3 december 2019

Gepubliceerd op 4 december 2019

Onderwerpen:

 1. AB-voorstel bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023
 2. Verlenging regeling reiskostenvergoeding
 3. Maatregelen Natura2000 / Kaderrichtlijn Water Snoeyinksbeek
 4. Samenwerkingsagenda gemeente Almelo en waterschap ‘Almelo’s water beweegt’
 5. Kredietaanvraag afronding Reggedal Enter
 6. Kredietaanvraag project Natura2000 Dinkeldal Noord vervolg planvoorbereidingsfase
 7. Kredietaanvraag project aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen
 8. Kredietaanvraag optimalisatie slibgistingstanks Hengelo

Besluiten

1. AB-voorstel bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2019, inclusief de 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
  1. in 2019 een nieuwe bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NWB’ in te stellen;
 2. de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2020:
  1. doelen van de programma’s;
  2. baten en lasten;
  3. financiële middelen;
  4. onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves;
  5. tarieven van de waterschapsbelastingen;
  6. netto-investeringen van € 59,1 miljoen;
 3. In te stemmen met het voornemen tot verkoop van de regiolocatie Vriezenveen.

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2019, ondanks vertragingen in de uitvoering van enkele projecten op koers liggen.

Verder stelt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen. Dit is de eerste begroting die onder verantwoordelijkheid van het nieuwe dagelijks bestuur wordt opgesteld. 2020 is te zien als een overgangsjaar.
De eerste afspraken uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’, krijgen met dit begrotingsvoorstel invulling. Maar verdere beleidskeuzes, voor de periode 2021-2023 krijgen volgend voorjaar invulling met de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.

Op basis van het begrotingsvoorstel zal Vechtstromen in 2020 € 59 miljoen investeren in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting.

Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen in het voorstel - zoals afgesproken in het bestuursakkoord - in 2020 met gemiddeld 3,4% toe.

Daarnaast stelt het dagelijks bestuur voor om een bestemmingsreserve in te stellen die wordt gevoed met het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank. In 2019 heeft Vechtstromen € 2.560.000 dividend uitgekeerd gekregen.

2. Verlenging regeling reiskostenvergoeding

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 besloten:

 1. de Regeling reiskostenvergoeding waterschap Vechtstromen van 21 november 2017 te verlengen;
 2. deze verlenging in te laten gaan per 1 januari 2020 met een werkingsduur tot
  1 januari 2023;
 3. in het najaar van 2022 met het Concern Management Team en het dagelijks bestuur te overleggen over het vervolg van de Regeling reiskostenvergoeding.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een huisvestingstrategie die is gericht op verbindend werken. Het werk en de resultaten staan centraal en er wordt gewerkt waar en wanneer het werk is; niet vanuit één hoofdlocatie, maar vanuit meerdere werklocaties in het beheergebied (Emmen, Sleen, Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Hengelo), thuis, op een externe locatie of bij partners. Hier past een aangepaste reiskostenregeling bij die financieel niet belemmert wanneer er moet worden gereisd. De Regeling reiskostenvergoeding is in werking getreden op 1 januari 2018 en wordt per 1 januari 2020 verlengd tot 1 januari 2023.

3. Maatregelen Natura 2000/ Kaderrichtlijn Water Snoeyinksbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 besloten:

 1. in te stemmen met een bijdrage aan de Kaderrichtlijn Water-maatregelen in de Snoeyinksbeek, als onderdeel van het Natura 2000 gebied Landgoederen Oldenzaal;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.297.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de programmabegroting 2019-2023.
 3. dit middels een brief aan de provincie Overijssel te bevestigen als antwoord op het schrijven van 19 september 2019.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt € 1,3 miljoen bij aan de inrichting van het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. De bijdrage van Vechtstromen houdt verband met de opgave die het waterschap vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft voor de Snoeyinksbeek. Het deel van deze beek dat nog niet was ingericht conform de KRW-opgave wordt met de bijdrage heringericht. Ook draagt de herinrichting bij aan een klimaatrobuust watersysteem dat beter om kan gaan met langdurige droogte en ook extreme neerslag. Dit deel van de beek wordt vispasseerbaar gemaakt en krijgt een meer natuurlijke inrichting: ondieper, breder en met houtige beplanting langs de beek.

De bijdrage van het waterschap komt voort uit een overeenkomst die de Provincie Overijssel en de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta in 2014 hebben gesloten en waarin is afgesproken dat kosten voor maatregelen die zowel de Natura2000- als KRW-doelen dienen, worden gedeeld tussen de partijen. Met dit voorstel wordt deze principeafspraak bekrachtigd. De provincie Overijssel draagt zorg voor de uitvoering van dit project. Na uitvoering is de gehele Snoeyinksbeek ingericht conform de KRW.

4. Samenwerkingsagenda gemeente Almelo en waterschap ‘Almelo’s water beweegt’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 besloten:

 1. de samenwerking met de gemeente Almelo verder te verbeteren;
 2. te streven naar een gezamenlijke programmering van projecten waar dit mogelijk en relevant is;
 3. hiermee een meerwaarde te creëren van de ingezette arbeid en financiële middelen;
 4. in bijgevoegde samenwerkingsagenda middels modules de gezamenlijke doelen te beschrijven;
 5. in ogenschouw te nemen dat het een dynamisch werkdocument betreft dat als vertrekpunt dient voor het realiseren van gezamenlijke opgaven en dat na bestuurlijke goedkeuring periodiek zal worden geactualiseerd;
 6. daartoe het document “Almelo ’s water beweegt” waarin een en ander wordt beschreven vast te stellen;
 7. na vaststelling in de afzonderlijke organisaties het document formeel gezamenlijk te ondertekenen tijdens een bestuurlijk overleg met de gemeente Almelo op
  25 november 2019;
 8. Hans van Agteren, namens het dagelijks bestuur, te mandateren om deze ondertekening uit te voeren.

De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen hebben een historie van goede samenwerking. Huidige werkzaamheden en nieuwe opgaven worden steeds meer integraal aangepakt, alles hangt steeds meer met elkaar samen. Om goed zicht te houden op alle onderwerpen waar wordt samengewerkt en om nieuwe thema’s tijdig in beeld te krijgen is nu een samenwerkingsagenda opgesteld. De intentie tot samenwerking is bestuurlijk door de gemeente en het waterschap vastgesteld.

De samenwerkingsagenda bestaat uit losse modules die in de loop der tijd kunnen worden afgerond en nieuwe kunnen worden toegevoegd. Zo zorgen beide organisaties dat het goede gesprek met elkaar gevoerd blijft worden. Daarnaast is de samenwerkingsagenda een middel om in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en andere partijen over de nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.

5. Kredietaanvraag afronding Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. voor de afronding van het project Reggedal Enter een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de programmabegroting 2020.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet en de geraamde subsidie-inkomsten kan de realisatie van het project Reggedal Enter afgerond worden. Met de herinrichting van dit deel van de Regge wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, waterveiligheid, klimaatbestendigheid en recreatie (onder andere zompvaart). Het project Reggedal Enter draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit voor onder andere landbouw, natuur en recreatie.

6. Kredietaanvraag project Natura2000 Dinkeldal Noord vervolg planvoorbereidingsfase

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. voor het vervolg van de planvoorbereidingsfase van project Natura 2000 Dinkeldal Noord een krediet beschikbaar te stellen van €670.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de kaders van de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. In deze gebieden wordt gewerkt aan het herstellen van de natuur. Het Dinkeldal is hier één van. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.

Voor de uitvoering van het project Dinkeldal – Noord werken wij samen met de gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer en de provincie. Wij werken aan maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en aan herstel van de natuur. De realisatie van deze doelen wordt gecombineerd met maatregelen die ruimte bieden aan een goede bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven. Voor de uitwerking van deze plannen stelt het dagelijks bestuur €670.000. beschikbaar.

7. Kredietaanvraag project aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. voor het vervolgen van de voorbereiding van het project Aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 (incl. BTW). Dit bedrag past binnen de kaders van de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Vriezenveen is verouderd en voldoet niet meer aan de stand van de techniek. Investeringen in aanpassingen van zuiveringen zijn kostbaar en het waterschap vindt een weloverwogen beslissing dan ook van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat een zuivering met Nereda-technologie de beste optie is op deze plek. Nereda staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie die een groot voordeel biedt voor het energieverbruik. De benodigde installatie heeft minder ruimte nodig, leidt tot goede zuiveringsprestaties en lagere exploitatielasten. In de afgelopen periode is het definitief ontwerp voor de aanpassing opgesteld en is voldoende budget beschikbaar gesteld voor het project. De aanbestedingsfase van het project is gestart zodat de uitvoering medio 2020 kan starten. Naar verwachting zal de zuivering gereed zijn in 2022. De aanpassing van de waterzuivering past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

8. Kredietaanvraag optimalisatie slibgistingstanks Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Optimalisatie slibgistingstanks Hengelo een krediet beschikbaar te stellen van € 871.000 (incl. BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde kaders van de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

Op onze 23 rioolwaterzuiveringen wordt jaarlijks afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven schoon gemaakt. Het restproduct van rioolwaterzuiveringen, zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd), wordt ingezet voor het opwekken van biogas in de Energiefabriek Hengelo. De verwerking van dit slib vindt plaats in drie slibgistingstanks. De drie slibgistingstanks worden grondig gerenoveerd, waardoor ze betere resultaten behalen en weer voldoen aan de laatste veiligheidsnormen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden stelt het dagelijks bestuur een krediet beschikbaar van € 871.000.

Van het opgewekte biogas maakt de Energiefabriek elektriciteit waardoor de rioolwaterzuivering Hengelo volledig energieneutraal is. Ook wordt er elektriciteit aan 3.500 huishoudens in Hengelo geleverd.