12 oktober 2021


Onderwerpen:

 1. Bijdrage Bargeres klimaatrobuust ontwerpen
 2. Vaststellen concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) 2021
 3. Evaluatie project Energiefabriek
 4. Kredietaanvraag Fluttersbeek
 5. Projectplan aanleg inlaat Almelose Aa
 6. Reactie ontwerpprogramma Hoogwaterbescherming 2023-2028/2034
 7. Beleidslijn wateraanvoer
 8. Aanbesteding accountantsdiensten
 9. Voorstel borging livestreams en rondvraag

Besluiten

1. Bijdrage Bargeres klimaatrobuust ontwerpen

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten:

 1. vanuit de waterschapsdoelen voor de klimaatopgave te participeren in de pilot voor het maken van een toekomstbestendig ontwerp voor woonwijk Bargeres in Emmen, verder te noemen “Bargeres Verrast”;
 2. in te stemmen met de bijgevoegde intentieverklaring tot samenwerking;
 3. portefeuillehouder Hans van Agteren te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen in de stuurgroepvergadering op 13 oktober 2021;
 4. de geraamde externe kosten van € 120.000 voor ontwerp en procesbegeleiding te delen met de samenwerkingpartners;
 5. vanuit Vechtstromen een eenmalige bijdrage van maximaal € 30.000 inclusief BTW te verstrekken ten laste van team S&O, programma Watersysteem.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft besloten om te participeren in het maken van een       toekomstbestendig ontwerp voor de woonwijk Bargeres. Vanuit het volkshuisvestingsfonds wordt hier de komende tien jaar het grootste deel van de toegekende subsidie van 25 miljoen geïnvesteerd in de woonwijk. Portefeuillehouder Hans van Agteren zal op 13 oktober 2021 de intentieverklaring ondertekenen met gemeente Emmen en de woningbouwverenigingen Domesta en Levier.

2. Vaststellen concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) 2021

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten:

 1. de concept legger watersysteem en keringen 2021/1 vast te stellen zoals weergegeven op de kaart “kaart legger watersysteem en keringen 2021/1” en op de website https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947.
 2. de vorm, afmeting en constructies van de oppervlaktewaterlichamen opgenomen in tabel “tabel legger watersysteem en keringen 2021/1” vast te stellen;
 3. de tabel “tabel legger watersysteem en keringen 2021/1” onderdeel uit te laten maken van de concept legger.

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt de legger vastgesteld. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken weergegeven. Door de uitvoering van projecten en door het verlenen van watervergunningen zijn de ligging, afmeting en constructie van een aantal waterstaatswerken gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur de legger voor deze waterstaatswerken gewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie project Energiefabriek

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten:

 1. te constateren dat met afronding van project Energiefabriek:
  • de slibverwerking van Vechtstromen gecentraliseerd is op de rioolwaterzuivering in Hengelo,
  • het waterschap een stap heeft gezet in het kader van de duurzaamheidsdoelstelling en
  • de exploitatiekosten van slibverwerking structureel zijn verlaagd;
 2. als belangrijkste successen, leer-en verbeterpunten zijn aan te merken:
  • het werken met een business case heeft de besluitvorming goed ondersteund, maar vraagt veel bestuurlijke duiding en interne afstemming;
  • uitvoering van een dergelijk project is zeer uitdagend voor de beheerorganisatie en die is essentieel geweest voor het gezamenlijke succes;
 3. kennis te nemen van de ambtelijke evaluatie van het project Energiefabriek;
 4. te constateren dat:
  • de kwaliteit van de bestuurlijke informatie over het project Energiefabriek goed leesbaar, proportioneel en relevant is en mogelijkheden biedt en aansluit bij het kunnen besturen op hoofdlijnen;
  • er aandachtspunten zijn voor consistente en expliciete informatieverstrekking;
  • de vastgestelde budgetten, kredietverstrekking en uitgaven passen binnen de kaders van het delegatiebesluit en rechtmatig hebben plaatsgevonden;
 5. in te stemmen met de bestuurlijke evaluatie van project Energiefabriek;
 6. de leerpunten uit beide evaluaties mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van projectmatig werken in de organisatie, waaronder de uitwerking van het Protocol complexe projecten.

Kernboodschap

In afvalwater zit energie. Voldoende energie om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakte het mogelijk nóg meer energie te winnen uit afvalwater. Het waterschap heeft vanaf 2013 een project uitgevoerd om op de waterzuivering in Hengelo een Energiefabriek te bouwen. Door de bouw van deze Energiefabriek is de verwerking van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) van het waterschap effectiever en efficiënter geworden. Daarnaast kan de zuivering in Hengelo het afvalwater nu energieneutraal zuiveren, is bijgedragen aan de energietransitie en wordt elektriciteit voor circa 3500 huishoudens aan het net geleverd. Mede door ook de aangelegde negen zonnevelden op rwzi (rioolwaterzuivering)’s wordt inmiddels meer dan 40% van de energiebehoefte van het waterschap duurzaam opgewekt. Tenslotte is ook het totaal aantal vervoersbewegingen en de CO2 uitstoot afgenomen.

