15 december 2020


Onderwerpen:

  1. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
  2. Kredietaanvraag voor afronding project Lumbricus Proeftuin Oost
  3. Herijking Vechtprojecten en kredietaanvraag Programmasturing Vecht

Besluiten

1. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

het Uitvoeringsplan VTH 2021 (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) vast te stellen waarbij de focus als volgt wordt gelegd:

  1. voor vergunningverlening op Omgevingswet, ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), samenwerking omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden), agrarische projecten en doorlichtingen vergunningen;
  2. voor handhaving op innovatief toezicht, effectgericht toezicht, samenwerking omgevingsdiensten, vethoudend afvalwater, gegevensbeheer op orde en Omgevingswet;
  3. voor heffing op discrepantie-onderzoek.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden in het komende jaar. Naast de reguliere werkzaamheden worden ook een aantal projecten opgepakt. Daar waar vergunningverlening en handhaving elkaar kunnen versterken wordt intensief samengewerkt.

2. Kredietaanvraag voor afronding project Lumbricus Proeftuin Oost

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

  1. voor de uitvoering van het project Lumbricus Proeftuin Oost (diverse onderzoeken) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 290.000, dit past binnen de Programmabegroting van 2021;
  2. voor het project Lumbricus Proeftuin Oost aanvullende subsidie-inkomsten te ramen van € 361.000.

Kernboodschap

Hoe werken we aan voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie. Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Dit zijn hele lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker op de hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren.

In het programma Lumbricus werken waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het MKB samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor deze problematiek. Het doel: hoger gelegen zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland zo inrichten dat de omstandigheden voor landbouw en natuur zo optimaal als mogelijk blijven. Dat betekent dat er meer water kan worden opgevangen wanneer het hard regent. Maar ook dat we water langer kunnen vasthouden voor drogere periodes. We gaan hiervoor op zoek naar slimme combinaties van uiteenlopende maatregelen, en passen deze toe in proeftuinen. We kijken naar de bodem, de beekdalen, het water en de interactie van de mens in deze.

We werken, meten en ontwikkelen kennis op lokale en regionale schaal om de effecten van de maatregelen zo goed mogelijk in beeld te brengen. De opbrengst van ons kennisprogramma is dat deelnemende partijen de opgedane kennis en ervaringen kunnen delen met gebieden in binnen- en buitenland waar soortgelijke problemen (gaan) spelen.

3. Herijking Vechtprojecten en kredietaanvraag Programmasturing Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 december 2020 besloten:

  1. in te stemmen met de herijking van Vechtprojecten;
  2. voor Programmasturing Vecht een krediet beschikbaar te stellen van € 1.530.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2021-2024.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur stelt een krediet beschikbaar van € 1.530.000 voor Programmasturing Vecht tot en met 2024. Vanuit deze Programmasturing werken we aan activiteiten en processen die de losse projecten overstijgen en gaan over het totale Vechtprogramma. Door het instemmen met dit voorstel kan er naast een gedegen programmasturing een financiële herijking op de Vecht plaatsvinden waardoor meer efficiënt en transparant gewerkt kan worden. Ook worden hiermee de financiële randvoorwaarden vervuld om tot een gedegen programmasturing op de totale Vecht te komen.