9 juli 2019


Onderwerpen:

  1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod vijvers in stedelijk gebied
  2. Aanpak bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023

Besluiten

1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod vijvers in stedelijk gebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 2 juli 2019 besloten:

  1. op basis van artikel 3.6 Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen per direct een onttrekkingsverbod in te stellen voor oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte en de verslechtering van de waterkwaliteit van openbare vijvers in stedelijk gebied is een verbod ingesteld voor het onttrekken van water uit deze vijvers in het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

2. Aanpak bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 juli besloten:

  1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het bestuurlijk voortgangs- rapport 2019 en de programmabegroting 2020-2023;
  2. op 16 juli in een themabijeenkomst te bepalen hoe de elementen uit het bestuursakkoord een plek krijgen in de programmabegroting;
  3. de tweede begrotingswijziging 2019 deel uit te laten maken van het traject bestuurlijke voortgangsrapportage 2019;
  4. dit voorstel mee te nemen in de werkgroep van het algemeen bestuur over bestuurlijke werkwijze.

Kernboodschap

Het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 biedt inzicht in de voortgang van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen in 2019.

De programmabegroting 2020-2023 wordt de eerste begroting van het nieuwe bestuur en hierin worden de kaders vanuit het nieuwe bestuursakkoord verwerkt. We sluiten zoveel mogelijk aan op de doorvertaling van het bestuursakkoord in eventueel nieuwe beleidskeuzes. Het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en de programmabegroting 2020-2023 worden door de organisatie in lijn met de ingezette doorontwikkelingen van het sturingsmodel en van de planning en control ingericht. Op 27 november 2019 stelt het algemeen bestuur het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en de programmabegroting 2020-2023 vast.