25 augustus 2020


Onderwerpen:

 1. Kredietaanvraag Natura 2000/Kaderrichtlijn Water Dinkeldal Zuid
 2. Kredietaanvraag project Aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen
 3. Vervangen persleiding Emmen, uitvoeringsfase
 4. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht
 5. Vergunning tijdelijke stuwen

Besluiten

1.  Kredietaanvraag Natura 2000/Kaderrichtlijn Water Dinkeldal Zuid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten:

voor de voorbereiding van de realisatie van project N2000/KRW Dinkeldal Zuid een additioneel krediet beschikbaar te stellen van € 130.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting van het jaar 2020.

Kernboodschap

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. In deze gebieden wordt gewerkt aan het herstellen van de natuur. Het Natura 2000 gebied Dinkelland is hier één van. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier waarbij de functiebediening voor zowel natuur als landbouw wordt versterkt. Voor het project Dinkeldal Zuid hebben wij de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en analyses gedaan om een compleet beeld te krijgen van de maatregelen die wij moeten nemen. Dit doen wij samen met de provincie Overijssel, gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en Dinkeldalboeren en Staatsbosbeheer. Op basis van de resultaten werken wij aan de voorbereiding van de te nemen maatregelen.

2. Kredietaanvraag project aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten:

voor de uitvoering van het project Aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 12.450.000 (incl. BTW). Dit bedrag past binnen de kaders van de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

Op de rioolwaterzuivering Vriezenveen wordt het afvalwater gezuiverd van de kernen Vriezenveen en De Pollen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Vriezenveen is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de huidige stand van de techniek. Dat betekent dat er met ingang van medio 2021 gestart wordt met de nodige aanpassingen en renovatie van deze zuivering. Het doel is de zuivering aan te passen naar de huidige techniek waarbij deze weer optimaal functioneert en de levensduur van de zuivering en haar onderdelen verlengd wordt.

3. Vervangen persleiding Emmen, uitvoeringsfase

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten:

 1. te constateren dat het vervangen van de persleiding Emmen urgent is;
 2. vanwege op dit moment onvoldoende beschikbare middelen de uitvoering van het project te knippen in twee delen, het eerste deel omvat de aanleg van de nieuwe persleiding en het tweede deel de vervanging van een bestaand gedeelte en de verwijdering van de vervallen leiding;
 3. voor de uitvoering van fase 1 een krediet beschikbaar te stellen van € 6,175 miljoen (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting 2020;
 4. het krediet voor fase 2 wordt separaat aangevraagd na goedkeuring van de Meerjarenverkenning 2021-2024 waarin over extra financiële ruimte voor de persleiding wordt besloten.

Kernboodschap

Rondom de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de persleiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk om deze persleidingdelen (deels) te vervangen. Het projectgebied betreft een deel van de persleiding van Emmen naar de waterzuivering van circa 6,2 kilometer. Als dit deel van de persleiding is vervangen, dan kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen afvoeren naar de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk.

4. Verbod onttrekken grondwater (beschermingszone) kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 augustus 2020 besloten:

 1. een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht;
 2. dit besluit in te laten gaan per vrijdag 14 augustus 2020, 00:00 uur.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om per 14 augustus 2020 een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland). Deze gebieden zijn op een kaart aangegeven. Het doel van het besluit is om (langdurige en onherstelbare) schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de droogte van 2018 en 2019 stelde het dagelijks bestuur van Vechtstromen een verbod in voor het beregenen uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een beschermingszone van 200 meter rondom deze kwetsbare natuurgebieden. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3% van het beheergebied. Voor 2020 is er, met een grens van 250 mm neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het ingaan van een dergelijk verbod. Dit criterium is inmiddels overschreden.

5. Vergunning tijdelijke stuwen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 augustus 2020 besloten:

vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van tijdelijke stuwen door het waterschap.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur verleent de vergunning voor het door het waterschap aanbrengen en hebben van tijdelijke stuwen in diverse waterlopen. Deze tijdelijke stuwen zijn in verband met de droogte geplaatst om het watersysteem van water te voorzien en om daarmee aanliggende eigenaren de mogelijkheid te bieden om binnen de kaders nog water te onttrekken.