6 mei 2020


Onderwerpen:

 1. Geactualiseerde begroting (1e begrotingswijziging) 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling
 2. Omgevingswet: keuzes implementatie vergunning eigen dienst
 3. Communicatievisie 2020-2023
 4. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019
 5. Beslissing op bezwaar
 6. Concept projectplan droogzetvoorziening stuw Junne
 7. Kredietaanvraag Energiefabriek
 8. Kosten anti-vernattingsmaatregelen Zuna
 9. Omgevingswet: stand van zaken implementatie projectbesluit en vergunning eigen dienst
 10. Voorstel verantwoordingsrapportage Wet Basisregistratie Ondergrond en Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie
 11. Vervangen persleiding Emmen, voorbereidingsfase
 12. Accountplan bedrijven

Besluiten

1. Geactualiseerde begroting (1e begrotingswijziging) 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. in te stemmen met een stijging van de totale begroting van Het Waterschapshuis (HWH) 2020 met M€ 6,2 ten gevolge van de geactualiseerde begroting HWH 2020;
 2. in de eerste begrotingswijziging 2020 van Vechtstromen een extra bijdrage aan HWH op te nemen van € 220.145;
 3. rekening te houden met een mogelijk extra stijging van de begroting HWH 2020 in de loop van 2020 met M€ 2,4;
 4. geen zienswijze op de geactualiseerde begroting 2020 van HWH in te dienen;
 5. in te stemmen met een daling van de ontwerpbegroting HWH 2021 ten opzichte van geactualiseerde begroting HWH 2020 met M€ 3,1;
 6. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van HWH in te dienen.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis heeft en de geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis en de ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Dit gebeurt op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen die bepaalt dat de algemeen besturen van deelnemende waterschappen hiertoe gelegenheid krijgen. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis in te dienen.

2. Omgevingswet: keuzes implementatie vergunning eigen dienst

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 maart 2020 besloten:

1. Vrijstellingen waterschapsverordening

 • Het waterschap  wordt, als initiatiefnemer voor activiteiten bij waterstaatswerken en bijhorende beperkingengebieden, vrijgesteld van de vergunningplicht in de Waterschapsverordening voor alleen die activiteiten die het waterschap als initiatiefnemer uitvoert in het belang van de aan het waterschap opgedragen taken én die vallen onder beheer en onderhoud.

2. Mandaat verlenen vergunning eigen dienst

 • De verlening van omgevingsvergunningen op grond van de Waterschapsverordening aan het waterschap (vergunning eigen dienst) geschiedt door het dagelijks bestuur.
 • Toepassen uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)
  Het waterschap als initiatiefnemer verklaart afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op het aanvragen van een omgevingsvergunning op grond van de Waterschapsverordening.
 • Afwegingskader projectbesluit / vergunning eigen dienst
  Kennis te nemen van het afwegingskader voor de keuze tussen het toepassen van een projectbesluit of het aanvragen van een vergunning eigen dienst bij het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk
 • Overgangsrecht van projectplan naar projectbesluit / vergunning eigen dienst
  Kennis te nemen van de memo over het overgangsrecht wat betreft de overgang van het projectplan onder de Waterwet naar het projectbesluit of vergunning eigen dienst onder de Omgevingswet.

3. Communicatievisie 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 maart 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

in te stemmen met de communicatievisie 2020-2023 waarmee we de doelen uit de communicatievisie continueren en op delen herijken;

deze communicatievisie, na vaststelling door het algemeen bestuur, uit te werken in een jaarprogramma (te beginnen in 2021), dat wendbaar van aard is en in kan spelen op ontwikkelingen in de omgeving én behoeften van de organisatie;

het jaarprogramma vast te laten stellen door het dagelijks bestuur. Het document wordt ter informatie aan het algemeen bestuur voorgelegd;

de benodigde middelen voor de realisatie van deze visie (inclusief educatie) in beeld te brengen en te betrekken bij de begroting 2021 en verder.

Kernboodschap

Ons werk voor schoon, voldoende en veilig water en maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om samenwerking tussen bestuur, organisatie, inwoners, bedrijven, agrariërs en netwerkorganisaties. Daarom zet dit algemeen bestuur in op samenwerking, communicatie en zichtbaarheid. De communicatievisie 2020-2023 geeft richting aan de manier waarop, waarover en met wie het waterschap communiceert en geeft kaders en randvoorwaarden voor de communicatie van waterschap Vechtstromen.

4. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 24 maart 2020 besloten:

te constateren dat de doelen gesteld het Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor 2019 grotendeels zijn gerealiseerd, namelijk:

 • het aantal controles is gerealiseerd;
 • het naleefgedrag van de controles is gemiddeld 54%;
 • 94% van de watervergunningen zijn binnen de wettelijke termijn verleend;
 • 89% van de meldingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld;
 • heffingen heeft de producten en projecten gerealiseerd;
 • de projecten bij handhaving en vergunningen zijn grotendeels gerealiseerd;
 • en daartoe het jaarverslag voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019 vast te stellen.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van de werkzaamheden voor waterkwaliteit, veiligheid en voldoende water. Met het jaarverslag VTH kijken we terug op de uitvoering van dit plan en wordt verantwoording aan de provincie afgelegd over de geleverde prestaties. Voor 2019 zijn de doelstellingen nagenoeg allemaal gehaald.

5. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 24 maart 2020 besloten:

 1. een bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar;
 2. vier bezwaarmakers niet ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar;
 3. het bezwaar van bezwaarmaker gegrond te verklaren;
 4. in de beslissing op bezwaar de door vergunningaanvrager aangevraagde vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in de Fleringen Molenbeek te weigeren.

Kernboodschap

Door een bedrijf is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een dam met duiker van 8 meter in de Fleringen Molenbeek. Bij de behandeling van het bezwaar is gebleken dat de vergunning onterecht is verleend. Op advies van de commissie is het bezwaarschrift gegrond verklaard en is in de beslissing op bezwaar de aanvraag voor een vergunning alsnog afgewezen.

Hierop is aan het bedrijf een vergunning verleend waartegen bezwaar is ingediend. Dit bezwaar is behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften.

6. Concept projectplan droogzetvoorziening stuw Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 2 april 2020 besloten:

 • het concept projectplan droogzetvoorziening stuw Junne vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De stuw in Junne is ruim honderd jaar oud. Bovenop de stuw ligt een brug, waar in de afgelopen jaren veel zwaar verkeer overheen is gegaan. Als gevolg daarvan is er schade ontstaan in het metselwerk van de stuw. Oorspronkelijk was besloten om een nieuwe stuw te bouwen, maar door onze ervaringen bij De Haandrik gaan we onderzoeken of renovatie en behoud van de stuw mogelijk is. Hiervoor moeten we weten wat de staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat, zoals de fundering van de stuw. We gaan de stuw daarom droogzetten. Dat doen we met een droogzetvoorziening met schotten, die we 50 meter bovenstrooms van de stuw in de Vecht zetten. Het water in de Vecht leiden we dan om via de nevengeul. Deze werkzaamheden moeten voor 15 oktober, de start van het hoogwaterseizoen, plaatsvinden. Aan de hand van deze onderzoeken bepaalt het dagelijks bestuur van Vechtstromen uiteindelijk of de stuw in aanmerking komt voor renovatie of dat er een nieuwe stuw gebouwd moet worden.

7. Kredietaanvraag Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 april 2020 ingestemd met het volgende voorstel en geleidt dit ter besluitvorming door naar het algemeen bestuur:

 • kennis te nemen van de voortgang en de financiële stand van zaken van het project Energiefabriek;
 • een aanvullend investeringskrediet van € 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project Energiefabriek;
 • het extra benodigde investeringsbudget voor het project mee te nemen in de integrale afweging in het kader voor de Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2024.
 • De bouw van de Energiefabriek is een langdurig project met een budget van € 31,5 miljoen die eind 2020 klaar is. Voor een goede afronding van het project stelt het algemeen bestuur een extra bedrag van € 500.000 beschikbaar om het project goed te kunnen afronden. Hiermee wordt de terugverdientijd van het project verlengd met vier maanden tot 8,3 jaar.

Kernboodschap

In Hengelo staat een waterzuivering met een Energiefabriek die niet alleen afvalwater zuivert, maar bij dat proces ook energie weet te produceren. Die energie gebruiken we voor de waterzuivering zelf, maar geven we ook terug aan 3500 huishoudens. Daarnaast is het af te voeren restproduct zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) fors gedaald. Er wordt dan jaarlijks 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd. De bouw van de Energiefabriek in Hengelo maakt onderdeel uit van het strategisch doel van het waterschap om op een duurzame en efficiënte manier afvalwater van inwoners en bedrijven te zuiveren en het restproduct zuiveringsslib doelmatig te verwerken.

8. Kosten anti-vernattingsmaatregelen Zuna

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 april 2020 besloten:

 • kennis te nemen van de redenen voor de hogere kosten voor het treffen van anti-vernattingsmaatregelen in gebied Zuna;
 • te besluiten om het reeds eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 52.500 exclusief btw daarom te verhogen met € 21.050 exclusief btw;
 • genoemd bedrag beschikbaar te stellen vanuit programma Watersysteem.

Kernboodschap

Een aantal agrariërs en woningeigenaren rond de Zunasche Heide hebben schade geleden door projecten die hier zijn uitgevoerd en die mogelijk hebben geleid tot vernatting. In 2019 heeft het dagelijks bestuur besloten dat er middelen worden vrijgemaakt voor compenserende maatregelen. Tijdens gesprekken met de eigenaren rond Zunasche Heide is echter gebleken dat deze middelen onvoldoende toereikend zijn. Daarom heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten om de eerder beschikbare bijdrage te verhogen met € 21.050 exclusief btw. De provincie Overijssel doet het zelfde. Het landbouwgebied Zuna ligt tegen de rand van het Natura2000-gebied Sallandse Heuvelrug.

