8 december 2020


Onderwerpen:

 1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2020 en ontwerp Programmabegroting 2021-2024
 2. Belastingverordeningen 2021
 3. Controleprotocol 2020 en Verbijzonderde Interne Controle-plan 2020
 4. Voorstellen aanpassing belastingstelsel
 5. Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen 2020
 6. Educatiestrategie en meerjarenplan 2020-2023
 7. Pilots Klimaatrobuust Werken – Pilots Noord en Zuid
 8. Vergroeningsstrategie 2020-2024
 9. Nota Grondbeleid Vechtstromen
 10. Voortgangsrapportage Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 11. Pilot Effectief Toezicht
 12. Vechtrijk Gramsbergen
 13. Kredietaanvraag verdere uitvoering project Landbouw op Peil Vechtstromen
 14. Bestuursvoorstel intrekken algemene regels en beleidsregels
 15. Beheerbegroting 2021-2024
 16. Opdracht in het kader van de Meerjarenverkenning 2022 – 2031
 17. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
 18. Additionele kredietaanvraag Vervangen hoofdpost watersysteem
 19. Kredietaanvraag Programmasturing Dinkeldal
 20. Ontwerp projectplan herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg
 21. Kredietaanvraag Varen op de Vecht

Besluiten

1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2020 en ontwerp Programmabegroting 2021-2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2020, inclusief de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
 2. de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2021:
  1. doelen van de programma’s;
  2. baten en lasten;
  3. financiële middelen;
  4. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  5. tarieven van de waterschapsbelastingen;
  6. netto-investeringen van € 57,7 miljoen.

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2020 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2020, ondanks de coronacrisis, op koers liggen.

Verder stelt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen. De afspraken uit het bestuursakkoord en de meerjarenverkenning 2021-2030 om de komende jaren € 32 miljoen extra te investeren, krijgen met dit begrotingsvoorstel invulling.

In 2021 bedraagt de begroting € 157 miljoen en investeert het waterschap € 58 miljoen in onder andere integrale projecten om de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water-opgave) te verbeteren, diverse (beheer-)projecten om stappen te zetten in de klimaatopgave, de renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties (duurzaamheid), persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting.

2. Belastingverordeningen 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de belastingverordeningen voor 2021 inhoudelijk conform de thans geldende belastingverordeningen vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
 2. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2021, met het tarief van € 54,69 per vervuilingseenheid;
 3. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2021, met het tarief van € 54,69 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2021 met de volgende tarieven:
 • ingezetenen: € 81,26 per woonruimte;
 • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 65,81 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 16,45 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 16,45 per hectare;
 • openbare verharde wegen: € 131,62 per hectare;
 • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 32,91 per hectare;
 • natuurterreinen: € 4,65 per hectare;
 • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0361 % van de WOZ waarde;
 • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0090 % van de WOZ waarde.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2021 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2021, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2021 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2021. De inhoud van de verordeningen is ten opzichte van 2020 onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2020 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2021.

3. Controleprotocol 2020 en Verbijzonderde Interne Controle-plan 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van waterschap Vechtstromen en deze ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur van 25 november 2020;
 2. de commissie Financiën en Beleidsuitvoering te vragen eventuele aanvullende/ specifieke aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de accountantscontrole;
 3. het Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2020 (VIC-jaarplan 2020) vast te stellen;
 4. geen extra aandachtspunten te benoemen die meegenomen moeten worden in het VIC-jaarplan 2020.

Kernboodschap

De jaarrekening van waterschappen moet door een accountant worden gecontroleerd op rechtmatigheid en getrouwheid. Met het Controleprotocol wordt bepaald wat de rol en reikwijdte is van de accountant in zijn toetsing van de Jaarrekening. Dit is een externe toetsing. Met het jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC) wordt bepaald hoe de administratieve organisatie en de interne controle daarop moeten worden getoetst. Dit is een interne toetsing. Het Algemeen Bestuur van Vechtstromen besluit op 25 november over Controleprotocol 2020 en het VIC-plan 2020 wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

4. Voorstellen aanpassing belastingstelsel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor: de voorzitter van Vechtstromen tijdens de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 11 december aanstaande in te laten stemmen met het volgende pakket aan voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel:

Met betrekking tot de watersysteemheffing:

 1. Het Verbeterd Combimodel – Variant H als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling te gaan hanteren.
 2. Beperken van de tariefdifferentiatie wegen tot maximaal 100% voor het verharde gedeelte van openbare wegen.
 3. Creëren van de mogelijkheid (kan-bepaling) voor waterschappen om binnen de watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen te hanteren, waarbij wordt aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die gemeenten hebben in de ozb.

