9 april 2019


Onderwerpen

 1. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van 1 januari tot 31 december 2018
 2. Nota Bodembeheer Schippersplas Ommen
 3. Aanwijzing externe secretaris commissie bezwaarschriften, intrekken aanwijzingen (plaatsvervangende) interne secretaris
 4. Verantwoordingsrapportage Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en Wet BasisRegistratie Ondergrond

Besluiten

1. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van 1 januari tot 31 december 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 besloten:

 1. te constateren dat de doelen gesteld in het Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor 2018 grotendeels zijn gerealiseerd, namelijk:
  • de controles zijn, na bestuurlijke bijstelling akkerbouwcontroles, gerealiseerd;
  • het naleefgedrag van de controles was gemiddeld 56%;
  • 93% van de watervergunningen zijn binnen de wettelijke termijn verleend;
  • 91% van de meldingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld;
  • heffingen heeft de producten grotendeels gerealiseerd;
  • bij heffingen zijn er minder controles uitgevoerd maar meer meetbeschikkingen afgegeven;
  • de VTH projecten zijn grotendeels gerealiseerd;

en daartoe het jaarverslag voor de periode van 1 januari tot 31 december 2018 vast te stellen.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van de werkzaamheden voor waterkwaliteit, veiligheid en voldoende water. Met het jaarverslag VTH kijken we terug op de uitvoering van dit plan en wordt verantwoording aan de provincie afgelegd over de geleverde prestaties. Voor 2018 zijn de doelstellingen nagenoeg allemaal gehaald.

2. Nota Bodembeheer Schippersplas Ommen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Nota Bodembeheer Schippersplas (Enviso, 22 februari 2019) vast te stellen, zodat gebiedsspecifiek beleid voor de plas van kracht wordt. Binnen de kaders van dat beleid kan grond en bagger in de plas worden toegepast ten behoeve van herinrichting.

Kernboodschap

Staatsbosbeheer wil de Schippersplas gelegen in de Gemeente Ommen minder diep maken met grond en bagger. Door het ondieper maken kan de Schippersplas natuurlijker worden ingericht. Dit zal positieve effecten hebben op de visstand en de waterkwaliteit. Als er sprake is van het verondiepen van een plas met bagger of grond moet het waterschap op basis van wet- en regelgeving een Nota Bodembeheer vaststellen. Daarmee wordt gekeken of het gebruik van de voorgestelde grond en bagger een negatieve invloed op het grond- en oppervlaktewater kan hebben. Ook geeft deze nota het waterschap de mogelijkheid om handhavend op te treden mocht dit nodig zijn.

Uit extern onderzoek blijkt dat de plannen voor het verondiepen van de Schippersplas voldoen aan de gestelde voorwaarden. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur besloten de Nota Bodembeheer Schippersplas in concept vast te stellen en door te geleiden naar het algemeen bestuur voor besluitvorming.

3. Aanwijzing externe secretaris commissie bezwaarschriften, intrekken aanwijzingen (plaatsvervangende) interne secretaris

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 besloten:

 1. aan te wijzen als secretaris van de algemene en personele kamer van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren, mevrouw mr. drs. M.H. Sanders en de heer mr. J. Steenhuis van het Bezwarenkantoor te Doetinchem;
 2. in te trekken de aanwijzing van mevrouw I.D. Grevelink als secretaris van de algemene en personele kamer van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren;
 3. in te trekken de aanwijzing van mevrouw J. Niers en de heer P. Donker als loco-secretaris van de algemene en personele kamer van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren;
 4. in te trekken de aanwijzing van de heer M. Guijs als secretaris van de algemene kamer van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten voor de vervulling van het secretariaat van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften twee externe secretarissen aan te wijzen. Hiermee is de aanwijzing van de huidige en plaatsvervangende ambtelijke secretarissen ingetrokken.

4. Verantwoordingsrapportage Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en Wet BasisRegistratie Ondergrond

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2019 besloten:

 1. de verantwoordingsrapportage voor de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen met als belangrijkste conclusies:
  1. waterschap Vechtstromen voldoet aan de eisen van de Wet BGT (score 90 uit 100%);
  2. het waterschap streeft naar consolidatie van de behaalde score;
  3. benoemde aandachtspunten zijn of worden in de bestaande werkprocessen opgepakt;
 2. de verantwoordingsrapportage voor de Wet BasisRegistratie Ondergrond (BRO), vast te stellen met als belangrijkste conclusies:
  1. de BRO kent een grote mate van complexiteit, veroorzaakt door de veelheid van registratie-objecten en het daardoor grote aantal betrokkenen binnen de organisatie. Er zijn daardoor verschillende aandachtspunten;
  2. het waterschap scoort op dit moment boven de landelijk gestelde ENSIA-norm voor de Wet BRO (58%, norm 50%);
  3. verkend wordt of de coördinerende rol in de huidige werkwijze voldoende is geborgd;
 3. dit voorstel met beide verantwoordingsrapportages:
  1. te doen toekomen aan het Ministerie van I en M (formeel toezichthouder);
  2. ter kennisname door te geleiden aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Voor ons werk voor voldoende, veilig en schoon water is waterschap Vechtstromen aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de BasisRegistratie Ondergrond (BRO). Het is, op basis van zogenaamde Ensia-toetsing, wettelijk verplicht om over het gebruik van deze middelen te evalueren. Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de uitvoering van de wet BGT en wet BRO goed op orde zijn. Vechtstromen voldoet aan de wettelijke normen voor de actualisatie gegevens.