5 februari 2019


Onderwerpen

 1. Kredietaanvraag N2000 Vechtdal
 2. Audit renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo-Vissedijk
 3. Kredietaanvraag rioolwaterzuiveringsinstallatie Amelo-Vissedijk
 4. Kredietaanvraag voorbereidingskosten Elsbeek
 5. Voorstel toetreding Aqualysis tot werkgeversvereniging
 6. SAW Deel 1 – Maatwerkgesprek en bewust waarderen
 7. Kredietaanvraag Vervangen persleiding Emmen

Besluiten

1. Kredietaanvraag N2000 Vechtdal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.089.000 voor onderzoek en planvoorbereiding in het project N2000 Vechtdal (ontwikkelingsopgave) onder voorwaarde dat de geraamde subsidies en bijdragen ter grootte van € 1.029.000,- voor dit project worden beschikt

Kernboodschap

In de vergadering van 22 maart 2016 heeft het dagelijks bestuur besloten de verantwoordelijkheid te nemen voor de planuitwerkingsfase van de Vecht, de Regge en de Dinkel, waarbij een aantal randvoorwaarden is geformuleerd. Voor het Vechtdal wordt onderzoek verricht om de N2000-opgaven tot de goede maatregelen te komen. Een uitbreiding van onderzoek is nodig om de vragen te beantwoorden die in het beheer het beheerplan Vecht (-Beneden Regge) zijn geformuleerd.

Als gevolg daarvan heeft de provincie Overijssel als opdrachtgever aan het waterschap gevraagd om de gewenste onderzoeksinspanning uit te breiden.

2. Audit renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo-Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 januari 2019 besloten:

 1. kennis te nemen van het auditrapport renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Almelo-Vissedijk;
 2. de conclusies en aanbevelingen uit het auditrapport op het gebied van projectbeheersing zo spoedig mogelijk in uitvoering te laten nemen;
 3. de besluitvorming over renovatie rwzi Almelo-Vissedijk opnieuw te agenderen.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. Bij de aanpassing van de waterzuivering in Almelo bleek dat de kosten van de aanpassing aanmerkelijk hoger uit vallen dan was gebudgetteerd. Dit was reden om hier een audit op uit te voeren. Nu uit de audit blijkt dat marktomstandigheden de belangrijkste reden voor de kostenuitzetting is, is een extra krediet beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn ook nog een aantal verbetermaatregelen voorgesteld. De installatie is straks onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst.

3. Kredietaanvraag rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Aanpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo-Vissedijk een krediet beschikbaar te stellen van € 2.600.000 (inclusief BTW). Dit budget is gereserveerd in de Programmabegroting 2019-2022.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. De aanpassing van de waterzuivering in Almelo draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. De kosten van de aanpassing vallen aanmerkelijk hoger uit dan gebudgetteerd. De belangrijkste reden hier blijken de huidige marktomstandigheden te zijn. Om het project te kunnen realiseren is een extra krediet beschikbaar gesteld. Bij de uitvoering van het project wordt naast het zuiveren van afvalwater rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten en de inrichting van het landschap. De installatie is straks onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst.

4. Kredietaanvraag voorbereidingskosten Elsbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

voor het project Waterlichaam Elsbeek een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 125.000 (inclusief BTW). In het gebied van de Dinkel is het waterschap bezig om onder andere de Elsbeek her in te richten. Dit om wateroverlast zoveel mogelijk in goede banen te leiden maar ook om de waterkwaliteit voor waterdieren en planten te verbeteren. De stroken land langs de Elsbeek die in eigendom zijn van het waterschap worden hiervoor heringericht met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Gedurende het hele planproces worden onder andere grondeigenaren zoveel mogelijk betrokken zodat zowel waterschapsdoelen als ook wensen van derden een plek in het uiteindelijke ontwerp kunnen krijgen.

Kernboodschap

In het gebied van de Dinkel is het waterschap bezig om onder andere de Elsbeek her in te richten. Dit om wateroverlast zoveel mogelijk in goede banen te leiden maar ook om de waterkwaliteit voor waterdieren en planten te verbeteren. De stroken land langs de Elsbeek die in eigendom zijn van het waterschap worden hiervoor heringericht met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Gedurende het hele planproces worden onder andere grondeigenaren zoveel mogelijk betrokken zodat zowel waterschapsdoelen als ook wensen van derden een plek in het uiteindelijke ontwerp kunnen krijgen.

5. Voorstel toetreding Aqualysis tot werkgeversvereniging

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

 1. geen ‘wensen of bedenkingen’ te hebben bij de toetreding van de bedrijfsvoerings­organisatie Aqualysis tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen;
 2. het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis hiervan op de hoogte te brengen;
 3. de vertegenwoordiger van Vechtstromen in het bestuur van de bedrijfsvoerings­organisatie Aqualysis in te laten stemmen met de toetreding tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.

Kernboodschap

 1. Waterschap Vechtstromen is akkoord met de toetreding van Aqualysis tot de Werkgeversvereniging voor de sector waterschappen. Door de toetreding wordt een toekomstige nieuwe cao ook van toepassing op de medewerkers van Aqualysis. Aqualysis is het gezamenlijk centrale waterschapslaboratorium voor vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.

6. SAW deel 1 – maatwerkgesprek en bewust waarderen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2019 besloten:

De nieuwe Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) te volgen en in te stemmen met:

 1. de introductie van een maatwerkgesprek ter vervanging van vaste gespreksmomenten rondom functioneren en beoordeling;
 2. toepassing van bewust waarderen en af te zien van een aparte regeling om de vorm van aandacht en waardering van medewerkers te organiseren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen stapt over op een andere wijze waarop medewerkers worden beoordeeld. Het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen maatwerkgesprekken. Medewerker en leidinggevende hebben naar behoefte een of meerdere malen per jaar een maatwerkgesprek. In het maatwerkgesprek spreken leidinggevende en medewerker met elkaar over de bijdrage van de medewerker aan de organisatiedoelen, met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Dit helpt de medewerker regie te voeren op zijn/haar werk en loopbaan.

Ook de beoordelingssystematiek, waarin salarisontwikkeling was gekoppeld aan het oordeel over het functioneren, verandert. Medewerkers ontvangen voortaan jaarlijks, bij een eindoordeel goed, automatisch een structurele salarisverhoging van 2,5 procent binnen de voor de medewerker geldende salarisschaal, tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. Aanvullend hierop kan er incidenteel worden beloond als individuele of teamprestaties hier aanleiding voor geven. Hiervoor is een kader ontwikkeld.

7. Kredietaanvraag Vervangen persleiding Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 februari 2019 besloten:

 1. door het versnellen van fase 2 van project Vervangen persleiding Emmen een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 (inclusief BTW) voor het maken van een uitvoeringsontwerp inclusief raming.

Kernboodschap

Rondom de waterzuivering aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de leiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk is om bepaalde leidingdelen (deels) te vervangen. Het projectgebied betreft een deel van de persleiding van Emmen naar de waterzuivering van circa 5,5 kilometer. Als deze leiding is vervangen kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen afvoeren naar de waterzuivering aan de Dikkewijk.