemen als plaatsvervangend lid van de algemene kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften: mevrouw mr. P. Weggemans.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten enkele wijzigingen in de bezetting van de algemene kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften door te voeren. Reden hiervoor is, dat de huidige voorzitter zijn lidmaatschap per 1 januari 2019 heeft opgezegd.

Daarom zijn nieuwe personen benoemd als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend lid van de algemene kamer van de Adviescommissie behandelen bezwaren van waterschap.

2. Bijdragen KlimaatActieve Stad gemeente Losser

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. een bijdrage te doen aan project Kerkebos/centrumplein De Lutte van de gemeente Losser ter grootte van € 40.000,=, waarmee gelijktijdig met de herinrichting van het dorpscentrum klimaat-actieve maatregelen worden genomen;
 2. voor bovengenoemde bijdragen een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 40.000,=.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is een regionaal aanjager van het beleidsthema Klimaat Actieve Stad (KAS (klimaat actieve stad)). Met KAS zetten waterschappen en gemeenten zich actief in voor een stad die voorbereid is op klimaatverandering. KAS staat voor leefbare steden waar schade door wateroverlast wordt beperkt, waar men kan genieten van water, en waar inwoners zich bewust zijn van water en het veranderende klimaat. Het waterschap wil samen met partners invulling geven aan kansen die zich voordoen en klimaatmaatregelen zichtbaar maken.

Het project “Kerkebos/centrumplein De Lutte” is een voorbeeld waarmee water in de stedelijke omgeving zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Het draagt ook bij aan het terugdringen van hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) en het stimuleren van biodiversiteit in de stad.

3. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. het namens bezwaarmaker ingestelde bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom niet ontvankelijk te verklaren;
 2. niet over te gaan tot het vergoeden van kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid Algemene wet bestuursrecht;
 3. bezwaarmaker middels een brief van deze beslissing op de hoogte te stellen.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur om aan een bedrijf een last onder dwangsom op te leggen, aangezien het bedrijf meerdere malen water onttrok uit oppervlaktewater, terwijl hier, gelet op de extreme droogte, een onttrekkingsverbod gold of de beregeningsregeling van toepassing was. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift wordt op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren door het dagelijks bestuur niet ontvankelijk verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de belanghebbende buiten de daarvoor geldende termijn zijn bezwaarschrift heeft ingediend.

4. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker van 6 september 2018 tegen de aan het bedrijf opgelegde last onder dwangsom van 26 juli 2018 ongegrond te verklaren;
 2. niet over te gaan tot het vergoeden van kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid Algemene wet bestuursrecht;
 3. bezwaarmaker middels een brief op de hoogte te stellen van deze beslissing.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur om aan een bedrijf een last onder dwangsom op te leggen, aangezien het bedrijf meerdere malen water onttrok uit oppervlaktewater, terwijl hier, gelet op de extreme droogte, een onttrekkingsverbod gold of de beregeningsregeling van toepassing was. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift wordt op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de last onder dwangsom op juiste gronden en wijze is opgelegd.

5. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. niet over te gaan tot het vergoeden van kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid Algemene wet bestuursrecht;
 3. bezwaarmaker middels een brief van deze beslissing op de hoogte te stellen.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur om een verzoek voor het in oude staat herstellen van een waterloop af te wijzen. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift wordt op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is, dat er voor het waterschap geen waterstaatkundige argumenten zijn om de waterloop in oude staat te herstellen.

6. Reactie voorlopig programmavoorstel HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) 2020-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 februari 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het voorlopige programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2020-2025;
 2. de Programmadirectie Hoogwaterbescherming van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van een brief.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt in 2019 € 6,6 miljoen bij aan de Nederlandse hoogwaterbescherming: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het landelijke programmabureau Hoogwaterbescherming vraagt de waterschappen jaarlijks om instemming met de voorlopige programmering voor de komende jaren. Namens het bestuur van waterschap Vechtstromen is een positieve reactie verstuurd voor de programmabegroting 2020-2025.

7. Ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging 2019 HWH

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 3. in de eerste begrotingswijziging een extra bijdrage van Vechtstromen aan Het Waterschapshuis op te nemen van € 254.000.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis heeft de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis en de eerste begrotingswijziging 2019 van Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Dit gebeurt op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen die bepaalt dat de algemeen besturen van deelnemende waterschappen hiertoe gelegenheid krijgen. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 van Het Waterschapshuis in te dienen.

8. Maatwerk fosfor norm rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijverdal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. voor een periode van twee jaar de lozing van een verhoogd gehalte aan totaal fosfor in het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Nijverdal toe te staan;
 2. een norm vast te stellen van maximaal 5 mg/l totaal fosfor (voortschrijdend jaargemiddelde);
 3. daarnaast een norm vast te stellen van maximaal 1 mg/l Ortho-fosfaat (voortschrijdend jaargemiddelde).

Kernboodschap

Er zijn landelijke eisen opgesteld voor het water dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) zuiveren en vervolgens lozen op kanalen en beken. Deze eisen die zijn vastgelegd in algemene regels zijn opgesteld om meer eenduidigheid in Nederland te creëren. In specifieke gevallen kan worden afgeweken van de standaard normen. Waterschap Vechtstromen heeft in een beleidsnotitie vastgelegd in welke gevallen kan worden afgeweken. De lozing van rwzi Nijverdal is zo’n geval omdat de verhoogde concentraties totaal fosfor worden veroorzaakt door externe omstandigheid waardoor het te verwerken afvalwater sterk afwijkt.

9. Projectplan Rheezermaten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. het concept projectplan Rheezermaten vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt invulling gegeven aan het doel om de Vecht om te vormen tot een toekomstbestendige en veilige half natuurlijke laaglandrivier.

Kernboodschap

Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden.

In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders aangelegd en natuurvriendelijke oevers.

Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken.

10. Projectplan Karshoek-Stegeren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. het concept projectplan Karshoek-Stegeren vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt invulling gegeven aan het doel om de Vecht om te vormen tot een toekomstbestendige en veilige half natuurlijke laaglandrivier.

Kernboodschap

In Karshoek-Stegeren zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht. In dit gebied worden onder andere een nieuwe meander, een verlenging van een stuwpasserende nevengeul en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor vismigratie en de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur zoals stroomdalgraslanden. Ook is er aandacht voor de toegankelijkheid van het gebied voor recreatie. Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken.