3 september 2019


Onderwerpen:

 1. Aanvullend krediet voorbereiding project Lutterhoofdwijk
 2. Vaststellen gewijzigde verordening nadeelcompensatie
 3. Tijdelijke verruiming lozingen stikstof en fosfor rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk
 4. Aanvullend voorbereidingskrediet voor Elsbeek en Kloosterhuizenbeek
 5. Overgangsbesluit normering waterkeringen Vecht en Afwateringskanaal.

Besluitenlijst

1. Aanvullend krediet voorbereiding project Lutterhoofdwijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 september 2019 besloten:

 • voor de verdere voorbereiding van project P100099200 Lutterhoofdwijk een krediet beschikbaar te stellen van € 375.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting 2019 - 2022.

Kernboodschap

Lutterhoofdwijk vervult een belangrijke rol in de ontwatering en afwatering van het gebied rondom De Krim en Coevorden. De bestaande beschoeiing van dit 12 kilometer lange kanaal is aan vervanging toe. Met dit project wordt invulling gegeven aan het creëren van een stabiele oeverbescherming langs het kanaal, tegen aanvaardbare beheerkosten. De inrichting moet passen bij het gebruik van het kanaal en de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met de kwaliteitseisen voor water en natuur

2. Vaststellen gewijzigde verordening nadeelcompensatie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 september 2019 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. verzoeken om nadeelcompensatie waarbij de gestelde schade groter is dan € 10.000 altijd voor advies voor te leggen aan een externe adviseur;
 2. af te zien van een vaste externe adviescommissie nadeelcompensatie (de huidige werkwijze), met een ambtelijke secretaris;
 3. het dagelijks bestuur de bevoegdheid te geven om een externe adviseur en secretariaat te benoemen of aan te wijzen;
 4. de Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Vechtstromen in te trekken en het bovenstaande vast te leggen in de Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019;
 5. de Procedureverordening vast te stellen zonder voorafgaande terinzagelegging.
 6. dit voorstel voor besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om de procedure voor het behandelen van verzoeken om nadeelcompensatie te vereenvoudigen en aan te passen aan de eisen van vandaag. Voortaan wil het eenvoudige zaken met een gering schadebedrag zelf behandelen, en alleen voor de grotere claims (meer dan € 10.000) extern advies vragen.
Daarnaast zal het waterschap in voorkomende gevallen advies vragen aan externe deskundigen die niet alleen de inhoudelijke adviezen opstellen maar ook de secretariële werkzaamheden verrichten. Het waterschap neemt daarmee afscheid van de vaste eigen externe adviescommissie van het waterschap, onder dankzegging voor de gewaardeerde adviezen die deze in de afgelopen jaren heeft uitgebracht.

3. Tijdelijke verruiming lozingen stikstof en fosfor rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 september 2019 besloten:

 1. de lozingsnorm voor stikstof voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk tijdelijk te verruimen van 10 mg/l naar 15 mg/l totaal stikstof;
 2. de verruimde lozingsnorm voor fosfor van 3 mg/l tijdelijk voort te zetten;
 3. de lozingseisen voor deze tijdelijke verruimingen voor stikstof en fosfor vast te leggen in een tweetal maatwerkbesluiten;
 4. een jaar na einde verbouwing/realisatie neemt het dagelijks bestuur een nieuw besluit over de normering van de zuivering.

Kernboodschap

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Almelo Vissedijk wordt op dit moment verbouwd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen lozingsnormen voor stikstof en fosfor worden overschreden. In gevallen waarin tijdelijk niet kan worden voldaan aan lozingsnormen als gevolg van werkzaamheden, kan het bestuur besluiten om lozingsnormen tijdelijk te verruimen. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft voor de
rwzi Almelo Vissedijk besloten de lozingsnorm voor stikstof tijdelijk te verruimen en de verruiming van de lozingsnorm voor fosfor te verlengen. De verbouwing van deze rwzi zal november 2020 gereedkomen. Na de verbouwing voldoet de rwzi aan de geldende normen.

4. Aanvullend voorbereidingskrediet voor Elsbeek en Kloosterhuizenbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 september 2019 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Elsbeek en Kloosterhuizenbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2019;
 2. voor het project Elsbeek en Kloosterhuizenbeek subsidie-inkomsten te ramen van maximaal € 575.237.

Kernboodschap

De Elsbeek is een langzaam stromende beek op zandgrond, die behoort tot het stroomgebied van de Dinkel. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Elsbeek en Kloosterhuizenbeek realiseert het waterschap een goed functionerend watersysteem volgens Kaderrichtlijn Water. Hierbij is er aandacht voor verbetering van ecologische waarden in en om het water en verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor plant en dier.  Daarnaast zorgen de verbeteringen voor het tegengaan van verdroging voor landbouw en natuur. Zo spelen we beter in op de veranderingen in het klimaat. Na oplevering van de werkzaamheden is de Elsbeek vanaf de Dinkel vispasseerbaar.

5. Overgangsbesluit normering waterkeringen Vecht en Afwateringskanaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 september 2019 besloten:

 1. voor de waterkeringen langs de Vecht en het Overijsselse deel van het Afwateringskanaal een tijdelijke norm vast te stellen in de vorm van een faalkans van 1:200/jaar, in afwachting van het nieuwe normeringskader voor onze overige waterkeringen (overgangsbesluit);
 2. dit overgangsbesluit te laten ingaan op het moment dat de Actualisatie 2018/2019 van de Provinciale Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) Overijssel onherroepelijk is;
 3. het algemeen bestuur door middel van een procesvoorstel te informeren over het normeringsvraagstuk van de overige keringen en hun beoogde rol daarin, met als belangrijkste aandachtspunten:
  1. Het normeringsvraagstuk is een belangrijk en complex vraagstuk, vanwege de verwevenheid met onder andere verschillende inrichtingsprojecten in het Vechtdal.
  2. Het gaat hier om een ambitievraagstuk: welk overstromingsrisico vinden wij acceptabel versus welke kosten/inspanningen brengt dit met zich mee – nu en in de toekomst. In de komende anderhalf tot twee jaar zal het algemeen bestuur op verschillende momenten betrokken worden bij dit vraagstuk. Dit leidt uiteindelijk tot een – door het algemeen bestuur vast te stellen – normeringskader voor onze waterkeringen.

Kernboodschap

De provincie Overijssel heeft met de aanpassing van de Provinciale Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) en Omgevingsverordening besloten om de status van de ‘regionale waterkeringen’ langs de Vecht en het Afwateringskanaal te laten vervallen. Dit besluit wordt in oktober 2019 van kracht. Vanaf dat moment is waterschap Vechtstromen zelf bevoegd om te bepalen aan welke veiligheidsnorm de waterkering moet voldoen.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft besloten om voorlopig de huidige provinciale veiligheidsnorm te blijven hanteren. Daarmee is geborgd dat deze keringen niet normloos worden. De komende periode gaat het waterschap, op basis van de aanbevelingen van de provincie en in overleg met stakeholders, onderzoeken welke norm het beste past bij de gebruiksfuncties van het gebied achter de waterkering. Dit moet eind 2020/begin 2021 leiden tot een nieuw normeringsbesluit.