7 januari 2020


Onderwerpen:

 1. Vaststelling beheerbegroting 2020
 2. Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur
 3. Kredietaanvraag Vechtoevers Ommen
 4. Kredietaanvraag Stadsbeek Enschede
 5. Kredietaanvraag beken Hengelo
 6. Bijdrage koploperinitiatieven Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie
 7. Verplaatsing grondwateronttrekkingen
 8. Vergoeding grensoverschrijdend afvalwater waterschap Drents Overijsselse Delta
 9. Samenwerkingsovereenkomst realisatie nieuwe verkeersbrug en renovatie stuw Junne

Besluiten

1.Vaststelling beheerbegroting 2020

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. de 2e begrotingswijziging 2019 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen;
 2. de beheerbegroting 2020-2023 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2020;
  - een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 15.248.000 ten behoeve van routinematige investeringen en vervangings­investeringen;
  - een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van € 205.000 ten behoeve van nieuwe projecten die in 2020 van start gaan.
 3. de gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefegalisatie Watersysteem­beheer te continueren voor de begrotingsjaren 2020 t/m 2022, waarbij voor 2020 een bedrag van in totaal € 1.929.000 gedifferentieerd wordt ingezet.
 4. om de informatiebehoefte van het algemeen bestuur over de verbonden partijen via een apart ontwikkelspoor uit te werken.

Kernboodschap

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur besluit de beheerinformatie bij de programmabegroting 2020-2023 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van € 15.248.000 en een voorbereidingskrediet van € 205.000 vast te stellen. Een verzamel­krediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voor­bereidings­krediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die in 2020 van start gaan.

Naast de programmabegroting 2020-2023 is een bestuurlijke voortgangsrapport 2019 opgesteld. Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2019 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2019, ondanks vertragingen in de uitvoering van enkele projecten op koers liggen. In financiële zin worden enkele budgetoverschrijdingen voorzien die grotendeels worden opgevangen door hogere belastingopbrengsten.

2. Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. vanuit het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gebruik te maken van de optie om de mogelijkheden van vervoer voor de leden van het dagelijks bestuur te verruimen, en wel door het gecontracteerd vervoer voor DB-leden op incidentele basis mogelijk te maken;
 2. geen gebruik te maken van de optie uit het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers om een auto ter beschikking te stellen aan de voorzitter of aan een lid van het dagelijks bestuur;
 3. gedurende de huidige bestuursperiode de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers jaarlijks te bespreken als discussiestuk:
  - voor de eerste keer in de eerste DB-vergadering van 2021 (januari), met als doel te monitoren in welke mate er gebruik gemaakt wordt van de verruiming van de mogelijkheid van gecontracteerd vervoer;
  - vervolgens in de eerste DB-vergadering van 2022 (januari), met als aanvullend doel, naast bovenstaande monitoring, het bespreken van de mogelijkheid van het ter beschikking stellen van een auto aan de voorzitter of aan een lid van het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid uit het ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ (maart 2019) om vervoersmogelijkheden van de voorzitter en de dagelijkse bestuursleden te verruimen. Niet door het beschikbaar stellen van een auto, maar door het op incidentele basis mogelijk maken van gecontracteerd vervoer voor DB-leden in die situaties waar dit kan bijdragen aan de veiligheid van bestuurders. Gedurende de huidige bestuursperiode wordt dit besluit geëvalueerd om bij te kunnen sturen op eventuele nadelige effecten van het besluit.

3. Kredietaanvraag Vechtoevers Ommen

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. voor het project Vechtoevers Ommen een restkrediet beschikbaar te stellen van
 2. € 400.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde begroting van het jaar 2020 welke sluit op bruto € 5.100.000;
 3. kennis te nemen dat voor de juridische afwikkeling van het project nog extra kosten moeten worden gemaakt van circa € 200.000 (inclusief BTW) waarvan € 100.000 zal worden gefinancierd door de gemeente Ommen. Hiervoor zal bij het opstellen van de MJV 2021-2024 aanvullend krediet worden aangevraagd, waarbij eventuele restrisico’s voor schadeafwikkeling afgedekt worden via de risicoparagraaf van de MJV.

Kernboodschap

Het project Vechtoevers Ommen is in 2018 afgerond. Dit project is uitgevoerd door waterschap Vechtstromen en met betrokkenheid van de provincie Overijssel en de gemeente Ommen. De betrokkenheid van provincie en gemeente is vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft besluiten genomen die verband houden met de financieel-administratieve afwikkeling van deze overeenkomsten.

