1 september 2020


Onderwerp:

 1. Herziening Keur (de basisverordening van het waterschap)

Besluiten

1. Herziening Keur (de basisverordening van het waterschap)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 september 2020 besloten:

 1. de periode tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet te benutten om ervaring op te doen met het vergunnen en handhaven in de geest van de Omgevingswet;
 2. hiertoe de Keur waterschap Vechtstromen 2020 door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen;
 3. hiertoe de Keur waterschap Vechtstromen 2020 ter inzage te leggen;
 4. onderstaande algemene regels door het dagelijks bestuur te laten intrekken aangezien deze onderdeel zijn geworden van de Keur waterschap Vechtstromen 2020:
  1. Algemene regel voor het verrichten van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen Keur waterschap Vechtstromen;
  2. Algemene regel voor het plaatsen van afrasteringen Keur waterschap Vechtstromen;
  3. Algemene regels recreatief medegebruik;
  4. Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;
  5. Algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) of beheerkaart zijn opgenomen;
  6. Algemene regel voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening en/of bevloeiing Keur waterschap Vechtstromen;
  7. Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen;
  8. Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing Keur waterschap Vechtstromen;
 5. de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen door het dagelijks bestuur te laten intrekken aangezien deze onderdeel zijn geworden van de Keur waterschap Vechtstromen 2020.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met partners en inwoners continu aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater (beken, sloten, kanalen). Dit alles doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving.

Keur

Als inwoners en bedrijven iets willen bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit bij het water willen doen dan gelden er regels die zijn vastgelegd in de Keur. De Keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (objecten die oppervlaktewater tegenhouden), watergangen (bijvoorbeeld beken, sloten, kanalen) en bijbehorende kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen, gemalen, bruggen). Op grond van de Keur kan voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden in of langs het water een vergunning worden verleend.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Eén wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Ter voorbereiding op de komst van deze wet is de Keur waterschap Vechtstromen in lijn gebracht met de wetgevingstechniek, opbouw en structuur van de Omgevingswet.

Hiermee is de geldende regelgeving inzichtelijker gemaakt en zijn teksten verduidelijkt. Ook zijn bepaalde algemene regels en de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen integraal onderdeel geworden van de Keur. Dit maakt het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger om te zien of en welke voorwaarden er van toepassing zijn wanneer zij iets willen gaan bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit willen doen bij het water. De regelgeving in de Keur is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van eerdere besluitvorming.

De besluiten liggen voor zienswijzen ter inzage in het elektronisch waterschapsblad.