26 maart 2019


Onderwerpen

 1. Verkenning samenwerking Rijn-Oost voor nieuw Waterbeheerplan 2022-2027
 2. Beslissing op bezwaar
 3. Overeenkomst overdracht stedelijk water Rijssen-Holten
 4. Aanwijzen trainees als toezichthouder
 5. Advies verrekening neveninkomsten

Besluiten

1. Verkenning samenwerking Rijn-Oost voor nieuw Waterbeheerplan 2022-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. het Waterbeheerprogramma niet samen te schrijven met de andere waterschappen van Rijn-Oost;
 2. het beleid en de processen wel af te stemmen binnen Rijn-Oost, waar dit relevant is.

Kernboodschap

Op basis van de Omgevingswet, die 1 januari 2021 in werking treedt, moeten waterschappen een waterbeheerprogramma opstellen. Met het waterbeheerprogramma geeft het waterschap aan welke resultaten het met welke maatregelen wil bereiken.

Waterschap Vechtstromen zal bij het opstellen van een waterbeheerprogramma in Rijn-Oost-verband samenwerken met de andere waterschappen. Binnen deze samenwerking zal het beleid zoveel mogelijk worden afgestemd daar waar er raakvlakken zijn en daar waar dit relevant is. Dit is in afwijking van het huidige Waterbeheerplan dat door de Rijn-Oost-waterschappen gezamenlijk is opgesteld.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen kiest voor een eigen waterbeheerprogramma, met oog voor samenwerking binnen Rijn Oost, omdat het hiermee eenvoudiger wordt om goed aan te sluiten op de visie van Vechtstromen en de unieke omstandigheden en vraagstukken in het eigen werkgebied.

2. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker gegrond te verklaren voor zover dit bezwaar betrekking heeft op het gebrek in de motivering van het besluit tot spoedeisende last onder bestuursdwang;
 2. de spoedeisende last onder bestuursdwang nader te motiveren door in de beslissing op bezwaar op te nemen ter bescherming van welke waterlopen maatregelen zijn getroffen;
 3. het bezwaarschrift van bezwaarmaker gegrond te verklaren voor zover dit bezwaar betrekking heeft op het gebrek in de motivering en de specificatie van de kostenbeschikking;
 4. de kostenbeschikking nader te motiveren door in de beslissing op bezwaar aan te geven welke kosten met welke reden worden verhaald;
 5. de kostenbeschikking te wijzigen door het totaal in rekening gebrachte bedrag van € 17. 251,18 te verlagen tot € 10.521,20;
 6. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
 7. op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht aan bezwaarmaker een bedrag te vergoeden van € 1.225.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur om een spoedeisende last onder bestuursdwang op te leggen aan een bedrijf. De spoedeisende last onder bestuursdwang is opgelegd om te voorkomen dat oppervlaktewater werd verontreinigd met bluswater. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift wordt op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaar door het dagelijks bestuur gegrond verklaard, voor zover het betrekking heeft op de motivering van de spoedeisende last onder bestuursdwang en de kostenbeschikking.

3. Overeenkomst overdracht stedelijk water Rijssen-Holten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. te besluiten tot overname van stedelijk waterbeheer in de gemeente Rijssen- Holten door in te stemmen met de overeenkomst “Overdracht van stedelijk waterbeheer tussen gemeente Rijssen-Holten en waterschap Vechtstromen”;
 2. mevrouw R. Broeze te machtigen om deze overeenkomst namens waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen neemt het stedelijk waterbeheer van de gemeente Rijssen-Holten over. Op 14 maart is hiervoor een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Bij de invoering van de Waterwet in 2009 is bepaald dat het waterschap beheerder is of moet zijn van oppervlaktewater in landelijk gebied, en ook in stedelijk gebied. Het waterschap is daarom in gesprek gegaan met gemeenten in ons werkgebied om invulling te geven aan deze zorgplicht voor oppervlaktewater in stedelijk gebied. Inmiddels zijn met 17 gemeenten afspraken gemaakt over het beheer van stedelijk oppervlaktewater. Tot en met 2019 worden afspraken gemaakt met de overige zes gemeenten, waaronder met de gemeente Rijssen-Holten.

4. Aanwijzen trainees als toezichthouder

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 besloten:

 1. de trainees die werkzaam zijn binnen het team Vergunningen, toezicht en handhaving aan te wijzen als toezichthouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht;
 2. het Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Vechtstromen aan de trainees toe te zenden.

Kernboodschap

Binnen het team Toezicht en Handhaving zijn trainees aangesteld. Het is de bedoeling dat deze trainees zoveel mogelijk werkervaring opdoen binnen het vakgebied Toezicht en Handhaving. Hierbij hoort ook het houden van toezicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Om die reden worden deze trainees aangewezen als toezichthouder.

5. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur (DB) zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime

dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het DB een fulltime dienstverband maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige DB-leden hebben een parttime dienstverband.