7 juli 2020


 1. Ontwerp-jaarverslag 2019 en verslag van bevindingen accountant
 2. Beheerjaarrekening 2019
 3. Kennis en Innovatie Agenda
 4. Verlenging accountantsdiensten
 5. Voorstel aan commissies inzake verhaallijn Meerjarenverkenning 2021-2030
 6. Uitgangspunten en format Meerjarenverkenning 2021-2030
 7. Governance, nieuwe kostenverdeling, externe financiering, Dienst van Algemeen en Economisch Belang-besluit Slibverwerking Noord-Brabant
 8. Uitvoeringskrediet Hydrologisch onderzoek Beneden Dinkel inclusief gebiedsproces
 9. Kredietaanvraag optimalisatie Kramerswatergang
 10. Projectplan Het Everloo onderdeel van project Water Collectief Twente 2
 11. Cofinanciering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027
 12. Situationeel maaibeheer in verband met lage grondwaterstanden op de hogere zandgronden voor groeiseizoen 2020
 13. Deelname aan onderzoekspilot bodemdaling Nieuw-Amsterdam
 14. Algemene Verordening Gegevensbescherming-klacht behandeling Wet openbaarheid van bestuur-verzoeken
 15. Doelen overige wateren
 16. Definitief projectplan droogzetvoorziening stuw Junne
 17. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem
 18. Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma’s waterketen en besturen en organiseren

Besluitenlijst

1. Ontwerp-jaarverslag 2019 en verslag van bevindingen accountant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening 2019 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2019 gevoerde beheer;
 2. het resultaat van de jaarrekening 2019 van € 3.332.000 als volgt te bestemmen:
  a. € 972.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
  b. € 1.942.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer;
  c. € 418.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen watersysteembeheer; het betreft meevallende bijzondere jaarrekeningresultaten van € 250.000 voor nog niet bestede gelden voor advieskosten in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en € 168.000 voor nog niet in 2019 uitgekeerde schadevergoedingen ter compensatie van schade aan woningen bij Volthe als gevolg van grondwateroverlast.
 3. het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening 2019 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2019 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;
 4. de 1e begrotingswijziging 2020 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur;
 5. kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2019 en het DB-standpunt hierover vast te stellen;
 6. het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2019 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2019.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 138 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2019 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 45 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd, in samenwerking met partners in de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2019 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen heeft vanaf de oprichting in 2014 tot en met de jaarrekening 2019 een besparingsopgave van € 17 miljoen gerealiseerd. De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 liggen ter inzage van 8 juni tot en met 22 juni 2020. Het jaarverslag wordt ter besluitvorming aan­geboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 1 juli 2020.

2. Beheerjaarrekening 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de Beheerjaarrekening 2019;
 2. de voorziening voor ‘Inactief personeel’ op te heffen;
 3. een bedrag ad € 4.041.000 aan niet uitgeputte kredieten in te laten trekken;
 4. de 1e begrotingswijziging 2020 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen, onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 1 juli 2020 de eerste begrotingswijziging 2020 per programma ongewijzigd vaststelt.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur besluit de Beheerjaarrekening 2019 van waterschap Vechtstromen vast te stellen, een voorziening op te heffen en enkele investeringsbudgetten af te sluiten. Dit is verwerkt in het Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2019.

3. Kennis en Innovatie Agenda

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda goed te keuren;
 2. voor 2020 een bedrag van € 500.000,= vanuit de dividendopbrengsten van NWB Bank en Nieuwater te doteren t.b.v. het Vechtstromen Innovatiefonds; met ingang van 2021 wordt er in overeenstemming met het bestuursakkoord een jaarlijkse beleidsimpuls van € 1 miljoen aan het Vechtstromen Innovatiefonds gedoteerd.
 3. deze middelen als volgt in te zetten:
  a. innovatieprojecten (70%);
  b. innovatieloket (7.5%);
  c. ideeën bus (7.5%);
  d. samenwerkingsverbanden (5%);
  e. procesgeld (5%);
  f. onvoorzien (5%);
 4. innovatievoorstellen te toetsen aan de hand van de volgende criteria:
  a. relevantie;
  b. vernieuwing;
  c. kosten en baten;
  d. samenwerking;
  e. vervolg;
 5. een innovatieraad in te stellen om de portefeuillehouder en het dagelijks bestuur te adviseren over individuele innovatievoorstellen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen voor om een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vast te stellen. Onderdeel daarvan is het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. De Kennis en Innovatie Agenda biedt ruimte om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk van het waterschap. Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten op 1 juli 2020.