4. Kredietaanvraag Stadsbeek Enschede

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. voor de bijdrage aan het project Stadsbeek Enschede een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2020.KernboodschapHiermee geeft het waterschap uitvoering aan eerder genomen besluiten in 2015 om bij te willen dragen aan dit project. De Stadsbeek draagt bij aan het oplossen van grond- en hemelwateroverlast in de Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld. Met de bijdrage geeft Vechtstromen invulling aan de wens om samen met gemeenten te werken aan een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van stedelijk gebied.
 2. De beek komt na afronding van het project in beheer bij het waterschap.
 3. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten 1 miljoen euro bij te dragen aan het project Stadsbeek van de gemeente Enschede. Dit project is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

5. Kredietaanvraag beken Hengelo

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. voor de voorbereiding van de projecten Berflobeek Marskant en Berflobeek Rudolfstraat een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen kaders van de programmabegroting 2020-2023;
 2. voor de verdere voorbereiding van het project Elsbeek Reigerweg een krediet beschikbaar te stellen van €100.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen kaders van de programmabegroting 2020-2023;
 3. voor de realisatie en afronding van het project Elsbeek Colensostraat een krediet beschikbaar te stellen van €122.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen kaders van de programmabegroting 2020-2023;
 4. voor overkoepelend projectmanagement in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Klimaat actief Hengelo’ een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen kaders van de programmabegroting 2020-2023.
 5. Bovenstaande kredieten worden als één integraal krediet beschouwd.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan over heftige buien (ondergelopen straten, huizen, tunnels, etc.) en extreme droge periodes waarbij het in de stad erg heet wordt. Het is daarom steeds belangrijker om slim om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan het klimaatbestendig maken van beken en werken aan een duurzame inrichting van de gemeente.

De komende periode worden de knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo gezamenlijk opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente. Samen met de gemeente, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

6. Bijdrage koploperinitiatieven Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. te besluiten om ten behoeve van de realisatie van de ambities in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een financiële bijdrage te verstrekken aan de initiatieven:
  - herinrichting Wensink Zuid (gemeente Borne)  € 75.000
  - klimaatbestendige inrichting Veenoord (gemeente Emmen) € 225.000
  - meekoppelkansen Oldenzaalsestraat (gemeente Enschede) € 185.000
  - afkoppeling en berging (gemeente Hellendoorn) € 90.000
  - maatregelen Erve Boerrigter, De Lutte (gemeente Losser) € 75.000
  - maatregelen in Plan Oost (gemeente Wierden) € 100.000
 2. de betreffende gemeenten hierover te informeren;
 3. definitieve bijdrage voor de betreffende initiatieven toe te kennen na controle van de daadwerkelijk uitgevoerde initiatieven;
 4. de kosten met een totaal van € 750.000 te betalen uit de reeds gereserveerde post in de Programmabegroting 2019-2022.
 5. Portefeuillehouder bereidt een evaluatie van deze eenmalige impuls voor.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft gemeenten in zijn werkgebied vorig jaar opgeroepen om initiatieven, die passen binnen het deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA), bij het waterschap aan te dragen voor een financiële bijdrage. Het gaat om projecten die helpen om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. In totaal heeft Vechtstromen € 750.000 gereserveerd als bijdrage aan de verwezenlijking van de initiatieven. De bijdrage dient als eenmalige impuls voor koploperprojecten. Inmiddels zijn door zes gemeenten zes initiatieven voorgedragen als koploperproject. Op basis van een interne screening komen al deze initiatieven in aanmerking voor een bijdrage. Het gaat om initiatieven in de gemeente Emmen, Wierden, Borne, Enschede, Losser en Hellendoorn. Bij de verwezenlijking van de initiatieven nemen gemeenten het voortouw in nauwe samenwerking met Vechtstromen.

