19 mei 2020


Onderwerpen:

 1. Vaststellen Masterplan Ruimte voor de Vecht
 2. Rapportage verbijzonderde interne controle 2019
 3. Ontwerpbegrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen hierop

Besluiten

1. Vaststellen Masterplan Ruimte voor de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 mei 2020 besloten:

het geactualiseerde Masterplan Ruimte voor de Vecht als Vechtstromen vast te stellen. Dit plan is in februari 2020 in het Breed Bestuurlijk Overleg vastgesteld met de afspraak dit ook aan de besturen van de partners voor te leggen ter vaststelling. Dit voorstel voorziet in deze afspraak.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is één van de dertien partners in het programma Ruimte voor de Vecht. In dit programma werken we samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden, natuur te ontwikkelen en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. De visie, uitvoeringsstrategie en samenwerking staan beschreven in een masterplan, dat onlangs is geactualiseerd. Dit masterplan geeft richting aan de lange termijn doelstellingen en ambities (2050) van het programma. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het masterplan vastgesteld.

2. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 mei 2020 besloten:

 • kennis te nemen van de rapportage verbijzonderde interne controle 2019 (VIC-2019);
 • de aanbevelingen over te nemen, te bundelen met aanbevelingen vanuit de accountantscontrole en te beleggen in de lijn (bij de betreffende teamleiders).

Kernboodschap

Door middel van eindrapportage Verbijzonderde Interne Controle 2019 wordt het bestuur geïnformeerd over de bevindingen die voortvloeien uit het vastgestelde interne controleplan over het boekjaar 2019. De uitkomsten laten een positief beeld zien over de wijze waarop Vechtstromen de processen met grote financiële impact heeft geborgd. Daarnaast worden ook enkele aanbevelingen gedaan om deze borging nog verder te optimaliseren. Deze aanbevelingen worden samen met de aanbevelingen uit de accountantscontrole verder geïmplementeerd binnen de organisatie. De teamleiders van de betreffende teams gaan hiermee aan de slag het komende jaar.

3. Ontwerpbegrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen hierop

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 mei 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 • kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2020 van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)) en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 • kennis te nemen van de begroting 2021 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden. Aandacht wordt gevraagd voor de structureel hogere invorderopbrengsten mede in het licht van het sociaal invorderen en de maatschappelijke schuldenproblematiek;
 • kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de in deze gemeenschappelijke regelingen deelnemende waterschappen en gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting en begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regelingen.

In dit kader worden de geactualiseerde begroting 2020, (ontwerp)begrotingen 2021 van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) en Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2020 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. kennis te nemen van de begroting 2021 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden. Aandacht wordt gevraagd voor de structureel hogere invorderopbrengsten mede in het licht van het sociaal invorderen en de maatschappelijke schuldenproblematiek;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.