29 oktober 2019

Gepubliceerd op 1 november 2019

Onderwerpen:

 1. Bestuurlijk Voortgangsrapport 2019 en ontwerp Programmabegroting 2020-2023
 2. Belastingverordeningen 2020
 3. Aanpassing belastingstelsel
 4. Controleprotocol 2019 en Verbijzonderde Interne Controle-plan 2019

Besluiten

1. Bestuurlijk Voortgangsrapport 2019 en ontwerp Programmabegroting 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 oktober 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2019, inclusief de 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
  1. in 2019 een nieuwe bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NWB’ in te stellen;
 2. de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2020:
  1. doelen van de programma’s;
  2. baten en lasten;
  3. financiële middelen;
  4. onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves
  5. tarieven van de waterschapsbelastingen;
  6. netto-investeringen van € 59,1 miljoen.

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2019, ondanks vertragingen in de uitvoering van enkele projecten op koers liggen.

Verder stelt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen. Dit is de eerste begroting die onder verantwoordelijkheid van het nieuwe dagelijks bestuur wordt opgesteld. 2020 is te zien als een overgangsjaar. De eerste afspraken uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’, krijgen met dit begrotingsvoorstel invulling. Maar verdere beleidskeuzes, voor de periode 2021-2023 krijgen volgend voorjaar invulling met de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.

Op basis van het begrotingsvoorstel zal Vechtstromen in 2020 € 59 miljoen investeren in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen in het voorstel - zoals afgesproken in het bestuursakkoord - in 2020 met gemiddeld 3,4% toe. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur voor om een bestemmingsreserve in te stellen die wordt gevoed met het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank. In 2019 heeft Vechtstromen € 2.560.000 dividend uitgekeerd gekregen.

2. Belastingverordeningen 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 oktober 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het aantal termijnen voor de automatische incasso van belastingaanslagen en bestuurlijke boeten te wijzigen van 6 naar 10 maanden;
 2. de belastingverordeningen voor 2020 voor het overige inhoudelijk conform de thans geldende belastingverordeningen, vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
 3. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
 5. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020, met de volgende tarieven:
 • ingezetenen: € 78,51 per woonruimte;
 • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 62,60 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 15,65 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 15,65 per hectare;
 • openbare verharde wegen: € 125,20 per hectare;
 • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 31,30 per hectare;
 • natuurterreinen: € 4,43 per hectare;
 • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0384 % van de WOZ waarde;
 • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0096 % van de WOZ waarde.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2020 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2020, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2020 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020. In de verordeningen is een soepeler inningspraktijk bij automatische incasso opgenomen (in plaats van 6 maanden wordt in 10 maanden afgeschreven). De inhoud van de verordeningen is voor het overige onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2019 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2020. Daarnaast geldt met ingang van 2020 een nieuwe regeling voor kwijtscheldingsverzoeken voor waterschapsbelastingen. Deze liften niet meer mee met de kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen maar moeten voortaan apart worden ingediend bij het belastingkantoor (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)).

3. Aanpassing belastingstelsel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 oktober besloten:

 1. Opvolging te geven aan de moties die door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 16 oktober zijn aangenomen.

En in te stemmen met doorgeleiding ter besluitvorming door het algemeen bestuur van het voorstel om:

 1. de voorzitter van Vechtstromen op te dragen drie amendementen in te dienen bij de behandeling van het procesvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen met de volgende strekking:
  1. een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten onderdeel uit te laten maken van het procesvoorstel;
  2. om een onderzoek naar het belasten van effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties) onderdeel uit te laten maken van het procesvoorstel;
  3. het begrip ‘beperkte stijging’ concreet maken (maximaal 5%);
 2. alleen voor het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing van het belastingstelsel te stemmen indien alle drie de amendementen worden aangenomen;
 3. richting de Unie van Waterschappen aan te geven dat Vechtstromen ambtelijk zitting wil nemen in de compacte werkgroep voor het uitwerken van de opdrachten van de stuurgroep.

Kernboodschap

Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft een procesvoorstel opgesteld voor aanpassing van het belastingstelsel. Het doel van de Unie is om urgente knelpunten in het belastingstelsel van de waterschappen op te heffen.

Tijdens de komende ledenvergadering van de Unie op 13 december 2019 vraagt Vechtstromen aan de Unie om twee elementen toe te voegen aan het procesvoorstel. Het gaat om een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten (betalen voor 1, 2 of 3 vervuilingseenheden in plaats van 1 of 3 vervuilingseenheden) en een onderzoek naar het belasten van effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen van rwzi (rioolwaterzuivering)'s).

4. Controleprotocol 2019 en Verbijzonderde Interne Controle-plan 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 oktober 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 van waterschap Vechtstromen en deze vast te stellen;
 2. de commissie Financiën en beleidsuitvoering te vragen eventuele aanvullende/ specifieke aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de accountantscontrole;
 3. het Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2019 (VIC-jaarplan 2019) vast te stellen;
 4. geen extra aandachtspunten te benoemen die meegenomen moeten worden in het VIC-jaarplan 2019.

Kernboodschap

Voorafgaand aan de accountantscontrole van een jaarrekening legt het algemeen bestuur in een controle­protocol vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject is en wat de rol is van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid. Het dagelijks bestuur is, in overeenstemming met artikel 2 van de Controleverordening waterschap Vechtstromen (hierna: controleverordening), verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties.

Met het opstellen van een controleprotocol en het Verbijzonderde Interne Controle-plan heeft het dagelijks bestuur de noodzakelijke stappen genomen om de rechtmatigheid en getrouwheid van de belangrijkste financiële processen te laten toetsen. Het VIC-plan regelt de interne toetsing en het controleprotocol bevat de externe toetsing door de accountant van Vechtstromen, genaamd BDO.