14 januari 2020

Gepubliceerd op 23 januari 2020

Onderwerpen:

  1. Aanpak Jaarverslag 2019 en Meerjarenverkenning 2021

Besluitenlijst

1. Aanpak Jaarverslag 2019 en Meerjarenverkenning 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 januari 2020 besloten:

  1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het jaarverslag (JV) 2019 en de meerjarenverkenning (MJV) 2021;
  2. de eerste begrotingswijziging 2020 deel uit laten maken van het traject voor het jaarverslag 2019;
  3. akkoord te gaan met het uitgangspunt voor de MJV 2021 dat in de MJV 2021 de beleidsmatige en financiële kaders voor de Programmabegroting (PB) 2021-2024 worden vastgelegd;
  4. dit voorstel ter informatie te sturen naar de commissie Financiën en beleidsuitvoering van 29 januari 2020.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het jaarverslag 2019 en de meerjarenverkenning 2021 vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen over 2019.

De accountant toetst jaarrekening 2019 en brengt daarover een verslag van bevindingen uit aan het algemeen bestuur. Het streven is om, net als in voorgaande jaren, een goedkeurende getrouw­heidsverklaring als ook een goed­keurende rechtmatigheids­verklaring van de accountant ontvangen.

De meerjarenverkenning geeft het beleidsinhoudelijke en financiële kader voor de programmabegroting 2021-2024. Op 1 juli 2020 stelt het algemeen bestuur van het waterschap het jaarverslag 2019 en de meerjarenverkenning 2021 vast.