28 mei 2019


Onderwerpen

 1. Standpunt ontwerp Klimaatakkoord
 2. Realisatie zonnevelden op zuiveringslocaties
 3. Ontwerp Jaarverslag 2018, Beheerjaarrekening 2018 en verslag van bevindingen accountant bij Jaarrekening 2018

Besluiten

1. Standpunt ontwerp Klimaatakkoord

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 mei 2019 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. kennis te nemen van het ontwerp van het klimaatakkoord van 21 december 2018, met als belangrijkste punten voor de waterschappen als sector:
 • dat meer dan 100 partijen samen de CO2 uitstoot verlagen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990;
 • dat de waterschappen als sector 100% energieneutraal zijn in 2025, inclusief het beschikbaar stellen van assets aan derden voor duurzame energie;
 • dat de waterschappen deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES);
 • dat de waterschappen samen met partners een programma Aquathermie (energie uit water) gaan opstellen;
 • dat ingezet wordt op innovaties;
 1. hiervoor geen middelen te vragen en verplichtingen aan te gaan, anders dan overeengekomen in het bestuursakkoord;
 2. de voorzitter te mandateren om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, het Uniebestuur te mandateren om in te stemmen met het ontwerp van het klimaatakkoord;
 3. hierbij het voorbehoud te hanteren van eventuele latere wijzigingen van het klimaatakkoord, die van invloed zijn op de waterschappen.

Kernboodschap

In het mondiale klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Het kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2 reductie) in Nederland met ten minste 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990). Vorig jaar hebben de waterschappen het Interbestuurlijk Programma (IBP) ondertekend. Hierin hebben alle overheden onder andere afgesproken om samen aan de slag te gaan voor het klimaat om bovengenoemde reductie van de uitstoot van broeikasgassen te kunnen realiseren. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen neemt kennis van de tekst van het klimaatakkoord en mandateert de voorzitter om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in te stemmen met het akkoord. Door in te stemmen met het klimaatakkoord draagt Vechtstromen bij aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie) en het tegengaan of beperken van de klimaatverandering (mitigatie (tegenmaatregelen)). Hiermee versterkt Vechtstromen de inzet om bij het werken aan de watertaken een bijdrage te leveren aan de energietransitie (besparen, produceren en faciliteren).

2. Realisatie zonnevelden op zuiveringslocaties

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit 21 mei, op uitdrukkelijke voorwaarde dat het algemeen bestuur op 29 mei instemt met het DB-memo over de afhandeling van de motie over participatie bij zonnevelden:

 1. te starten met de realisatie van de zonnevelden op de zuiveringslocaties Haaksbergen, Vriezenveen en Oldenzaal nu er voor elke locatie Stimulering Duurzame Energie (SDE)-subsidie is beschikt, er een positieve business case ligt en er geen obstakels zijn qua vergunning en levering aan het net;
 2. voor de uitvoering van deze drie zonnevelden een krediet beschikbaar te stellen van € 2.075.000 (inclusief BTW);
 3. de kosten voor te betalen leges mee te nemen in de business case en hiervoor een additioneel krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 40% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Met diverse initiatieven zoals bijvoorbeeld project Energiefabriek wordt hier invulling aan gegeven. Het bestuur heeft daarnaast de intentie om op verschillende zuiveringslocaties een zonneveld te realiseren. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat het zowel technisch als economisch interessant is om de energievoorziening van een tiental waterzuiveringen met behulp van zonnepanelen te verduurzamen. Voor de eerste drie hiervan, namelijk de rioolwaterzuiveringsinstallaties Haaksbergen, Vriezenveen en Oldenzaal is de voorbereiding vrijwel afgerond en wordt overgegaan tot realisatie. Met de aanleg van deze eerste vier zonnevelden wordt invulling gegeven aan de eigen duurzaamheidsdoelstelling én draagt waterschap Vechtstromen bij aan de versnelling van de energietransitie.

3. Ontwerp Jaarverslag 2018, Beheerjaarrekening 2018 en verslag van bevindingen accountant bij Jaarrekening 2018

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening 2018 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2018 gevoerde beheer;
 2. het resultaat van de jaarrekening 2018 van € 4.067.000 als volgt te bestemmen:
 • € 1.885.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
 • € 2.182.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer;
 • het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening 2018 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2018 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;
 • de 1e begrotingswijziging 2019 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur;
 • in te stemmen met de Beheerjaarrekening 2018 (onder de randvoorwaarde van de uitkomst controleverklaring accountant op 28 mei 2019 en dat het algemeen bestuur op 10 juli 2019 het Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2018 ongewijzigd vaststelt);
 • de voorziening voor ‘CAO-ontwikkelingen’ op te heffen;
 • een bedrag ad € 659.188 aan niet uitgeputte kredieten in te laten trekken;
 • de 1e begrotingswijziging 2019 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen, onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 10 juli 2019 de eerste begrotingswijziging 2019 per programma ongewijzigd vaststelt.
 • kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2018 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2018.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 130 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2018 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 34 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap gewerkt met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2018 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2018 is reeds een bedrag van € 16,5 miljoen aan besparingen bereikt. De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2018 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 liggen ter inzage van 17 juni tot en met 1 juli 2019. Het jaarverslag wordt ter besluitvorming aan­geboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 10 juli 2019.