Met betrekking tot de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:

 1. In de analysemethoden geen gebruik meer maken van mens- en milieubelastende stoffen door twee nieuwe parameters, TOC en N-totaal, zonder nitriet en nitraat, op te nemen in de heffingsformule van de zuiverings- en verontreinigingsheffing.
 2. Bij één van de nieuwe parameters, TOC, gebruik te maken van een vaste omrekenfactor 3 en een afwijkprotocol waardoor waterschappen en bedrijven onderbouwd kunnen voorkomen dat een te lage resp. te hoge aanslag wordt opgelegd.

Met betrekking tot de meekoppelkansen:

1. Plusvoorzieningen (kan-bepaling):

 1. als sprake is van de realisatie van een plusvoorziening op verzoek, is het voorstel dat de kosten langs privaatrechtelijke weg of via een retributie (rechtenheffing) op grond van de Waterschapswet moeten kunnen worden verhaald.
 2. als aan de realisatie van een plusvoorziening geen concreet verzoek ten grondslag ligt, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat de kosten via een nieuw in te voeren tariefdifferentiatie kunnen worden verhaald.

2. De wettelijke mogelijkheid (kan-bepaling) tot tariefdifferentiatie voor glasopstanden te behouden.

3. Beter kunnen inspelen (kan-bepaling) op waardevol afvalwater door in de zuiveringsheffing:

 1. via een experimenteerartikel maatwerk (een korting) in de heffing mogelijk te maken bij fosfaatterugwinning;
 2. voor separate afvalwaterstromen (prijs)afspraken mogelijk te maken; en
 3. de subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te behouden door hiervoor tijdig de benodigde toestemming van de Europese Commissie te verkrijgen.

4. In de Waterschapswet vast laten leggen dat waterschappen uit de opbrengst van de zuiveringsheffing desgewenst (kan-bepaling) ook de kosten van maatregelen die tot een beperking van de afvoer van hemelwater (regen en sneeuw) op rioolwaterzuiveringen leiden, kunnen dekken.

5. Het eigenaarschap van het actualiseren van de Tabel afvalwatercoëfficiënten over te dragen aan de Unie van Waterschappen.

Kernboodschap

De waterschappen werken aan veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Om deze taken uit te kunnen voeren, heffen zij belasting: watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Een stuurgroep, bestaande uit bestuurders van alle 21 waterschappen, heeft nagedacht over vernieuwing van het belastingstelsel om een aantal huidige knelpunten op te lossen. De voorstellen worden in alle besturen, waaronder het algemeen bestuur van Vechtstromen, en de ledenvergadering van de Unie van waterschapen besproken. Na besluitvorming op 11 december 2020 in de ledenvergadering worden de voorstellen aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het belastingstelsel van waterschappen kan namelijk alleen worden aangepast door middel van een wetswijzigingstraject onder leiding van de minister.

5. Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de periode tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet te benutten om ervaring op te doen met het vergunnen en handhaven in de geest van de Omgevingswet;
 2. hiertoe de beleidsneutrale Keur waterschap Vechtstromen 2020 te laten vaststellen en per 1 januari 2021 in te laten gaan.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met partners en inwoners continu aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater (beken, sloten, kanalen). Dit alles doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving.

 • Keur

Als inwoners en bedrijven iets willen bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit bij het water willen doen dan gelden er regels die zijn vastgelegd in de Keur. De Keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (objecten die oppervlaktewater tegenhouden), watergangen (bijvoorbeeld beken, sloten, kanalen) en bijbehorende kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen, gemalen, bruggen). Op grond van de Keur kan voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden in of langs het water een vergunning worden verleend.

 • Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Eén wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Ter voorbereiding op de komst van deze wet is de Keur waterschap Vechtstromen in lijn gebracht met de wetgevingstechniek, opbouw en structuur van de Omgevingswet. Hiermee is de geldende regelgeving inzichtelijker gemaakt en zijn teksten verduidelijkt. Ook zijn bepaalde algemene regels en de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen integraal onderdeel geworden van de Keur. Dit maakt het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger om te zien of en welke voorwaarden er van toepassing zijn wanneer zij iets willen gaan bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit willen doen bij het water. De regelgeving in de Keur is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van eerdere besluitvorming.

 • Publicatie

Het besluit wordt ter bekendmaking gepubliceerd in het elektronisch waterschapsblad.

6. Educatiestrategie en meerjarenplan 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. in aansluiting op het huidige educatieprogramma van Vechtstromen in te stemmen met de Educatiestrategie 2020-2023.

Kernboodschap

Het educatieprogramma van waterschap Vechtstromen creëert al lange tijd waterbewustzijn en handelingsperspectief onder jongeren. In samenwerking met vrijwilligers en onderwijsinstellingen wordt een structureel programma in (de bovenbouw van) het basisonderwijs en gastlessen in het voortgezet onderwijs aangeboden.

In de educatiestrategie Vechtstromen 2020-2023 stelt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor om het huidige programma voor het basis- en voortgezet onderwijs te continueren en uit te breiden met een educatieprogramma voor het MBO.

7. Pilots Klimaatrobuust Werken – Pilots Noord en Zuid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van de pilots Klimaatrobuust Werken een krediet beschikbaar te stellen van € 700.000 inclusief btw. Dit bedrag past binnen de vastgestelde meerjarenverkenning 2021-2030;
 2. kennis te nemen van de toelichting op de pilots, te weten: Pilot Weijerswold – ‘samen slim sturen’ en Pilot Brecklenkamp – ‘samen vasthouden’;
 3. voor de pilots subsidie-inkomsten te ramen van € 119.750. Dit bedrag past binnen de vastgestelde meerjarenverkenning 2021-2030;
 4. kennis te nemen van bijgevoegde memo aan het algemeen bestuur ten behoeve van de PEILdag van 11 november.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat samen met agrariërs en terreinbeheerders pilots uitvoeren om water slimmer aan te voeren en (langer) vast te houden. Doel van de pilots is om in de praktijk te ontdekken welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Met de resultaten van de pilots wil waterschap Vechtstromen het beleid voor klimaatrobuust werken verder concretiseren.

8. Vergroeningsstrategie 2020-2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Vergroeningsstrategie 2020-2024 vast te stellen;
 2. voor de uitvoering van de maatregelen uit de vergroeningsstrategie jaarlijks € 600.000 beschikbaar te stellen. De intensivering van de investeringen (€ 200.000) krijgt vorm binnen de investeringsprojecten. Voor het benutten van vergroeningskansen in het dagelijks beheer is binnen de vastgestelde Meerjarenverkenning 2021-2030 (MJV) € 400.000 exploitatie gereserveerd.

Kernboodschap

Om een extra impuls te leveren aan het versterken van de ecologie en biodiversiteit in de regio heeft het waterschap een vergroeningsstrategie opgesteld waarin ambities en uiteindelijk maatregelen voor verdere ‘vergroening’ van ons werk zijn opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft de definitieve vergroeningsstrategie op 25 november aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Door zelf stroom op te wekken, vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie) werkt Vechtstromen maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot en dus duurzaamheid. Ecologie en biodiversiteit zijn hierin belangrijke onderwerpen. Zo maaien we onze beken en sloten waar mogelijk gefaseerd en nemen we deel aan initiatieven die de biodiversiteit ondersteunen­­­­.

9. Nota Grondbeleid Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 27 oktober 2020 besloten: kennis te nemen van de aanpassingen in de beleidsnota “Grondbeleid Vechtstromen 2015”, te weten:

 1. opname besluit grondzaken in relatie tot Omvang Onderhoud Watersysteem;
 2. opname besluit structurele aanpak oneigenlijk gebruik;
 3. verbetering borging privaatrechtelijke toestemming bij vergunningverlening;
 4. verpachtingsvoorwaarden;
 5. aanscherping van de kaders voor omgaan met strategische grond bij zuiveringsterreinen;
 6. actualisatie wetgeving;
 7. actualisatie tarievenlijst gewasschade;
 8. de geactualiseerde beleidsnota “Grondbeleid Vechtstromen 2020” vast te stellen;
 9. de beleidsnota “Grondbeleid Vechtstromen 2020” informerend te bespreken in de commissie financiën en beleidsuitvoering.

Kernboodschap

In 2015 is het grondbeleid van waterschap Vechtstromen vastgesteld. Hierin beschrijft het waterschap hoe het omgaat met onroerende zaken, zoals het verwerven van grondeigendom-en grondgebruiksrechten en de wijze van grondverwerving. In de afgelopen vijf jaar zijn er maatschappelijke ontwikkelingen geweest en bestuursbesluiten genomen, zoals de vergroeningsstrategie, die vragen om een actualisatie van het bestaande beleid. Daarom heeft het dagelijks bestuur het “Grondbeleid Vechtstromen 2020” geactualiseerd en vastgesteld.

10. Voortgangsrapportage Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 10 november 2020 besloten kennis te nemen van:

 1. van de constatering dat de voortgang op de Vergunningen, Toezicht en Handhaving- doelstelling tot 1 augustus 2020 conform verwachting verloopt voor vergunningverlening, handhaving en heffing;
 2. van de aandachtspunten voor het Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021.

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage voor de werkzaamheden van Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt inzicht gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden tot 1 augustus van dit jaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties. De voortgangsrapportage wordt aangeboden aan de provincie Overijssel.

11. Pilot Effectief Toezicht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 10 november 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de rapportage pilot effectief toezicht en de daarin beschreven resultaten;
 2. werken met de sensoren te continueren aangezien het meer inzicht geeft in het effect op de Kaderrichtlijn Water-doelstelling;
 3. dat de uitkomsten van de pilot levert niet de gewenste personeelsbesparing op.

Kernboodschap

Binnen de huidige werkwijze kan de bijdrage van toezicht en handhaving aan het behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelen optimaler. Na afronding van de pilot kon inderdaad geconstateerd worden dat effectief toezicht zoals dat ingestoken is tijdens de pilot werkt. Een belangrijk onderdeel van deze werkwijze was het gebruik van innovatieve middelen. Het gaat hierbij om sensoren die 24/7 bepaalde stoffen meten en deze real-time verwerken in een digitaal dashboard. In dit dashboard zit ook een meldingsfunctionaliteit verwerkt waardoor toezichthouders meteen gewaarschuwd worden in het geval er overschrijdingen plaatsvinden. Gezien de positieve resultaten die binnen deze pilot zijn behaald is het goed om effectief toezicht breder te gaan toepassen binnen het gebied van Vechtstromen.

12. Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 10 november 2020 besloten: voor de afronding van de definitiefase en start van de vervolgfase van het project Vechtrijk Gramsbergen een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Meerjarenverkenning 2021-2024.

Kernboodschap

Met een nieuwe inrichting langs de Vecht, keert Gramsbergen het gezicht weer naar de rivier. Samen met inwoners en betrokkenen hebben gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied gemaakt. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht om te wandelen, fietsen, varen en natuur te beleven, waarin voor het waterschap de doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water wordt gerealiseerd. Het schetsplan is in 2019 opgesteld en in januari 2020 is deze visie aan de bewoners gepresenteerd en aan de bestuurders van gemeente en waterschap overgedragen. Om de eerste fase van het project af te ronden is extra krediet nodig. Het dagelijks bestuur heeft een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld, dat bestaat uit een krediet van € 50.000 voor de afronding van de definitiefase en een krediet van € 100.000 als startkrediet voor de voorbereidingsfase.

