29 september 2020


Onderwerpen:

 1. Deelname Landschapsdeal Noord Oost Twente
 2. Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)
 3. Wateraanvoer en –verdeling
 4. Bestuurlijke Jaarplanning Dagelijks Bestuur 2021
 5. Draaiboek Hoogwater, deel 2 Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht (actualisatie)
 6. Projectplan Het Everloo onderdeel van project Water Collectief Twente 2

Besluitenlijst

1. Deelname Landschapsdeal Noord Oost Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september besloten:

 1. in te stemmen met het deelnemen aan de landschapsdeal Noordoost Twente onder de voorwaarde dat op termijn deelname verbreed en gekoppeld wordt aan de gebiedstafel Noordoost Twente. Hiermee besluit het waterschap samen te werken met partners voor behoud en herstel van het landschap in Noordoost Twente.
 2. mogelijke kansen voor herinrichting met beek begeleidende bomen te benutten en de hiervoor benodigde bijdrage vanuit Vechtstromen te dekken via de Kaderrichtlijn Water projectbudgetten, waarvoor zelfstandige kredieten worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur;
 3. portefeuillehouder Nettie Aarnink aan te wijzen als vertegenwoordiger van het waterschap in het Bestuurlijk Overleg Landschapsdeal Noordoost Twente;
 4. portefeuillehouder Nettie Aarnink volmacht te geven voor ondertekening van de overeenkomst op 25 september voor deelname aan de landschapsdeal Noordoost Twente. Samenwerken met partners die actief zijn in het Twentse landschap draagt bij aan het realiseren van doelen voor de Kaderrichtlijn Water, klimaat en biodiversiteit. Samen met de provincie Overijssel, gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, Land- en Tuinbouworganisatie Noord Oost Twente, Gebiedscollectief Noord Oost Twente, Landschap Overijssel en Stichting Behoud Twents Landschap werkt waterschap Vechtstromen aan een vitaal en leefbaar kleinschalig weide-, akker-, bos- en beekdallandschap in Noord Oost Twente.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen ondertekent de landschapsdeal Noord Oost Twente. In het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’ heeft het huidige waterschapsbestuur uitgesproken deze bestuursperiode meer aandacht te willen besteden aan waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

2. Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het ontwerpprogramma HWPB (Hoogwaterbeschermingsprogramma) 2022-2027/2033;
 2. aandacht te vragen voor het bewaken van de kosten per kilometer dijkversterking;
 3. de Unie van Waterschappen van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van een brief.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt in 2021 € 6,5 miljoen bij aan de Nederlandse hoogwaterbescherming. Dit is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het landelijke programmabureau Hoogwaterbescherming vraagt de waterschappen jaarlijks om instemming met het ontwerpprogramma voor de komende jaren. Namens het bestuur van waterschap Vechtstromen is een positieve reactie verstuurd voor de programmabegroting 2022-2027/2033.

3. Wateraanvoer en -verdeling

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september 2020 besloten:

 1. een brief te sturen naar de colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Overijssel, waarbij de colleges worden geattendeerd op dilemma’s bij wateraanvoer en –verdeling;Het waterschap constateert dat door meerdere oorzaken de watervraag toeneemt. Tegelijkertijd verwacht het waterschap in de toekomst afname van het aanbod van water uit de grote rivieren. Het waterschap vraagt de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe om in hun beleid, zowel wat betreft de ruimtelijke ordening als het Natura 2000-dossier, terdege rekenschap te nemen van deze ontwikkeling.

Kernboodschap

Het waterschap constateert dat door meerdere oorzaken de watervraag toeneemt. Tegelijkertijd verwacht het waterschap in de toekomst afname van het aanbod van water uit de grote rivieren. Het waterschap vraagt de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe om in hun beleid, zowel wat betreft de ruimtelijke ordening als het Natura 2000-dossier, terdege rekenschap te nemen van deze ontwikkeling.

3. Bestuurlijke Jaarplanning Dagelijks Bestuur 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september 2020 besloten in te stemmen met de Bestuurlijke Jaarplanning Dagelijks Bestuur 2021, waarbij:

 1. in te stemmen met de Bestuurlijke Jaarplanning Dagelijks Bestuur 2021, waarbij:
 2. het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel besluitvormende vergaderingen;
 3. tweewekelijks portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden;
 4. het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in alle vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de eerste en laatste week van de zomervakantie);
 5. een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, van 17 juli t/m 15 augustus (weken 29 t/m 32).

