10 november 2020

Onderwerpen:

 1. Intrekken oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied en grondwateronttrekkingsverbod in beschermingszone kwetsbare natuur (ten zuiden van de Vecht)
 2. Sluizen Vecht
 3. Uitgangspunten (proces en inhoud) voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027
 4. Vaststellen ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2022-2027

Besluiten

1. Intrekken oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied en grondwateronttrekkingsverbod in beschermingszone kwetsbare natuur (ten zuiden van de Vecht)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten met ingang van 1 november 2020 in te trekken het:

 • verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied van 28 mei 2020, Waterschapsblad 2020, nr. 5760;
 • verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht van 13 augustus 2020, Waterschapsblad 2020, nr. 9094.

Kernboodschap

Ondanks de regen van afgelopen weken is er nog steeds sprake van een groot neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in ons beheergebied. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en hebben hierover contact met onze collega-waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. De komende maanden zijn we er in ons beheer op gericht om op een veilige manier water vast te houden. Hiermee proberen we – samen met terreinbeherende organisaties – bij te dragen aan het verder kunnen herstellen van de grondwaterstanden.

Dit betekent niet dat er zondermeer met oppervlaktewater beregend mag worden in ons beheergebied. Want de standaard beregeningsregeling blijft gewoon van kracht. Hierin is onder andere bepaald dat alleen oppervlaktewater onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog water afvoert.

Het groeiseizoen is voorbij en daarmee neemt de watervraag vanuit de landbouw en natuur af. Het neerslagtekort is als gevolg van de regen van afgelopen weken gezakt en tevens daalt de watertemperatuur, waardoor risico’s met betrekking tot waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen. Om deze redenen trekken wij het oppervlaktewateronttrekkingsverbod voor openbare vijvers in stedelijk gebied en het grondwateronttrekkingsverbod rondom kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden per 1 november 2020 in.

2. Sluizen Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten:

 1. voor de financiering van de kosten van de calamiteit aan de sluis Junne en de voorbereiding van overige restpunten van het project sluizen Vecht, een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de MJV 2021-2030.

Kernboodschap

De partners binnen het programma Ruimte voor de Vecht, waaronder waterschap Vechtstromen, hebben de ambitie uitgesproken om de Vecht bevaarbaar te maken van het Zwarte Water tot aan de Duitse grens. Daartoe zijn twee sluizen gebouwd in de Vecht bij Junne en Mariënberg. De sluizen zijn in 2019 opgeleverd en in werking gegaan. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft krediet beschikbaar gesteld om werkzaamheden aan beide sluizen uit te voeren die naar voren zijn gekomen door ervaringen van gebruikers van de sluizen in de vaarseizoenen 2019 en 2020. De werkzaamheden worden gedurende de winterperiode (buiten het vaarseizoen) uitgevoerd. Vaarrecreanten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

3. Uitgangspunten (proces en inhoud) voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak en planning voor de totstandkoming van het Waterbeheerprogramma 2022-2027;
 2. het Waterbeheerprogramma 2022-2027 inhoudelijk aan te (laten) sluiten bij de concept Watervisie en Meerjarenverkenning 2021-2030;
 3. In te stemmen met de uitgangspunten voor het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027 zijnde:
  a. werken in lijn met het instrumentarium van de Omgevingswet;
  b. de wateropgaven verbinden met maatschappelijke opgaven;
  c. samenwerken met de provincies binnen ons beheergebied;
  d. geen Milieu-effectrapportage proces doorlopen;
 4. het Waterbeheerprogramma eind mei 2021 voor inspraak ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De Waterwet (en straks de Omgevingswet) schrijft voor dat waterschappen iedere zes jaar een waterbeheerprogramma vaststellen. In dat programma geeft het waterschap aan wat er wordt gedaan om te zorgen voor voldoende, schoon en veilig water.

Het huidige waterbeheerprogramma loopt eind 2021 af. Het dagelijks bestuur heeft het proces, aanpak, planning en wijze van communicatie voor de totstandkoming van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Het nieuwe Waterbeheerprogramma wordt eind 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld.

4. Vaststellen ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2022-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerp doelen- en maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027, zoals opgenomen in de factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven);
 2. het rapport ‘Kaderrichtlijn Water 2022-2027 waterschap Vechtstromen; achtergronddocument onderbouwing maatregelen’ vast te stellen;
 3. de provincies Drenthe en Overijssel te informeren over dit besluit, waarna ook zij dit ontwerp doelen- en maatregelenpakket ter vaststelling kunnen voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Het doelen- en maatregelenpakket zal vervolgens in maart worden opgenomen in het Nationaal Waterplan (met daarin de KRW-Stroomgebiedsbeheerplannen) en ons eigen Waterbeheerprogramma en ter inzage worden gelegd.

Kernboodschap

Met de maatregelen zorgen we er voor dat diverse in ons gebied verdwenen vissoorten zoals forel en kwabaal onze beken weer kunnen bevolken. Insecten die gebonden zijn aan schoon en stromend water, zoals diverse soorten libellen, zullen door de maatregelen weer in aantal en soortenrijkdom toenemen. Vaak worden de maatregelen gekoppeld aan het verbeteren van recreatieve routes, waardoor het beter mogelijk wordt om van het water te genieten. In totaal investeert Vechtstromen komende jaren meer dan 100 miljoen euro in de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Meestal is het goed mogelijk subsidies aan te vragen bij Rijks- en Europese subsidieprogramma’s.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft het ontwerp-doelen- en maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027 vastgesteld. De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die is verankerd in de Waterwet. De maatregelen zorgen er voor dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water, schoon water en een gezond waterleven, worden gerealiseerd. De maatregelen bestaan uit het natuurvriendelijk inrichten en beheren van 85 kilometer waterlopen (veelal beken) en het verbeteren van dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook in Duitsland worden maatregelen uitgevoerd, waardoor ook de bovenstroomse delen van beken en rivieren verbeterd worden. Daarnaast zijn ook de maatregelen om droogte in landbouw en natuurgebieden tegen te gaan belangrijk, omdat beken daardoor minder snel droogvallen.