12. Kredietaanvraag verdere uitvoering project Landbouw op Peil Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 24 november 2020 besloten:

 1. voor de verdere uitvoering van het project Landbouw op Peil Vechtstromen het resterende krediet van € 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de vastgestelde kaders meerjarenverkenning 2021-2030;
 2. voor het project Landbouw op Peil Vechtstromen subsidie-inkomsten te ramen van € 500.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Middels het project Landbouw op Peil Vechtstromen, bieden waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel individuele agrariërs de mogelijkheid om laagdrempelig subsidie aan te vragen voor maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit en/of droogte en vernatting helpen bestrijden. Voor de uitvoering van het project Landbouw op Peil Vechtstromen zal het dagelijks bestuur een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar stellen. In 2018 is hiervoor al € 900.000 beschikbaar gesteld.

13. Bestuursvoorstel intrekken algemene regels en beleidsregels

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten: onderstaande algemene regels per 1 januari 2021 in te trekken, aangezien deze onderdeel zijn geworden van de Keur waterschap Vechtstromen 2020:

 1. Algemene regel voor het verrichten van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen Keur waterschap Vechtstromen;
 2. Algemene regel voor het plaatsen van afrasteringen Keur waterschap Vechtstromen;
 3. Algemene regels recreatief medegebruik;
 4. Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;
 5. Algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger of beheerkaart zijn opgenomen;
 6. Algemene regel voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening en/of bevloeiing Keur waterschap Vechtstromen;
 7. Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen;
 8. Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing Keur waterschap Vechtstromen;
 9. de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen per 1 januari 2021 in te laten trekken, aangezien deze onderdeel zijn geworden van de Keur waterschap Vechtstromen 2020.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met partners en inwoners continu aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater (beken, sloten, kanalen). Dit alles doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving.

 • Keur

Als inwoners en bedrijven iets willen bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit bij het water willen doen dan gelden er regels die zijn vastgelegd in de Keur. De Keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (objecten die oppervlaktewater tegenhouden), watergangen (bijvoorbeeld beken, sloten, kanalen) en bijbehorende kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen, gemalen, bruggen). Op grond van de Keur kan voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden in of langs het water een vergunning worden verleend.

 • Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Eén wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Ter voorbereiding op de komst van deze wet is de Keur waterschap Vechtstromen in lijn gebracht met de wetgevingstechniek, opbouw en structuur van de Omgevingswet. Hiermee is de geldende regelgeving inzichtelijker gemaakt en zijn teksten verduidelijkt. Ook zijn bepaalde algemene regels en de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen integraal onderdeel geworden van de Keur. Deze regels komen daarmee als apart product te vervallen. De Keur waterschap Vechtstromen is op 25 november 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur en treedt op 01 januari 2021 in werking.

14. Beheerbegroting 2021-2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

 1. de 2e begrotingswijziging 2020 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen conform bijlage 1;
 2. de beheerbegroting 2021-2024 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2021;
  1. een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 22.079.000 ten behoeve van routinematige investeringen en vervangings­investeringen;
  2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van € 300.000 ten behoeve van nieuwe projecten die in 2021 van start gaan.
 3. de gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefegalisatie Watersysteem­beheer te continueren voor de begrotingsjaren 2020 t/m 2022, waarbij voor 2021 een bedrag van in totaal € 1.334.000 gedifferentieerd wordt ingezet.

Kernboodschap

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur besluit de beheerinformatie bij de programmabegroting 2021-2024 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van € 22.079.000 en een voorbereidingskrediet van € 300.000 vast te stellen. Een verzamel­krediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voor­bereidings­krediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die in 2021 van start gaan.

15. Opdracht in het kader van de Meerjarenverkenning 2022-2031

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten: opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Meerjarenverkenning 2022 -2031 met daarin:

 1. een omgevingsanalyse waaruit blijkt of en zo ja welke ontwikkelingen er zijn ten aanzien van de strategische opgaven uit het bestuursakkoord, of met deze ontwikkelingen al rekening is gehouden in de begroting en zo niet een voorstel deze effecten al dan niet te verwerken in de begroting 2022 en verder;
 2. een overzicht van de autonome ontwikkelingen en indien nodig een verwerking van de financiële effecten van deze autonome ontwikkelingen;
 3. inhoudelijke keuzes ten behoeve van de realisatie van een financieel sluitend meerjarenperspectief;
 4. een en ander overeenkomstig bijgevoegde opdrachtbrief;
 5. het algemeen bestuur de opdrachtbrief ter informatie toe te zenden.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven om een Meerjarenverkenning 2022 op te stellen. Op basis van de keuzes gemaakt in de Meerjarenverkenning 2021 en vertaald in de begroting 2021 is een besparing op de jaarkosten noodzakelijk om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In de Meerjarenverkenning 2022 worden de besparingsvoorstellen opgenomen die er voor moeten zorgen dat de begroting meerjarig sluitend is. Het te besparen bedrag loopt op tot minimaal € 4,8 miljoen in 2023.

16. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten: het Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 vast te stellen waarbij de focus als volgt wordt gelegd:

 1. voor vergunningverlening op Omgevingswet, ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), samenwerking omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden), agrarische projecten en doorlichtingen vergunningen;
 2. voor handhaving op innovatief toezicht, effectgericht toezicht, samenwerking omgevingsdiensten, vethoudend afvalwater, gegevensbeheer op orde en Omgevingswet;
 3. voor heffing op discrepantie-onderzoek.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden in het komende jaar. Naast de reguliere werkzaamheden worden ook een aantal projecten opgepakt. Daar waar vergunningverlening en handhaving elkaar kunnen versterken wordt intensief samengewerkt.

17. Additionele kredietaanvraag Vervangen hoofdpost watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

 1. voor het project Vervangen hoofdpost watersysteem een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting van het jaar 2021.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gebruikt verschillende telemetrie- en beheerssystemen voor het beheren van het oppervlaktewater. Deze systemen zijn voor een betrouwbare en efficiënte beheersing van het oppervlaktewater cruciaal. Om te komen tot een toekomstbestendig telemetriesysteem is onderzoek gedaan en is besloten het systeem Clear Scada te implementeren.

18. Kredietaanvraag Programmasturing Dinkeldal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

voor Programmasturing Dinkeldal een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW). Dit bedrag pas binnen de Programmabegroting van het jaar 2021.

Kernboodschap

De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Het waterschap Vechtstromen werkt aan een groot aantal projecten in het Dinkeldal gericht op klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Om hier invulling aan te geven wil het waterschap een goede gebiedspartner zijn die initiatief neemt om samen met andere partijen en betrokkenen te komen tot een goede invulling van de wateropgaven. Daarom wordt naast de projecten ingezet op overkoepelende activiteiten om ons werk goed vorm te geven in dit deelgebied van ons beheergebied. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kunnen deze overkoepelende activiteiten worden uitgevoerd.

19. Ontwerp projectplan herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

 1. het ontwerp projectplan herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg vast te stellen;
 2. aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de 15 projecten is de herinrichting van de Elsbeek - Reigerweg. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaatrobuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de Elsbeek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien.

Hierdoor wordt de Elsbeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig. Door de beek een meer open karakter te geven en het plangebied openbaar te maken met een doorgaande wandelroute, wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water.

Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

20. Kredietaanvraag Varen op de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 december 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Vaarvoorzieningen en de implementatie van het nieuwe vaarconcept Vecht een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Meerjarenverkenning 2021-2030;
 2. voor het project Vaarvoorzieningen Vecht een subsidiebijdrage van de provincie te ramen van € 60.000 (inclusief BTW),

Kernboodschap

Met het realiseren van de sluizen bij Junne en Mariënberg is het mogelijk om varend te genieten van de Overijsselse Vecht van Ommen tot aan de Duitse grens en is er tevens een mogelijkheid ontstaan om varend andere gebieden te bereiken. Het dagelijks bestuur heeft krediet beschikbaar gesteld om het varen in goede banen te leiden. Met dit krediet worden er twee afsluitbare boothellingen gerealiseerd bij de sluis Mariënberg. Deze zijn alleen te gebruiken door het waterschap en nooddiensten, voor bijvoorbeeld onderhoud of toezicht op de Vecht. Ook zijn er ballenlijnen (bolina’s) aangebracht bij de stuwen Junne en Mariënberg en is er scheepvaartbebording geplaatst in het gebied. Op deze manier kunnen alle vaarrecreanten op een veilige manier genieten van het Vechtdal. Naast realisatie van voorzieningen is een natuurtoets uitgevoerd waarop een procedure wordt doorlopen in het kader van de Natuurbeschermingswet.