7. Verplaatsing grondwateronttrekkingen

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. de verplaatsing van de grondwateronttrekkingen in de beschermingszone van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur, zoals die uit de inventarisatie van maart 2019 naar voren zijn gekomen, te stimuleren;
 2. hiertoe op verzoek een bijdrage beschikbaar te stellen aan de agrariërs die zich in maart 2019 naar aanleiding van een oproep bij het waterschap hebben gemeld, op basis van gemaakte kosten voor verplaatsing naar een voor het waterschap aanvaardbare plaats, tot een maximum van € 10.000 per verplaatsing;
 3. een kaderstellende opgave van € 200.000 mee te nemen bij de 1e begrotingswijziging 2020.
 4. Portefeuillehouder bereidt, met inachtneming van provinciale ontwikkelingen, een aanpassing van het beregeningsbeleid voor.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen voert een stimuleringsregeling in voor het verplaatsen van grondwaterbronnen in de directe omgeving van grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Eigenaren van bronnen in een zone van 200 meter rondom kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebieden - en die dateren van vóór 14 mei 2013 - komen in aanmerking voor een vergoeding, indien zij besluiten hun huidige grondwaterbron te saneren en deze te verplaatsen naar een plaats die is gelegen buiten de zone van 200 meter van het kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebied. De vergoeding is op basis van de gemaakte kosten voor verplaatsing van de bron, met een maximum van € 10.000.

Aanleiding voor deze regeling is de droogte van 2018 en 2019. Om de natuurgebieden te beschermen tegen verdere verdroging heeft Vechtstromen in beide zomers tijdelijk een grondwateronttrekkingsverbod ingevoerd in de zone van 200 meter rondom kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Dit had voor de desbetreffende ondernemingen flinke gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat gewassen niet meer konden worden beregend. Met de regeling wil Vechtstromen de kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebieden beschermen tegen verdroging, terwijl er tegelijkertijd de mogelijkheid blijft voor de betreffende ondernemingen om te beregenen uit grondwater.

Uit een inventarisatie is gebleken dat er twintig grondwateronttrekkingen liggen binnen de zone van 200 meter rondom de kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebieden in het werkgebied van Vechtstromen. Vechtstromen informeert de eigenaren van deze bronnen over de stimuleringsregeling.

8. Vergoeding grensoverschrijdend afvalwater waterschap Drents Overijsselse Delta

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. voor de vergoeding van het te zuiveren grensoverschrijdend afvalwater tussen waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen uit te gaan van het tarief van de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren), waarbij de volgende aandelen van de volgende (BBP) producten niet in rekening worden gebracht:
  - kwijtschelding;
  - heffen en Invorderen;
  - vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
  - externe communicatie, en
  - transport waar het afvalwater betreft dat  wordt afgevoerd door Drents Overijsselse Delta uit Balkbrug naar Vechtstromen;
 2. te besluiten verder uit te gaan van eenvoud en efficiëntie en daarom de navolgende uitgangspunten te hanteren in de te sluiten overeenkomst met waterschap Drents Overijsselse Delta:
  - voor de aandelen van de (BBP) producten die niet in rekening worden gebracht wordt uitgegaan van begrote kosten van de aandelen zoals gepubliceerd in de Waterschapsspiegel;
  - er wordt per kalenderjaar afgerekend op basis van de werkelijk aangevoerde en gezuiverde v.e.’s en de bijhorende vergoeding;
 3. te besluiten uitgangspunten bijgaande overeenkomst te ondertekenen en getekend te zenden aan waterschap Drents Overijsselse Delta, met het verzoek een eveneens door hen ondertekend exemplaar te retourneren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen sluit een overeenkomst met waterschap Drents Overijsselse Delta om het grensoverschrijdend afvalwater te blijven zuiveren. Omdat de grenzen van de vroegere zuiveringsschappen niets parallel lopen met de huidige waterschapsgrenzen, is er hier en daar sprake van grensoverschrijdend afvalwater. Deze overeenkomst onderschrijft dat beide waterschappen zich gezamenlijk blijven inzetten voor de maatschappelijke opgave van het zuiveren van afvalwater en de condities waaronder dat gebeurt.

9. Samenwerkingsovereenkomst realisatie nieuwe verkeersbrug en renovatie stuw Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 december 2019 besloten:

 1. om in te stemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst realisatie nieuwe verkeersbrug en renovatie stuw Junne” onder voorwaarde dat het college van B&W van de gemeente Ommen eveneens instemt;
 2. dagelijks bestuurslid de heer W. Stegeman te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen;
 3. de meerkosten voor de gemeente als gevolg van de gewijzigde koers met het DB-besluit van 22 januari 2019 te vergoeden met een maximum van € 150.000,00.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen doet volgend jaar een onderzoek naar de 100 jaar oude stuw bij Junne om te kunnen bepalen of deze kan worden gerenoveerd of moet worden vernieuwd. Om dit onderzoek mogelijk te maken worden enkele maatregelen genomen bovenstrooms van de stuw. Gelijktijdig wil de gemeente Ommen een nieuwe brug bovenstrooms van de stuw maken. Het waterschap en gemeente werken hierbij nauw samen. Voor de samenwerking hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten.