5 november 2019

Gepubliceerd op 7 november 2019

Onderwerpen:

  1. Intrekken onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater

Besluitenlijst

1. Intrekken onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 oktober 2019 besloten met ingang van 1 november 2019 in te trekken het:

  1. verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied van
    3 juli 2019, Waterschapsblad nr. 7372;
  2. verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn van 17 juli 2019, Waterschapsblad nr. 7916, per
    18 juli 2019;
  3. verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht van 31 juli 2019, Waterschapsblad nr. 8497, per 1 augustus 2019;
  4. verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht van 22 augustus 2019, Waterschapsblad nr. 9297, per 23 augustus 2019.

Kernboodschap

Het groeiseizoen is voorbij, het neerslagtekort is onder invloed van de neerslag van de afgelopen weken fors afgenomen en de watertemperatuur is dalende waardoor het risico op problemen met de waterkwaliteit door grootschalige wateronttrekkingen uit sloten, beken en rivieren fors is afgenomen. We trekken alle afgekondigde onttrekkingsverboden daarom per 1 november 2019 in.

Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu is de standaard beregeningsregeling weer van kracht. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water.

Ondanks de regenval van eind september en begin oktober is er nog steeds sprake van een aanzienlijk neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in ons beheergebied. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega-waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties.

De komende maanden zijn we er in ons beheer op gericht om water vast te houden - zo lang dit op een veilige manier kan - zodat grondwaterstanden zich verder kunnen herstellen en water geconserveerd wordt in de bodem. Net als vorig jaar zoeken we hierin de samenwerking met terreinbeheerders.