8 januari 2019


Onderwerpen

 1. Grondzaken in relatie tot project Omvang Onderhoud Watersysteem
 2. Intentieverklaring Gebiedsinrichting Vechtdal Hardenberg-Noord-Gramsbergen
 3. Voorstel aanpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie Ootmarsum
 4. Opzegging lidmaatschap klimaatverbond
 5. Aangepast Treasurystatuut
 6. Voorstel uitvoeringsovereenkomst Tubbergen
 7. Voorstel toetreding Het Waterschapshuis tot de Werkgeversvereniging van de sector waterschappen
 8. Kredietaanvraag realisatie Sluizen Mariënberg Junne

Besluitenlijst

1. Grondzaken in relatie tot project Omvang Onderhoud Watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Overbodig geworden gronden, in het kader van het project Omvang Onderhoud Watersysteem (OOWS), af te stoten en zich hierbij in eerste instantie te beperken tot de meest kansrijke dossiers (scenario 3);
 2. Waterlopen “om niet” over te dragen en onderhoudspaden voor 50% van de marktwaarde van cultuurgrond. Bij overdracht t.b.v. stedelijke huiskavelvergroting aansluiten bij reële verkoopwaarden;
 3. Bij waterlopen de bijkomende kosten (kadaster, notaris) voor rekening van het waterschap te laten komen, bij onderhoudspaden voor 50% te verdelen;

 4. Hiervoor bij de 1e begrotingswijziging 2019 ,voor 4 jaar, jaarlijks € 100.000 te claimen en dit af te wegen ten opzichte van het resultaat van het programma watersysteem.

Kernboodschap

Ter uitvoering van het nieuwe onderhoudsbeleid (OOWS), dat in april 2017 is vastgesteld, gaat Vechtstromen actief aan de slag om de ondergrond van 400 kilometer aan kleine sloten en aanliggende schouwpaden aan geïnteresseerden in eigendom over te dragen. Deze kleine sloten zijn enkel van belang voor het lokale watersysteem en dragen niet bij aan de realisatie van bijvoorbeeld de doelstellingen van het Zoetwaterprogramma Oost Nederland. Het waterschap blijft het onderhoud uitvoeren totdat het eigendom is overgedragen.

Aanleiding voor de overdracht is het nieuwe onderhoudsbeleid (OOWS), dat in april 2017 is vastgesteld. Sinds de fusie in 2014 tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht (tot waterschap Vechtstromen) werd er nog verschillend onderhoudbeleid gevoerd.
In het hele werkgebied van waterschap Vechtstromen gelden sinds april 2017 nu dezelfde regels voor onderhoudsplicht.

2. Intentieverklaring Gebiedsinrichting Vechtdal Hardenberg-Noord –Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de Intentieverklaring Gebiedsinrichting Vechtdal Hardenberg-Noord – Gramsbergen;
 2. de heer Wim Stegeman te mandateren om de intentieverklaring namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

Kernboodschap

Het college van de gemeente Hardenberg en het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen hebben de intentie uitgesproken om het gebied van het Vechtdal vanaf de Baalderuiterwaard tot en met de Haandrik te ontwikkelen als vervolg op het programma Ruimte voor de Vecht. De intentie is om in 2019 een door het gebied en partners gedragen en uitvoerbaar inrichtingsplan op te stellen. Om de uitgesproken intentie te bekrachtigen en vast te leggen is een intentieverklaring opgesteld met heldere afspraken tussen beide partijen. Deze intentieverklaring wordt namens het dagelijks bestuur van het waterschap door Wim Stegeman in december ondertekend.

3. Voorstel aanpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie Ootmarsum

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. Kennis te nemen van de quickscan varianten rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Ootmarsum en definitief te kiezen om de membraanbioreactor (MBR) te vervangen door een conventionele installatie met nabezinktank.
 2. De ombouw verder voor te bereiden, zodat uitvoering gereed is voordat de huidige membranen moeten worden vervangen.
 3. Een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000,-- beschikbaar te stellen.
 4. Het algemeen bestuur via de commissie waterketen te informeren over het voornemen de MBR-installatie te vervangen door een conventionele installatie met nabezinktank.

Kernboodschap

De rioolwaterzuivering in Ootmarsum zuivert sinds 2005 het afvalwater met een hybride membraanbioreactor (MBR). Dit is een techniek, die er voor zorgt dat het afvalwater vergaand wordt gezuiverd. De afgelopen jaren hebben we veel geleerd van de toepassing van deze techniek en hoe deze optimaal te gebruiken. Het belangrijkste onderdeel van de MBR-installatie (de membranen) zijn echter aan het eind van de  technische levensduur.

Een techniek met verregaande zuivering van afvalwater is beter op zijn plek in een gebied waar meer vervuild water wordt aangevoerd. In Ootmarsum is sprake van minder vervuild water en ook de hoeveelheid water maakt dat een conventionele zuivering hier beter past. Wellicht zal Vechtstromen op andere plekken in het werkgebied wel weer een zuivering met membranen overwegen afhankelijk van de situatie die zich daar voor doet. Deze innovatieve manieren van zuiveren worden voor de toekomst onontbeerlijk met de toenemende vervuiling van afvalwater. Besloten is dat voor de toekomst op de zuivering in Ootmarsum een conventioneel systeem met nabezinktanks meer geschikt is.

