3 maart 2020

Gepubliceerd op 5 maart 2020

Onderwerpen:

 1. Kennisneming van Notitie Reikwijdte en Diepgang planMER integraal Rivier Management
 2. Nieuwe voorziening voor arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen
 3. Maatwerkbesluit Vriezenveen
 4. Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Dinkel-Klooster
 5. Vaststelling projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman

Besluiten

1. Kennisneming van Notitie Reikwijdte en Diepgang planMER integraal Rivier Management

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 februari 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de Notitie Reikwijdte en Diepgang (NRD) voor de planMER Integraal Rivier Management (IRM);
 2. geen zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Diepgang;
 3. ontvangst van de stukken te bevestigen door middel van een schriftelijke reactie.

Kernboodschap

Het Rijk en de regionale overheden werken samen aan het programma Integraal Riviermanagement (IRM) om het rivierengebied ook in de toekomst veilig, vitaal en aantrekkelijk te houden. Ten behoeve van het programma IRM wordt een planMER opgesteld. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat vermeld wat met het programma IRM wordt beoogd en welke onderwerpen (reikwijdte) met welke diepgang (detailniveau) in de planMER worden onderzocht.Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van deze notitie en besloten daarover geen zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daar schriftelijk van in kennis gesteld.

2. Nieuwe voorziening voor arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. voor de aanvullende en aansluitende uitkering voor arbeidsongeschiktheid een voorziening ‘Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen’ ter hoogte van € 267.000 in te stellen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019.

Kernboodschap

Vanuit de SAW (versie 22 november 2019) maken (ex)medewerkers, met terugwerkende kracht vanaf 2016, aanspraak op een aanvullende en aansluitende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Voor de bekostiging van deze uitkeringen wordt bij de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen.

3. Maatwerkbesluit Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor de rioolwaterzuivering Vriezenveen om verhoogde gehaltes totaal fosfor en totaal stikstof te lozen te verlengen tot 31 december 2022;
 2. de norm voor totaal fosfor te handhaven op 4,0 mg/l;
 3. de norm voor totaal stikstof te handhaven op 15,0 mg/l.

Kernboodschap

In 2020 wordt er gestart met de verbouwing van de rioolwaterzuivering Vriezenveen. De verbouwing is nodig omdat de normen voor totaal stikstof en totaal fosfor op dit moment niet haalbaar zijn. In oktober 2021 wordt de verbouwing voltooid. Het dagelijks bestuur heeft het maatwerkbesluit om de lozingseisen te verruimen verlengd.

4. Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Dinkel-Klooster

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Dinkel-Klooster ongewijzigd vast te stellen;
 2. een uitvoeringskrediet van € 225.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen, voor de realisatie van het deeltraject Dinkel-Klooster.

Kernboodschap

De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. De herinrichting van het deeltraject Dinkel-Klooster omvat 750 meter. Het nieuw te realiseren beekdeel is een meanderende beek met beekbegeleidende bomen en struiken. Hierdoor wordt de waterkwaliteit verbeterd, met als gevolg een betere leefomgeving voor planten en dieren. Daarnaast ontstaat er ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) langs de beek. Dit draagt bij aan de klimaatbestendigheid van het systeem. Bij langdurige droogte wordt verdroging tegengegaan van landbouw en natuur en bij natte perioden kan het overtollige water tijdelijk opgevangen worden.

5. Verder wordt invulling gegeven aan het optimaliseren van beheer en onderhoud.

Met dit deelproject wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

 1. Vaststelling projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. het definitieve projectplan Lange Matenbeek - Erve Deperman in het kader van de waterwet vast te stellen.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort veroorzaakt door steeds drogere zomers is een belangrijke oorzaak.

Inwoners van Noordoost-Twente, gemeenten, waterschap en de provincie hebben in Noordoost-Twente de handen ineen geslagen om het watersysteem duurzaam hydrologisch en ecologisch te herstellen en het water langer vast te houden in het gebied. Zodat landbouw, natuur, landschap en recreatie daar allemaal van kan profiteren.

Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente stelt hun grond hiervoor beschikbaar en gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.

Het waterschap investeert € 1.714.000 voor de realisatie van zeven deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2. Hieraan levert provincie Overijssel een bijdrage van € 1.043.000.