Het project Energiefabriek is recent afgerond met het opstellen van een ambtelijke en bestuurlijke evaluatie. De bestuurlijke evaluatie van het project geeft inzicht in de manier waarop binnen het dagelijks en het algemeen bestuur de bestuurlijke informatie en de besluitvorming hebben plaatsgevonden.

4. Kredietaanvraag Fluttersbeek

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten voor de voorbereiding en uitvoering van fase één en twee van het project Fluttersbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 920.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024. De uitvoering van Fluttersbeek draagt bij aan het doel ‘’infrastructuur op orde’’.

Kernboodschap

Het waterschap gaat aan het werk bij de Fluttersbeek. De taluds van de beek zijn verzakt, waardoor de aangrenzende landbouwpercelen te nat worden. Ook is het pad voor onderhoudswerkzaamheden moeilijk begaanbaar. In samenspraak met eigenaren en andere belanghebbenden wordt dit najaar gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De komende jaren wordt in fasen gewerkt aan het gehele tracé van 10 kilometer vanaf Haaksbergen tot aan de Poelsbeek.

5. Projectplan aanleg inlaat Almelose Aa

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten:

 1. het projectplan Aanleg inlaat Almelose Aa in ontwerp vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan aanleg inlaat Almelose Aa vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De stuw bij de inlaat van de Almelose Aa wordt geautomatiseerd om goed te kunnen reageren op het waterpeil van de Loolee. Zo kan op elk moment de juiste hoeveelheid water naar de Almelose Aa worden gedoseerd en te veel of te weinig water worden voorkomen. De stuw is van belang voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit én recreatie. Met de nieuwe stuw zorgen we er ook voor dat kano’s veilig kunnen passeren. Dit sluit aan bij de activiteiten van het waterschap waarbij kanoroutes in het gebied van Vechtstromen zijn verbeterd en veiliger gemaakt. De beoogde aanpassing van de inlaat is het resultaat van een samenwerking tussen het waterschap, de gemeente Almelo, omgeving, recreatiebedrijven en de kanobond.

6. Projectplan en kredietaanvraag Regge Pelmolen

Besluit

Op 12 oktober 2021 heeft het DB besloten:

 1. het projectplan Regge Pelmolen ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering een krediet van € 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021.

Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie van dit project wordt tevens invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de KRW.

7. Reactie ontwerpprogramma Hoogwaterbescherming 2023-2028/2034

Besluit

Het DB heeft op 12 oktober 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de reactie op het ontwerpprogramma HWPB (Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)) 2023-2028/2034;
 2. aan te dringen op het zetten van concrete stappen door alle alliantiepartners om de stabiliteit van het programma te verbeteren;
 3. aan te dringen op concrete actie om de stijgende kosten per kilometer dijkversterking aan te pakken;
 4. de Unie van Waterschappen van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief (bijlage 2).

Kernboodschap

Het Rijk en de waterschappen werken in het landelijk Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) intensief samen om de primaire waterkeringen (dijken) aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Zo wordt Nederland beschermd tegen overstromingen vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee en de grote rivieren. Aan HWBP-projecten wordt door de gezamenlijke waterschappen een solidariteitsbijdrage geleverd van 40%. Waterschap Vechtstromen heeft voor 2022 een solidariteitsbijdrage van € 6,9 miljoen begroot voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het landelijke programmabureau vraagt de waterschappen jaarlijks om instemming met het ontwerpprogramma voor de komende jaren. Namens het bestuur van waterschap Vechtstromen is een positieve reactie verstuurd voor de programmabegroting 2023-2028/2034. In zijn reactie roept waterschap Vechtstromen op tot actie door alle partners in de alliantie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de stabiliteit van hun kostenramingen te verbeteren en de stijgende kosten van de dijkversterking aan te pakken.

8. Beleidslijn wateraanvoer

Besluit

Op 12 oktober 2021 heeft het DB besloten om ten aanzien van de omgang met wateraanvoer vanuit het landelijke hoofdwatersysteem:

 1. het bestaande areaal wateraanvoergebied zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 als zodanig te handhaven;
 2. te streven naar uitbreiding van de momentane aanvoer- of doorvoercapaciteit ter plaatse van drie knelpunten in het hoofdaanvoersysteem, zoals geëxpliciteerd in bijlage 4 en 5;
 3. in de rest van het wateraanvoersysteem te streven naar optimalisatie van de wateraanvoerinfrastructuur, mits dit de efficiëntie en effectiviteit van de watervoorziening bevordert en de momentane inlaat- en doorvoercapaciteit daarbij niet vergroot wordt met uitzondering van de eventuele pilot rond het gebied Notter. Eén en ander zoals geëxpliciteerd in bijlage 4 en 5;
 4. De beleidslijn wateraanvoer te evalueren in de waterbeheerprogrammaperiode 2022 – 2027 onder andere op basis van ervaringen die we in de praktijk opdoen.

