27 augustus 2019


Onderwerpen

 1. Instellen verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn
 2. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht
 3. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht
 4. Afronding Project Overstijgende Verkenning en Plan van Aanpak Verkenning Systeemmaatregelen Vecht

Besluiten

1. Instellen verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 juli besloten:

 1. een verbod in te stellen op grond van artikel 3.6 van de Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn;
 2. dit verbod in te laten gaan op 18 juli 2019.

Kernboodschap

Het is momenteel extreem droog. De waterkwaliteit in de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer heeft veel te leiden. De niet-wateraanvoergebieden betreffen zo’n 60% van het beheergebied van Vechtstromen (met name Twente, maar ook in delen van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe). Aangezien deze gebieden afhankelijk zijn van regen, stagneert de afvoer en vallen watergangen droog. De waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden komt in deze steeds meer onder druk te staan. Kleinere hoeveelheden water, met nauwelijks stroming, warmen sneller op en hoe hoger de watertemperatuur en hoe minder stroming, hoe groter de kans op zuurstofloosheid, vissterfte en andere waterkwaliteitsproblemen, zoals bijvoorbeeld blauwalg en botulisme. De afgelopen periode zijn watertemperaturen opgelopen tot waarden rondom de 20 graden. Zeker wanneer de watertemperatuur boven de 20 graden komt, neemt de kans op waterkwaliteitsproblemen fors toe. Gelet op de aanhoudende droogte en het voorkomen van verdere verslechtering van de waterkwaliteit van het watersysteem, heeft het dagelijks bestuur besloten een verbod in te stellen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn. Door het instellen van dit verbod, is in dit deel van ons beheergebied de reguliere beregeningsregeling niet langer van kracht.

2. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juli besloten:

 1. een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;
 2. dit besluit in te laten gaan per donderdag 1 augustus 2019, 00:00 uur;
 3. het besluit in te trekken als het neerslagtekort onder de 250 mm komt en een dalende tendens laat zien.

Kernboodschap

Tijdens de droogte van 2018 stelde het dagelijks bestuur van Vechtstromen een verbod in voor het beregenen uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een beschermingszone van 200 meter rondom deze kwetsbare natuurgebieden. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3 % van het beheergebied. Voor 2019 is er, met een grens van 250 mm neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het ingaan van een dergelijk verbod. Dit criterium is met een huidig neerslagtekort van 265 mm (peildatum 28 juli 2019) overschreden.

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om per 1 augustus 2019 een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland). Deze gebieden zijn op een kaart aangegeven. Het doel van het besluit is om (langdurige en mogelijk onherstelbare) schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.

3. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 21 augustus 2019 besloten:

 1. een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;
 2. dit besluit in te laten gaan per 23 augustus 2019, 00:00 uur;
 3. het besluit in te trekken als het neerslagtekort onder de 250 mm komt en een dalende tendens laat zien. Hiervoor zal door het dagelijks bestuur een nieuw besluit moeten worden genomen.

Kernboodschap

Tijdens de droogte van 2018 stelde het dagelijks bestuur van Vechtstromen een verbod in voor het beregenen uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een beschermingszone van 200 meter rondom deze kwetsbare natuurgebieden. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3 % van het beheergebied. Voor 2019 is er, met een grens van 250 mm neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het ingaan van een dergelijk verbod. Dit criterium wordt op 21 augustus op KNMI meetstation Hoogeveen overschreden. De komende tien dagen wordt bovendien droog weer met hogere temperaturen verwacht.

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om per 23 augustus 2019 een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Deze gebieden zijn op een kaart aangegeven. Het doel van het besluit is om (langdurige en mogelijk onherstelbare) schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Afronding Project Overstijgende Verkenning en Plan van Aanpak Verkenning Systeemmaatregelen Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 augustus 2019 besloten:

 1. in te stemmen met het plan van aanpak voor de verkenningsfase voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) project Vecht Dalfsen-Zwolle, waarvan systeemmaatregelen Vecht een onderdeel zijn;
 2. Wim Stegeman, als portefeuillehouder voor de Vecht-projecten, mandaat te geven voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen;
 3. het restant krediet van de Project Overstijgende Verkenning systeemmaatregelen Vecht ter grootte van € 73.000 over te hevelen naar het (vervolg)project Vecht Verkenning, als dekking voor de uitgaven in 2019 (betreft voorfinanciering).

Kernboodschap

De Overijsselse Vecht is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)), omdat grote delen van de primaire keringen tussen Ommen en Zwolle niet voldoen aan de veiligheidsnorm. De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen willen samen verkennen welke maatregelen in het stroomgebied van de Vecht genomen kunnen worden zodat de dijken tussen Dalfsen en Zwolle blijven voldoen aan waterveiligheidseisen.

Het klimaat verandert met als gevolg dat de kans op extreem veel neerslag toeneemt en daarmee ook piekwaterstanden op de Vecht. Bescherming kan enerzijds door de dijken verder te versterken, maar ook door elders in het stroomgebied van de Vecht meer ruimte aan water te geven. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft ingestemd met een plan van aanpak om samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, partners en belanghebbenden te onderzoeken welke maatregelen in het stroomgebied van de Vecht het beste een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de waterveiligheid.

De verkenning start in 2020 en wordt naar verwachting eind 2022 afgerond met een besluit voor een voorkeursalternatief. Daarna volgt nadere planuitwerking en uiteindelijk realisatie.