4. Verlenging accountantsdiensten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei 2020 ingestemd met het volgende voorstel en geleidt dit door naar het algemeen bestuur ter besluitvorming: de Raamovereenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. met twee jaar te verlengen tot uiterlijk 15 juli 2022, tot en met de afronding van de controle van de jaarrekening 2021 onder gelijkblijvende voorwaarden.

Kernboodschap

De Commissie Financiën en Beleidsuitvoering stelt aan het algemeen bestuur voor om de huidige Raam­overeenkomst voor de accountantsdiensten conform bepalingen in de overeenkomst met twee jaren te verlengen. Dit betekent dat BDO Audit & Assurance B.V. ook komende jaren de Jaarrekening 2020 en 2021 van het waterschap gaat controleren.

5. Voorstel aan commissies inzake verhaallijn Meerjarenverkenning 2021-2030

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

kennis te nemen van de verhaallijn “Van Bestuursakkoord naar Meerjarenverkenning 2021-2030 op basis van een blauwgroene koers” en daarbij kennis te nemen van de voorkeur van het dagelijks bestuur voor scenario 3 (blauwgroene koers), ten behoeve van de opiniërende bespreking in de commissies op de PEILdag van 17 juni 2020.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft afgelopen maanden verder verkend hoe invulling kan worden gegeven aan het bestuursakkoord. Met de verhaallijn “Van Bestuursakkoord naar Meerjarenverkenning 2021-2030 op basis van een blauwgroene koers”, wordt het algemeen bestuur verder meegenomen in deze verkenning. Hierbij neemt het algemeen bestuur kennis van de voorkeur van het dagelijks bestuur voor scenario 3 (blauwgroene koers). Op 13 mei 2020 is het algemeen bestuur al door het dagelijks bestuur geïnformeerd doormiddel van een presentatie tijdens een AB-themabijeenkomst. Op de Peildag van 17 juni 2020 wordt het algemeen bestuur in staat gesteld inhoudelijk te debatteren. De verhaallijn wordt dan in alle commissies opiniërend geagendeerd. Op de Peildag van 9 september 2020 volgt een adviserende behandeling op basis van een uitgewerkt document Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030, waarna op 23 september 2020 besluitvorming is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur.

6. Uitgangspunten en format Meerjarenverkenning 2021-2030

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de te bereiken resultaten van de blauwgroene koers;
 2. in te stemmen met de financiële bijsturingsconclusies op het bestuursakkoord als onderdeel van de blauwgroene koers:
  1. het investeringskader 2021-2023 te verruimen met € 32 miljoen;
  2. de gemiddelde lastendrukstijging voor 2021 t/m 2024 te fixeren op 3,4%, terwijl deze vanaf 2025 wordt gefixeerd op 3,0%;
  3. de extra € 1 miljoen aan geraamde dividendopbrengsten Nederlandse WaterschapsBank in te zetten voor lastendrukverlichting. Indien de dividendopbrengsten in de toekomst verder stijgen, dan wordt jaarlijks bij de begroting een integrale afweging gemaakt hoe deze middelen worden aangewend;
  4. een extra taakstelling aan de organisatie op te leggen van € 0,4 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,8 miljoen in 2023 en volgende jaren, zodat de totale taakstelling in deze bestuursperiode oploopt naar € 4,8 miljoen in 2023;
  5. een tijdelijk, hogere schuld in deze bestuursperiode te accepteren, waarbij erop gestuurd wordt om voor de langere termijn t/m 2030 de relatieve schuldpositie omlaag te brengen tot 300% (ten opzichte van de totale belastingopbrengsten);
 3. in te stemmen met de jaarschijven 2019-2024 voor investeringen conform het verruimde investeringskader van € 285,6 miljoen;
 4. in te stemmen met het format voor het document MJV 2021-2030, waarin de blauwgroene koers wordt uitgewerkt.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor de uitwerking van het document meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 vastgesteld. De MJV 2021-2030 geeft het beleidsinhoudelijke en financiële kader voor de programmabegroting 2021-2024. Met de MJV 2021-2030 wordt invulling gegeven aan de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’. Op 23 september 2020 stelt het algemeen bestuur van het waterschap de MJV 2021-2030 vast.

7. Governance, nieuwe kostenverdeling, externe financiering, Dienst van Algemeen en Economisch Belang-besluit Slibverwerking Noord-Brabant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 juni 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor: de NV Slibverwerking Noord-Brabant te belasten met het beheer van de Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), inhoudende de eindverwerking van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd), inclusief het transport, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze, alsmede het verrichten van andere activiteiten verband houdende met deze verwerking, overeenkomstig het DAEB-besluit.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is aandeelhouder van de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)). SNB verwerkt op een duurzame wijze het zuiveringsslib van waterschap Vechtstromen. Waterschap Vechtstromen is met vier andere waterschappen aandeelhouder van SNB. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor de slibeindverwerking door SNB aan te wijzen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), waardoor het aantrekken van externe financiering door SNB mogelijk is, zonder dat de regels van staatssteun worden geschonden. Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten op 1 juli 2020.

8. Uitvoeringskrediet Hydrologisch onderzoek Beneden Dinkel inclusief gebiedsproces

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten: voor de uitvoering van het project Hydrologisch onderzoek Beneden Dinkel inclusief gebiedsproces een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

Noaberkracht (gemeente Dinkelland), LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord, Natuurmonumenten en Gebiedscollectief Noordoost Twente. Om hier invulling aan te geven, heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten € 200.000 krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Hydrologisch onderzoek Beneden Dinkel inclusief het gebiedsproces. Voor de uitvoering van het project Beneden Dinkel onderzoeken wij binnen de kader richtlijn water welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te herstellen. Daarnaast wordt in het onderzoek invulling gegeven aan de doelstellingen van Natuurnetwerk Nederland en is aandacht voor het klimaatbestendig inrichten van het gebied. Hiervoor doen wij hydrologisch onderzoek. In het project werken wij intensief samen met omwonenden en een adviesteam met vertegenwoordigers van de provincie,

9. Kredietaanvraag optimalisatie Kramerswatergang

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten: voor de uitvoering van het project Optimalisatie Kramerswatergang een krediet beschikbaar te stellen van € 1.050.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

Voor het project Kramerswatergang hebben wij onderzocht welke maatregelen bijdragen aan het terugbrengen van overstromingen in het Dinkeldal. De bestaande stuwen zijn in slechte staat. Deze worden vervangen en de beek wordt gebaggerd. Op deze wijze herstellen we de afvoersituatie ter plaatse en richten we ons watersysteem beter in om klimaatveranderingen op te vangen. Naar verwachting kan eind dit jaar gestart worden met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en in 2021 met het vervangen van de stuwen. In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. In deze gebieden wordt gewerkt aan het herstellen van de natuur. Het Dinkeldal is hier één van. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de opgaven Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.

10. Projectplan Het Everloo onderdeel van project Water Collectief Twente 2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten: het concept projectplan Het Everloo vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente stellen hun grond hiervoor beschikbaar en gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering. Het waterschap investeert € 1.714.000 voor de realisatie van zeven deelprojecten van het project Water Collectief Twente 2. Hieraan levert de provincie Overijssel een bijdrage van € 1.043.000. Inwoners van Noordoost-Twente, gemeenten, waterschap en de provincie hebben in Noordoost-Twente de handen ineen geslagen om het watersysteem duurzaam hydrologisch en ecologisch te herstellen en het water langer vast te houden in het gebied. Zodat landbouw, natuur, landschap en recreatie daar allemaal van kan profiteren. Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort veroorzaakt door steeds drogere zomers is een belangrijke oorzaak.

11. Cofinanciering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de voortgang en ontwikkelingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027;
 2. in te stemmen met het reserveren van de cofinanciering voor de komende GLB transitieperiode (2021-2022) voor een totaal bedrag van 4.500.000 euro;
 3. in te stemmen met het voorbereiden van het cofinancieringsbod voor de nieuwe GLB/NSP periode (2023 t/m 2027), waarvoor te zijner een voorstel zal worden ingebracht.

Kernboodschap

Samen met de agrarische sector werkt waterschap Vechtstromen aan waterdoelen voor bijvoorbeeld waterkwaliteit, het klimaat en biodiversiteit. Deze doelen sluiten aan bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Sinds 2014 draagt Vechtstromen bij als co-financier in het huidige GLB-programma om met succes allerlei gezamenlijke initiatieven zoals Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Landbouw op peil en Blauwe Diensten in ons werkgebied van de grond te krijgen. Het huidige GLB-programma loopt in 2020 af en het nieuwe programma biedt opnieuw uitstekende kansen om waterdoelen te realiseren. Het dagelijks bestuur heeft voor de periode 2021 – 2022 hiervoor cofinanciering gereserveerd in de nota Meerjarenverkenning. Ook stemde het dagelijks bestuur in om de voorbereidingen te starten voor een cofinanciering voor de periode 2023 – 2027.

12. Situationeel maaibeheer in verband met lage grondwaterstanden op de hogere zandgronden voor groeiseizoen 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten: voor het jaar 2020 in de derde maaironde – na een belangenafweging en het beoordelen van de risico’s door de gebiedsbeheerder – minder maaibeheer in de kleinere waterlopen op de hoge zandgronden uit te voeren dan in de reguliere derde maaironde.

Kernboodschap

De weersvoorspelling, het waterpeil en de afvoer in de waterlopen bepalen wanneer maaiwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Omdat de grondwaterstanden op de hogere zandgronden als gevolg van te weinig regen snel uitzakken, maait Vechtstromen in deze gebieden in de periode van 1 juni tot en met 15 juli in mindere mate bodems en taluds van de kleinere waterlopen. Daarmee wordt de waterafvoer verminderd en wordt het water beter vastgehouden. Het risico op wateroverlast bij intensieve regenbuien en veel neerslag is in deze kleinere watergangen beperkt. Wanneer blijkt dat de afvoer en het waterpeil aanzienlijk toeneemt/stijgt door de aanwezige begroeiing of door veel neerslag, wordt alsnog door het waterschap gemaaid. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen de bodems bij de volgende reguliere maaibeurt worden gemaaid. Op plaatsen waar de risico’s op wateroverlast aanwezig zijn, maait het waterschap gewoon volgens de reguliere maaiplanning.

13. Deelname aan onderzoekspilot bodemdaling Nieuw-Amsterdam

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten:

 1. deel te nemen aan de “Onderzoekspilot bodemdaling Nieuw-Amsterdam e.o.” in samenwerking met gemeente Emmen en provincie Drenthe;
 2. in te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak, met als belangrijkste aandachtspunten:
  a. Het projectgebied bevindt zich tussen Nieuw-Amsterdam en Erica.
  b. De onderzoekspilot bestaat uit twee onderzoeksvragen:
  1.  Welke mogelijke oorzaken kent de bodemdaling binnen het pilotgebied en in hoeverre is in de toekomst verdere bodemdaling te verwachten in het pilotgebied?
  2.  Wat zijn de mogelijke oorzaken van de opgetreden schade aan de onderzochte woningen, in hoeverre is in de toekomst verdere schade te verwachten in het pilotgebied en in hoeverre is het pilotgebied representatief voor andere veenkoloniale ontginningsgebieden?
  c. Het gezamenlijke doel van de onderzoekspilot is om:
  - te achterhalen welke mechanismen ten grondslag liggen aan de bodemdaling;
  - te achterhalen in hoeverre de geconstateerde schade bij een vooraf geselecteerd, representatief aantal woningen gerelateerd is aan de bodemdaling;
  - ten indruk te verkrijgen van de in de toekomst te verwachten verdere bodemdaling en de eventueel daarmee verband houdende schade aan woningen binnen het pilotgebied
  - antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de situatie binnen dit pilotgebied representatief is voor andere veenkoloniale ontginningsgebieden.
  d. Het opdrachtgeverschap voor de studie berust bij de gemeente Emmen.
  e. Partijen leveren “in kind” ambtelijke inbreng in de projectgroep en zorgen voor een afvaardiging in het managementoverleg en de stuurgroep.
  f. Partijen leveren een financiële bijdrage ter hoogte van 1/3 deel van de externe advieskosten voor het technisch-inhoudelijk onderzoek met een maximum van € 61.000 inclusief btw voor het waterschap.
  g. Partijen leveren een financiële bijdrage ter hoogte van 1/3 deel van de kosten voor project- en procesbegeleiding met een maximum van € 117.000 inclusief btw voor het waterschap.
 3. hiertoe een financiële bijdrage ter hoogte van € 178.000 inclusief btw beschikbaar te stellen;
 4. de huidige samenwerking van de drie overheden betreft uitsluitend deze onderzoekspilot (onderzoeksvragen 1 en 2). Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bepaald in welke samenstelling het vervolgproces wordt opgepakt. Besluit daarover volgt later.

Kernboodschap

Tientallen inwoners uit Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica hebben kenbaar gemaakt last te hebben van bodemdaling rondom hun woning. Enexis en de gemeente Emmen hebben als eerste stap gekeken of de veiligheid van de bewoners gegarandeerd is. Als vervolgstap doen de gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied. Waterbeheer en de droogte van de afgelopen jaren zijn mogelijke oorzaken van de bodemdaling. Als waterbeheerder zijn we betrokken bij het onderzoek, geven we tekst en uitleg over het door ons gevoerde beheer en leveren we een financiële bijdrage aan het onderzoek. Na de zomer (2020) wordt bekend welk onderzoeksbureau het onderzoek gaat uitvoeren. Tijdens het onderzoek houden we nauw contact met het bewonersplatform en andere belanghebbenden over het proces. In het voorjaar van 2021 wordt het eindrapport gepresenteerd

14. Algemene Verordening Gegevensbescherming-klacht behandeling Wet openbaarheid van bestuur-verzoeken

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten:

 1. schriftelijk te reageren op de klacht dat bij de behandeling van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoeken wordt gehandeld in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. toe te lichten dat het waterschap bij de behandeling van de Wob verzoeken conform de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te werk gaat;
 3. toe te lichten dat het waterschap bij de behandeling van Wob-verzoeken ook conform de AVG te werk gaat.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een klacht ontvangen over de wijze waarop het bij de behandeling van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoeken omgaat met persoonsgegevens van de indiener van een Wob-verzoek. In een brief aan de indieners van de klacht heeft het bestuur de werkwijze toegelicht. Persoonsgegevens van indiener van een Wob-verzoek worden daarin niet gedeeld met derden.

15. Doelen overige wateren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 juni 2020 besloten:

 1. voor de overige wateren (niet zijnde Kaderrichtlijn Water (KRW)-waterlichamen) te streven naar een goede ecologische toestand als lange termijndoelstelling (na 2027);
 2. het functioneren van de overige wateren te beoordelen op basis van het niveau “goed” van de referentiewaarden voor de fysische-chemische parameters (stikstof, fosfor, zuurstof, zuurgraad, temperatuur, doorzicht, zoutgehalte en temperatuur) voor het best passende watertype;
 3. voor het beoordelen van directe lozingen tenminste uit te gaan van “geen achteruitgang”;
 4. bij het beoordelen van directe lozingen (door toepassing van de emissie (uitstoot)-immissietoets (toets waarbij de gevolgen van een lozing in beeld worden gebracht)) ook de invloed op de haalbaarheid van KRW-doelen van de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) of Waardevolle Kleine Wateren mee te nemen in de afweging;
 5. de routinematige monitoring zo nodig te optimaliseren voor de toepasbaarheid van meetgegevens bij de beoordeling van de toestand van het oppervlaktewater en van directe lozingen.

