7 mei 2019


Onderwerpen

 1. Overeenkomst overdracht stedelijk water Hoogeveen
 2. Wijzigingsvoorstel kostenverdelingssystematiek Slibverwerking Noord Brabant
 3. Anti-vernattingsmaatregelen Zuna
 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn
 5. Projectplan Regge De Parel

Besluitenlijst

1. Overeenkomst overdracht stedelijk water Hoogeveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 februari 2019 besloten:

 1. te besluiten tot overname van stedelijk waterbeheer in de gemeente Hoogeveen door in te stemmen met de, in bijlage 1, bijgevoegde overeenkomst “Overdracht van stedelijk waterbeheer tussen gemeente Hoogeveen en waterschap Vechtstromen”;
 2. mevrouw R. Broeze te machtigen om deze overeenkomst namens waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen neemt het stedelijk waterbeheer van de gemeente Hoogeveen over. Binnenkort wordt hiervoor een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Bij de invoering van de Waterwet in 2009 is bepaald dat het waterschap beheerder is of moet zijn van oppervlaktewater in landelijk gebied, en ook in stedelijk gebied. Het waterschap is daarom in gesprek gegaan met gemeenten in ons werkgebied om invulling te geven aan deze zorgplicht voor oppervlaktewater in stedelijk gebied.

Inmiddels zijn met zeventien gemeenten afspraken gemaakt over het beheer van stedelijk oppervlaktewater. Tot en met 2019 worden afspraken gemaakt met de overige zes gemeenten, waaronder met de gemeente Hoogeveen.

2. Wijzigingsvoorstel kostenverdelingssystematiek Slibverwerking Noord Brabant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2019 ingestemd met het voorstel en stelt het algemeen bestuur het volgende voor:

 1. in te stemmen met een nieuwe kostenverdeling SNB (slibverwerkingsinstallatie) op basis van eenheidsprijzen, ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, inclusief een compensatieregeling bestaande uit een eenmalige compensatie en een aanvullende garantieregeling met terugbetaalregeling;
 2. in te stemmen met een bestuurlijk ‘gentlemen’s agreement’ om deze afspraken voor een periode van tien jaar vast te leggen, behoudens omstandigheden die nu niet bekend zijn, dan wel redelijkerwijs niet bekend konden zijn.
 3. de nieuwe kostenverdeling SNB ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is samen met de drie Brabantse waterschappen en waterschap Scheldestromen aandeelhouder van Slibverwerking Noord Brabant (SNB). Bij SNB vindt de eindverwerking van het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) plaats. Door verschillende maatregelen bij de waterschappen is de hoeveelheid te verwerken slib afgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen in kosten tussen de waterschappen. Om die verschillen op te heffen wordt een nieuwe kostenverdeling voorbereid, met een aanvullende garantieregeling voor Vechtstromen en Scheldestromen om negatieve financiële gevolgen te compenseren.

3. Anti-vernattingsmaatregelen Zuna

Het dagelijks bestuur heeft 23 april besloten:

 1. kennis te nemen van de belangrijkste conclusies uit het door Aequator uitgevoerde onderzoek naar de vernattingsproblematiek in het gebied Zuna;
 2. de kosten van het onderzoek te delen tussen provincie en waterschap en ons aandeel (zijnde € 12.500 exclusief btw) aan de provincie te betalen;
 3. een bijdrage te doen van € 40.000 exclusief btw) aan de voorgestelde maatregelen om de vernatting tegen te gaan. Deze bijdragen zijn gedekt in de Programmabegroting 2019-2022.

Kernboodschap

In de Landinrichting Rijssen is in de periode 2009-2015 het nieuwe natuurgebied “Zunasche hooilanden” ingericht. In dit gebied zijn watergangen gedicht en verlegd. In omringende landbouwgronden zijn diverse maatregelen uitgevoerd in de vorm van drainage en ophoging. Na vragen van inwoners uit het gebied en onderzoek van onafhankelijk bureau Aequator blijkt dat er teveel vernatting in het gebied is. Samen met de provincie Overijssel neemt het waterschap maatregelen om die vernatting tegen te gaan.

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Het dagelijks bestuur heeft 23 april ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. als dagelijks bestuur in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016, waarbij:
  1. het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn kan besluiten tot oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen;
  2. de naam van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn formeel te wijzigen in ‘GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)’;
  3. artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling over de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland te laten vervallen;
 2. op grond van artikel 50 Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur vragen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016;
 3. na het verkrijgen van de toestemming van het algemeen bestuur in te stemmen dat de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van Vechtstromen in het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016 stemt.

Kernboodschap

Op dit moment kan het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) niet besluit om een andere rechtspersoon op te richten of daarin deel te nemen. Met het wijzigen van de betreffende gemeenschappelijke regeling wordt deze bevoegdheid wel gegeven.

Hierdoor kan GBLT toe treden tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen, zodat na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de medewerkers van GBLT onder de dan geldende cao komen te vallen.

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

5. Projectplan Regge De Parel

Het dagelijks bestuur heeft 7 mei besloten:

 1. het projectplan Regge De Parel ongewijzigd vast te stellen gezien er geen zienswijzen zijn ingebracht.

Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject De Parel wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland en recreatief medegebruik. Met het toevoegen van het deelproject “De Parel” aan project Reggedal Enter wordt invulling gegeven aan de laatste ontbrekende schakel van het waterlichaam Boven Regge.

Dankzij de toevoeging en uitvoering van deeltraject “De Parel” wordt de gehele Boven Regge vanaf oorsprong nabij de Schipbeek te Diepenheim tot aan de uitmonding in de Midden Regge nabij Exoo klimaatbestendig en conform de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water heringericht. Tevens is hiermee de belevingswaarde van het gebied vergroot en invulling gegeven aan Natuurnetwerk Nederland.