Voor de zuivering van Ootmarsum geldt dat met de vervanging door een conventioneel systeem het energieverbruik aanzienlijk omlaag zal gaan en dat deze techniek minder beheerskosten met zich mee brengt.  De aanpassingen van de zuivering in Ootmarsum dragen bij aan de doelstelling van waterschap Vechtstromen om op een veilige, efficiënte en effectieve manier het afvalwater te zuiveren, waarbij energiebesparing en duurzaamheid speerpunt in de uitvoering zijn.

4. Opzegging lidmaatschap klimaatverbond

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. het lidmaatschap van Waterschap Vechtstromen van het Klimaatverbond te beëindigen.
 2. hieraan uitvoering te geven door toezending van het besluit daartoe aan het Klimaatverbond.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen heeft haar lidmaatschap van het Klimaatverbond opgezegd. In de praktijk bleek dat het Klimaatverbond weinig ondersteuning kan bieden aan het waterschap voor acties op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Bovendien maakt het waterschap ook geen gebruik van de ondersteuning die het Klimaatverbond wel biedt. Het lidmaatschap heeft daarom geen meerwaarde. Het waterschap gaat overigens onverminderd door met haar werkzaamheden op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

5. Aangepast Treasurystatuut

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. voor de kortlopende geldleningen maximaal gebruik te maken van de regelgeving rondom de kasgeldlimiet, alsmede om het aantal partijen te beperken waarbij een offerte wordt opgevraagd;
 2. voor de langlopende geldleningen een aanvullend gunningscriterium te hanteren, waarbij de geoffreerde rentepercentages worden voorzien van een geobjectiveerde bestuurlijke weging, alsmede om het aantal partijen te beperken waarbij een offerte wordt opgevraagd;
 3. het Treasurystatuut hiervoor aan te passen en opnieuw vast te stellen, met terugwerkende kracht per 1 mei 2018, en tegelijkertijd het op 20 december 2016 vastgestelde Treasury­statuut (met kenmerk B2016/u1557), met terug­werkende kracht, per 1 mei 2018 in te trekken.

Kernboodschap

In de Waterschapswet is regelgeving opgenomen over de financiën van waterschappen. Onderdeel hiervan is het Treasurystatuut met uitgangspunten voor het aantrekken en uitzetten gelden. Eerdere besluitvorming van het dagelijks bestuur op onder andere de uitgangspunten voor het aantrekken van kortlopende en langlopende geldleningen zijn geborgd in een aangepaste versie van het Treasurystatuut.

6. Voorstel uitvoeringsovereenkomst Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst “Aanleg persleiding Vasse” met de gemeente Tubbergen;
 2. portefeuillehouder Roel van der Veen te mandateren de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna in rivieren, beken en sloten stroomt. Daarin zoeken we veelal ook de samenwerking met gemeenten, zo ook in de gemeente Tubbergen. In nauw overleg worden aanpassingen gedaan aan bijvoorbeeld de persleiding en een rioolgemaal. Door afstemming op werkzaamheden aan het rioolstelsel van de gemeente is alles straks optimaal op elkaar afgestemd. Dit besluit draagt bij aan de strategie om door partnerschappen te zorgen voor een effectieve en efficiënte (afval)waterketen.

7. Voorstel toetreding Het Waterschapshuis tot de Werkgeversvereniging van de sector waterschappen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. geen ‘wensen of bedenkingen’ te hebben bij de toetreding van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.
 2. het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis hiervan op de hoogte te brengen.
 3. de vertegenwoordiger van Vechtstromen in het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis in te laten stemmen met de toetreding tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is akkoord met de toetreding van Het Waterschapshuis tot de op te richten Werkgeversvereniging voor de sector waterschappen. Door de toetreding wordt een toekomstige nieuwe cao ook van toepassing op de medewerkers van het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

8. Kredietaanvraag realisatie Sluizen Mariënberg Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 december 2018 besloten:

 1. voor de realisatie en afronding van het project Sluizen Vecht een krediet beschikbaar te stellen van € 1.001.000,- (inclusief BTW). Dit bedrag is gedekt in de programmabegroting 2019-2022;
 2. het algemeen bestuur actief te informeren met een brief.

Kernboodschap

De provincie Overijssel en haar partners in “Ruimte voor de Vecht”, waaronder het waterschap, hebben de ambitie uitgesproken de Vecht bovenstrooms van Ommen bevaarbaar te maken voor boten die qua uitstraling, dimensie en aantallen passen bij een veilige half natuurlijke laaglandrivier. De bouw van sluizen op deze locaties maakt het passeren van de stuwen voor boten met een beperkte diepgang mogelijk. Het waterschap heeft de opdracht van de provincie aangenomen om de sluizen Mariënberg en Junne voor te bereiden en te realiseren.

Het bouwen van deze twee sluizen draagt bij aan het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om de stuwen ter hoogte van Junne en Mariënberg op de Overijsselse Vecht op een veilige wijze te kunnen passeren. Met het realiseren van deze twee sluizen wordt de vaarverbinding compleet gemaakt van het Zwarte water (nabij Zwartsluis/Hasselt) tot en met het kanaal Almelo-De Haandrik (nabij Gramsbergen). Bij de overige vier stuwen (inclusief de twee stuwen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta) in de Vecht is al een sluis gerealiseerd. De beide sluizen krijgen dezelfde vaarafmetingen als de bestaande sluizen. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de realisatie en afronding van de sluizen Junne en Mariënberg en daarmee het project Sluizen Vecht plaatsvinden.