Kernboodschap

Tot op heden hebben de provincies alleen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)-waterlichamen en enkele Waardevolle Kleine Wateren biologische en fysisch chemische doelen vastgesteld. Onze omgeving heeft ook behoefte aan duidelijkheid over de te hanteren doelen voor ruim 75% van de wateren die daarbuiten vallen, de “overige wateren”. Conform de basisvariant uit de “STOWA (stichting onderzoek waterschappen)-Handleiding doelafleiding overige wateren” richten we ons op de fysisch-chemische doelen (voor stikstof, fosfor, zuurstof, zuurgraad, temperatuur, doorzicht, zoutgehalte en temperatuur) die passen bij ecologisch gezond water. Dit is dezelfde werkwijze als we nu hanteren voor de tijdelijke doelen op basis van het huidige Waterbeheerplan. Dit voorstel leidt tot een eenduidige en transparante beleidsmatige vastlegging van doelen voor overige wateren door waterschap en provincie. Met deze doelen geven we onze omgeving duidelijkheid over de waterkwaliteit die we op de lange termijn nastreven voor de overige wateren en waarom we eisen stellen aan directe lozingen. Aanvoer van schoon water uit de overige wateren is bovendien van belang voor het behalen van doelen in de KRW waterlichamen en Waardevolle Kleine Wateren.

16. Definitief projectplan droogzetvoorziening stuw Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten: het Projectplan droogzetvoorziening stuw Junne ongewijzigd vast te stellen.

Kernboodschap

De stuw in Junne is ruim 100 jaar oud. Bovenop de stuw ligt een brug, waar in de afgelopen jaren veel zwaar verkeer overheen is gegaan. Als gevolg daarvan is er schade ontstaan in het metselwerk van de stuw. Oorspronkelijk was besloten om een nieuwe stuw te bouwen, maar door onze ervaringen bij stuw De Haandrik gaan we onderzoeken of renovatie en behoud van de stuw mogelijk is. Hiervoor moeten we weten wat de staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat, zoals de fundering van de stuw. We gaan de stuw daarom droogzetten. Dat doen we met een droogzetvoorziening met schotten, die we 50 meter bovenstrooms van de stuw in de Vecht zetten. Deze voorziening kan ook voor latere inspectie en onderhoud worden gebruikt. Het water in de Vecht leiden we dan om via de nevengeul. Aan de hand van deze onderzoeken bepaalt het dagelijks bestuur van Vechtstromen uiteindelijk of de stuw in aanmerking komt voor renovatie of dat er een nieuwe stuw gebouwd moet worden. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft het definitieve projectplan voor deze droogzetvoorziening van stuw Junne ongewijzigd vastgesteld. Vanwege de behandeling van binnengekomen bezwaren kunnen we de werkzaamheden om de stuw droog te zetten niet voor het hoogwaterseizoen afronden. Daarom zullen de werkzaamheden na het hoogwaterseizoen, dat eindigt op 1 april 2021, starten.

17. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van 25 afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem;
 2. toegekende kredieten als volgt te muteren:
  a. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:
  € 218.000 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
  b. aanvullende subsidiekredieten beschikbaar te stellen van:
  -€ 429.000 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal 25 afgeronde projecten binnen het programma watersysteem de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: 44 gerenoveerde stuwen en gemalen, negen gebaggerde watergangen en vijvers en een aantal heringerichte watergangen in stedelijk gebied.

18. Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma’s waterketen en besturen en organiseren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2020 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van in totaal zes afgeronde projecten uit programma 2, waterketen en programma 3, besturen en organiseren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 368.163.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal zes afgeronde projecten, binnen de programma’s waterketen en besturen en organiseren, de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: vier vernieuwde rioolgemalen; 3,5 km vernieuwde persleiding; één rioolwaterzuiveringsinstallatie met gerenoveerde procesautomatisering; verbeterde hijsmiddelen; een nieuwe versie van het financieel systeem en een gewijzigde werkwijze voor calamiteiten beheersing.