Kernboodschap

De aanpak van het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland is gericht op de trits sparen, aanvoeren en accepteren/adapteren (aanpassen aan ontwikkelingen). Hierbij wordt uitgegaan van zelfvoorziening en geïnvesteerd in het sparen van (gebiedseigen) water. Het aanvoeren van water vanuit het hoofdwatersysteem dient beschouwd te worden als waardevolle aanvulling, waarbij bestaande wateraanvoer veiliggesteld dient te worden en de wateraanvoergebieden geoptimaliseerd kunnen worden. Het dagelijks bestuur geeft met dit besluit verdere invulling aan een duurzame omgang met het aanvoeren van water vanuit het hoofdwatersysteem.

Circa 40% van het beheergebied van Vechtstromen kan worden voorzien van aanvoerwater, dat afkomstig is uit de IJssel of het IJsselmeer. Dit gebeurt via de Twentekanalen of de Drentse kanalen: het hoofdaanvoersysteem. In de rest van het beheergebied is geen aanvoer uit het hoofdaanvoersysteem mogelijk. Voor het beheergebied van Vechtstromen is sprake van een toenemende watervraag vanuit het hoofdaanvoersysteem. Dit wordt veroorzaakt door toenemende watervraag in bestaand wateraanvoergebied en verzoeken voor uitbreiding van bestaande aanvoergebieden als gevolg van de afgelopen droge jaren. Naast de toenemende watervraag wordt een afname van het wateraanbod vanuit de grote rivieren en daarmee vanuit het hoofdwatersysteem verwacht en beperken enkele waterstaatswerken een optimale wateraanvoer of -doorvoer in tijden van waterschaarste en -tekorten. Ook hebben de afgelopen droge jaren aangetoond dat er mogelijkheden zijn om het water -gebruikmakend van de bestaande infrastructuur- efficiënter en effectiever te distribueren. Om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem, waarmee nu en in de toekomst kan worden voorzien in voldoende water, heeft het dagelijks bestuur besloten om:

 • geen verdere uitbreiding van het bestaande areaal wateraanvoergebied toe te staan;
 • te streven naar uitbreiding van de aanvoer- of doorvoercapaciteit van drie grote knelpunten in het hoofdaanvoersysteem. In de rest van het wateraanvoersysteem vindt geen verdere capaciteitsuitbreiding plaats;
 • te streven naar optimalisatie van de huidige wateraanvoerinfrastructuur, voor zover dit de efficiëntie en effectiviteit van de waterinlaat bevordert.

9. Aanbesteding accountantsdiensten

Besluit

Het DB stemt in met het AB-voorstel ‘Benoeming commissie aanbesteding accountantsdiensten’ en geleidt dit voorstel door ter besluitvorming door de commissie financiën en beleidsuitvoering.

Kernboodschap

Op 15 juli 2022 eindigt het contract met de huidige accountant van waterschap Vechtstromen. Om het proces van de nieuwe aanbesteding goed te kunnen doorlopen en een zorgvuldige afweging te kunnen maken, starten we al in oktober 2021 met de ‘aanbesteding accountantsdiensten’. Vanuit de adviescommissie financiën en beleidsuitvoering wordt een delegatie benoemd om de aanbesteding vorm te geven. De keuze voor een accountant wordt uiteindelijk door het AB genomen.

10. Voorstel borging livestreams en rondvraag

Besluit

Het DB stemt in met het AB-voorstel ‘Borging digitale verslaglegging openbare vergaderingen en vragenhalfuur’ en geleidt dit voorstel door ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur (AB) wil toegankelijker zijn voor publiek en heeft besloten zijn vergaderingen te gaan livestreamen: vergaderingen zijn daarmee live via internet te volgen. Na afloop komt een beeld- en geluidsopname met ondertiteling op de website te staan.

Daarnaast gold voor het algemeen bestuur tot nu toe de afspraak dat vragen over onderwerpen die niet op de agenda van een algemeen bestuursvergadering staan, minimaal 24 uur van te voren aangekondigd moesten worden bij de voorzitter. Het algemeen bestuur heeft besloten dat het mogelijk moet zijn om per fractie ook één niet aangekondigde vraag ter vergadering te stellen.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken en tevens enkele kleine veranderingen aan te brengen besluit het algemeen bestuur op 24 november over enkele aanpassingen in zijn reglement van orde en in de verordening bestuurscommissies.