3 juni 2020


Onderwerpen:

 1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied
 2. Evaluatie inkoopstrategie
 3. Advies verrekening neveninkomsten
 4. Vaststelling definitieve legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)
 5. Waterlichaam Dinkel
 6. Berflobeek, Beken Hengelo
 7. Maatwerkbesluit lozen bronneringswater op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Besluiten

1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 26 mei 2020 besloten:

 1. op basis van artikel 3.6 Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen per 29 mei 2020 een verbod in te stellen voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied zoals weergegeven op de bij het verbod behorende kaart (versie 1.0, 19-05-20).

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte en de verslechtering van de waterkwaliteit van openbare vijvers in stedelijk gebied is een verbod ingesteld voor het onttrekken van water uit deze vijvers in het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

2. Evaluatie inkoopstrategie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de evaluatie ‘Inkoopstrategie – Bespiegelingen’;
 2. in het najaar een dagelijks bestuur-themasessie inkopen en aanbesteden te organiseren in het verlengde van het Bestuursakkoord en de Meerjarenverkenning;
 3. op basis van de evaluatie en de uitkomsten van de genoemde themabijeenkomst een nieuwe inkoopstrategie op te leveren.

Kernboodschap

De uitgevoerde evaluatie geeft aanleiding tot herijking van de inkoopstrategie. De nieuwe (herijkte) inkoopstrategie moet de organisatie helpen focus te leggen en concrete doelstellingen te realiseren. De inkoopstrategie kan met name ondersteuning bieden bij de onderwerpen Circulaire economie, Participatie, Innovatie en Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

3. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de leden van het dagelijks bestuur en voor de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er gehandeld wordt conform de richtlijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur een fulltime dienstverband maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige leden van het dagelijks bestuur hebben een parttime dienstverband.

4. Vaststelling definitieve legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. de definitieve legger watersysteem en keringen 2020/1 vast te stellen zoals weergegeven op de kaart in de bijlage en op de website https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947
 2. de vorm, afmeting en constructies van de oppervlaktewaterlichamen opgenomen in de bijlagen b t/m q vast te stellen;
 3. de bijlagen b t/m q onderdeel uit te laten maken van de definitieve legger.

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt de legger vastgesteld. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken weergegeven. Door de uitvoering van projecten en door het verlenen van watervergunningen zijn de ligging, afmeting en constructie van een aantal waterstaatswerken gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur de legger voor deze waterstaatswerken gewijzigd vastgesteld.

5. Waterlichaam Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van het programma Waterlichaam Dinkel een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting van het jaar 2020.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen werkt aan een groot aantal projecten in het Dinkeldal gericht op klimaat en waterkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden aan de Dinkel, de Glanerbeek, de Elsbeek en de Ruhenbergerbeek. Om hier invulling aan te geven wil het waterschap een goede gebiedspartner zijn die initiatief neemt om samen met andere partijen en betrokkenen te komen tot een goede invulling van wateropgaven. Daarom wordt naast de projecten ingezet op overkoepelende activiteiten om ons werk goed vorm te geven in dit deel van ons beheergebied.

6. Berflobeek, Beken Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van fase 1 en de verdere voorbereiding van fase 2 van het project Berflobeek een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het klimaat verandert. We krijgen steeds meer te maken met weersextremen. Hierbij gaat het over langdurige neerslag en veel neerslag in korte tijd (ondergelopen straten, huizen, tunnels, etc.) en hitte/ droogte waarbij het in de stad erg heet wordt. Ook Hengelo krijgt hiermee te maken. Het is daarom steeds belangrijker om slim om te gaan met de gevolgen van onze klimaatverandering. In Hengelo werken we aan het klimaatbestendig maken van onze stad: zowel in ons watersysteem als met een duurzame inrichting van de gemeente. Dit doen we samen met partners zoals de gemeente Hengelo en woningstichting Welbions. Samen met deze partners, bedrijven én de inwoners van Hengelo werken we aan een leefbare klimaatbestendige stad waarin we komen tot slimme combinaties in water, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. Gezamenlijk bouwen we de slimme waterstad Hengelo.

7. Maatwerkbesluit lozen bronneringswater op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. aan waterschap Vechtstromen maatwerk te verlenen voor het lozen van bronneringswater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Almelo-Sumpel, Almelo-Vissedijk, Coevorden, Denekamp, Emmen, Enschede, Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, Vroomshoop en Sleen;
 2. daarmee te voorkomen dat voor elke kleine lozing individueel maatwerk moet worden verleend;
 3. lozingen toe te staan tot 60 m³/uur en tot tien dagen;
 4. aan de voorkeursvolgorde voor lozing (pas op de rioolwaterzuiveringsinstallatie als andere lozingswijze redelijkerwijs niet mogelijk is) vast te houden;
 5. lozingen van grotere hoeveelheden alsnog per geval te bekijken.

Kernboodschap

Verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Vechtstromen beschikken over bronneringsputten. Deze bronneringsputten worden gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden waarbij delen van de installatie droog moeten worden gezet. In die gevallen wordt grondwater via deze putten onttrokken om zo de grondwaterdruk te verlagen. Dit onttrokken grondwater mag in principe niet rechtstreeks op de zuivering worden geloosd, tenzij het redelijkerwijs niet anders kan. Om deze rechtstreekse lozing toe te staan heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen een zogenoemd maatwerkbesluit genomen. Dit betekent dat lozingen toe worden gestaan voor maximaal 60 m³/uur, voor een periode van maximaal tien dagen. Het voordeel hiervan is dat deze relatief kleine lozingen niet steeds opnieuw hoeven te worden beoordeeld en vergund met een separaat maatwerkbesluit.