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen staat voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding en het vergroten van de kans op voltallige aanwezigheid, wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen. Het dagelijks bestuur komt tweewekelijks in een besluitvormende vergadering bijeen. Daarnaast reserveert het dagelijks bestuur wekelijks een dag voor gezamenlijke veldbezoeken, gesprekken met partners en belanghebbenden en het doordenken van grote vraagstukken.

4. Draaiboek Hoogwater, deel 2 Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselsche Vecht (actualisatie)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van het geactualiseerde Draaiboek Hoogwater, Deel 2 Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselsche Vecht;
 2. het geactualiseerde Draaiboek Hoogwater, Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselse Vecht, Deel 2 van 26 mei 2020 vast te stellen, waarbij wordt ingestemd met de volgende verbeteringen:
 • een betere integratie met de huidige crisisorganisatie (de organisatie die zich bezighoudt met crisisbeheersing, veelal onder leiding van de Veiligheidsregio) en gehanteerde opschalingsstructuur;
 • de implementatie van de resultaten van het project Slim Watermanagement uit het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater;
 • De integratie van het draaiboek met de hydrologische hoogwater afvoer verwachting modellen FEWS Vecht/ FEWS Meppelerdiep.

Kernboodschap

In nauwe samenwerking met de waterbeherende partners in de regio hebben Waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen samen met Rijkswaterstaat en de provincies Drenthe en Overijssel gewerkt aan de actualisatie van het Draaiboek Hoogwater, Deel 2 Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselsche Vecht. Hiermee staan de betreffende waterbeheerders gesteld voor toekomstig optredende hoogwatergolven.

In de evaluatie van het hoogwater in 1998 kwam naar voren dat meer energie gestoken moest worden in een betere onderlinge samenwerking tussen de waterbeheerders. Het vernieuwde draaiboek is een verbeterde versie van de voorgaande die naar aanleiding van die evaluatie is gemaakt.

De tijd heeft niet stilgestaan en we zijn nu in staat om op basis van hydrologische modellen en weersverwachting beter te anticiperen op mogelijke risicovolle hoogwater-golven op de Vecht en het Meppelerdiep. Eind oktober/begin november 1998 liepen de peilen hoog op in de omgeving van Coevorden, Hardenberg, Ommen, Dalfsen en in Meppel. Organisaties werden destijds verrast door de snelheid waarmee zware depressie (restant van een orkaan) met een meerdaagse neerslag van ca. 125 mm tot afvoer kwam.

Met het huidige draaiboek zijn de afspraken voor de operationele aanpak rond een dergelijk hoogwater tussen de betrokken waterbeheerders bestuurlijk opnieuw bekrachtigd en in de crisisorganisaties belegd.

5. Projectplan Het Everloo onderdeel van project Water Collectief Twente 2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 15 september 2020 besloten:

 • het definitieve projectplan Het Everloo vast te stellen.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan, mede door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort veroorzaakt door steeds drogere zomers is een belangrijke oorzaak.

Voor het project Water Collectief Twente 2 stellen een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente hun grond beschikbaar om samen met gemeenten, natuurorganisaties, provincie en het waterschap mee te denken over oplossingen en maatregelen om het water zo lang mogelijk vast te houden in het gebied en zo verdroging samen te gaan. Eén van deze initiatieven is de herinrichting van het Everloo in Rossum.

Het Everloo is een landgoed met een voormalige havezathe en een grachtenstelsel van Natuurmonumenten. Het grachtenstelsel staat vaak droog, daarom treft het waterschap maatregelen om deze weer te voorzien van water. De verbinding tussen de bestaande beek op het landgoed en het grachtenstelsel wordt hersteld en het stelsel wordt opgeschoond. Hierdoor is de gracht het grootste deel van het jaar weer watervoerend. Er worden twee stuwen geplaatst. Deze houden het water vast en zorgen voor water op het landgoed. Daarnaast wordt de Roelinksbeek op het landgoed natuurlijker ingericht.