11 februari 2020

Gepubliceerd op 17 februari 2020

Onderwerpen:

 1. Kredietaanvraag uitvoering en samenwerkingsovereenkomst fietspad Rheezermaten
 2. Kredietaanvraag uitvoering Karshoek-Stegeren
 3. Kredietaanvraag vervangen hoofdpost watersysteem
 4. Vaststelling concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur).

Besluiten

I. Kredietaanvraag uitvoering en samenwerkingsovereenkomst fietspad Rheezermaten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 februari 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Rheezermaten het resterende uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 830.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2020;
 2. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst "Optimalisatie fietspad in bestek Rheezermaten", onder voorwaarde dat het college van B&W van de gemeente Hardenberg eveneens instemt;
 3. dagelijks bestuurslid de heer W. Stegeman te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen;
 4. voor de uitvoering van het fietspad een extra krediet beschikbaar te stellen van € 600.000,- (inclusief BTW). De kosten van het fietspad worden doorbelast aan gemeente Hardenberg. Hiervoor wordt een bijdrage van gemeente Hardenberg aan Vechtstromen van 600.000 (inclusief BTW) geraamd.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan worden gestart met de uitvoering van het project Rheezermaten. Aanvullend hebben we afspraken gemaakt met gemeente Hardenberg om extra stukken fietspad aan te pakken. In het projectgebied zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Daardoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur, waaronder trilvenen. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals fiets- en voetpaden en een uitkijkpunt.

Door de afspraken met gemeente Hardenberg komt er door de hele lengte van het projectgebied een nieuw fietspad te liggen. Het project Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Vanuit dit programma werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. De totale doorlooptijd van het project is twee jaar

II. Kredietaanvraag uitvoering Karshoek-Stegeren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 februari 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Karshoek-Stegeren het resterende krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting van het jaar 2020.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan worden gestart met de uitvoering van het project Karshoek-Stegeren. In het projectgebied zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Daardoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

Dit project is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Vanuit dit programma werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. De totale doorlooptijd van het project Karshoek-Stegeren is twee jaar.

III. Kredietaanvraag vervangen hoofdpost watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 februari 2020 besloten:

 1. voor het project Vervangen hoofdpost watersysteem een krediet beschikbaar te stellen van €100.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting van het jaar 2020.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gebruikt verschillende telemetrie- en beheerssystemen voor het beheren van het oppervlaktewater. Deze systemen zijn voor een betrouwbare en efficiënte beheersing van het oppervlaktewater cruciaal. Om te komen tot een toekomstbestendig telemetriesysteem is onderzoek gedaan en besloten is het systeem Clear Scada te implementeren.

IV. Vaststelling concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 februari 2020 besloten:

 1. de concept legger watersysteem en keringen 2020/1 vast te stellen zoals weergegeven op de kaart "kaart legger watersysteem en keringen 2020/1".
 2. de vorm, afmeting en constructies van de oppervlaktewaterlichamen opgenomen in tabel "tabel legger watersysteem en keringen 2020/1" vast te stellen;
 3. de tabel "tabel legger watersysteem en keringen 2020/1" onderdeel uit te laten maken van de concept legger.

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt de legger vastgesteld. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken weergegeven.

Waterstaatswerken zijn oppervlaktewaterlichamen (zoals rivieren, beken), waterkeringen (zoals een dam, dijk), bergingsgebieden (wateropvanggebieden) en ondersteunende kunstwerken (zoals stuwen).

Door de uitvoering van projecten en door het verlenen van watervergunningen zijn de ligging, afmeting en constructie van een aantal waterstaatswerken gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur de legger voor deze waterstaatswerken gewijzigd vastgesteld.