9. Omgevingswet: stand van zaken implementatie projectbesluit en vergunning eigen dienst

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 april 2020 besloten ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet, in het bijzonder wat betreft de implementatie van de instrumenten Projectbesluit en vergunning eigen dienst, kennis te nemen van:

 • het model projectbesluit;
 • de model aanvraag vergunning eigen dienst;
 • het model vergunning eigen dienst;
 • de processtappen toe passen afwegingskader en maken keuze projectbesluit of de vergunning eigen dienst;
 • de processtappen huidige werkwijze Waterwet projectplan en nieuwe werkwijze Omgevingswet vergunning eigen dienst.

Kernboodschap

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. Binnen Vechtstromen wordt gewerkt aan de invoering. Een groot aantal wetten gaat op in de Omgevingswet, waaronder de Waterwet. In de Waterwet is bepaald dat voor het aanleggen of wijzigen van een ‘waterstaatswerk’ een projectplan moet worden vastgesteld. De Omgevingswet biedt waterschappen twee mogelijkheden om projectplannen vast te stellen voor een waterstaatswerk: het projectbesluit en de zogenoemde ‘vergunning eigen dienst’. In geval van een vergunning eigen dienst verleent het waterschap zichzelf een omgevingsvergunning, op grond van de Waterschapsverordening, voor activiteiten die het wil uitvoeren in het ‘eigen’ watersysteem.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft kennis genomen van de wijze waarop de nieuwe instrumenten projectbesluit en vergunning eigen dienst in de interne organisatie worden belegd.

10. Voorstel verantwoordingsrapportage Wet Basisregistratie Ondergrond en Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 april 2020 besloten:

De verantwoordingsrapportage voor de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen met als belangrijkste conclusies:

 • Waterschap Vechtstromen voldoet aan de eisen van de Wet BGT (score 97 uit 100%).
 • Het waterschap streeft naar consolidatie van de behaalde score.
 • Benoemde aandachtspunten zijn of worden in de bestaande werkprocessen opgepakt.
 • De verantwoordingsrapportage voor de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO), vast te stellen met als belangrijkste conclusies:
 • De BRO kent een grote mate van complexiteit, veroorzaakt door de veelheid van registratie-objecten en het daardoor grote aantal betrokkenen binnen de organisatie. Er zijn daardoor verschillende aandachtspunten.
 • Het waterschap scoort op dit moment boven de landelijk gestelde ENSIA-norm voor de Wet BRO (67%, norm 60%).
 • Verkend wordt of de coördinerende rol in de huidige werkwijze voldoende is geborgd.
 • Dit voorstel met beide verantwoordingsrapportages
 • te doen toekomen aan het Ministerie van I en M (formeel toezichthouder);
 • ter kennisname door te geleiden aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Voor ons werk voor voldoende, veilig en schoon water is waterschap Vechtstromen aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het is, op basis van zogenaamde Ensia - toetsing, wettelijk verplicht om over het gebruik van deze middelen te evalueren. Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de uitvoering van de wet BGT en wet BRO goed op orde zijn. Vechtstromen voldoet aan de wettelijke normen voor de actualisatie gegevens.

11. Vervangen persleiding Emmen, voorbereidingsfase

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 14 april 2020 besloten:

 • voor de vervanging van de persleiding Emmen het resterende voorbereidingskrediet ter hoogte van € 325.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen;
 • bij de (her)prioritering in het kader van de Meerjarenverkenning 2021-2024 een aanvullend investeringsbudget te reserveren ter hoogte van € 2.700.000 (inclusief btw) voor de vervanging van de persleiding Emmen.

Kernboodschap

Het projectgebied betreft een deel van de persleiding van Emmen naar de waterzuivering van circa 5,5 kilometer. Als de leiding is vervangen kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen afvoeren naar de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk.

Rondom de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de leiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk om deze leidingdelen (deels) te vervangen.

12. Accountplan bedrijven

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 mei 2020 besloten:

 • met waardering kennis te nemen van het Accountplan Bedrijven en steun te geven aan de daarin uitgezette koers;
 • bij de uitvoering van het accountplan aan de hand van afzonderlijke concrete voorstellen besluiten te nemen over specifieke onderdelen die om budget vragen;
 • in te stemmen met het lidmaatschap van de Green Business Club Twente en een verkenning naar soortgelijke netwerken in Drenthe.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met partners aan het realiseren van de bestuurlijke ambities op de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. De denk-, doe- en innovatiekracht van het bedrijfsleven is cruciaal om de ambities dichterbij te brengen. Het waterschap levert ook belangrijke (afval)waterdiensten aan het bedrijfsleven. Bovendien is Vechtstromen een relatief grote werkgever en investeerder in de regio, hetgeen in deze onzekere economische tijden van extra groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen doet er alles aan om de continuïteit van het waterschapswerk te waarborgen. Vechtstromen wil bovendien focus aanbrengen in de samenwerking met bedrijven en deze samenwerking op een aantal thema’s versterken. Met het vaststellen van een accountplan bedrijven wordt nadere invulling gegeven aan de samenwerking met bedrijven in relatie tot het realiseren van de doelen op de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.