13 april 2021


Onderwerpen:

 1. Ondertekenen aanvullende overeenkomst zuiveren afvalwater Duitse deel Europark
 2. Beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)
 3. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
 4. Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring
 5. Strategisch assetmanagementplan

Besluiten

1. Ondertekenen aanvullende overeenkomst zuiveren afvalwater Duitse deel Europapark

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 2 maart 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de acceptatie van bedrijfsafvalwater van de afrondende fase 3 en 4 van het Duitse deel van het grensoverschrijdende industrieterrein Europark bij Coevorden op de rwzi (rioolwaterzuivering) Coevorden;
 2. een aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst van 15 mei 2008 met Samtgemeinde Emlichheim, gevestigd in Emlichheim (Duitsland), aan te gaan waarin destijds de afvoer van afvalwater in het Duitse deel van het grensoverschrijdende bedrijven- en industrieterrein GVZ Europark in de zogenaamde fasen 1 en 2 is geregeld;
 3. watergraaf Stefan Kuks de tweetalige aanvullende overeenkomst te laten tekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen zuivert sinds 2008 op de rioolwaterzuivering Coevorden het afvalwater van het grensoverschrijdende industrieterrein Europark bij Coevorden. Samtgemeinde Emlichheim wil het Duitse deel van het industrieterrein uitbreiden en verzoekt Vechtstromen om het afvalwater van deze terreinuitbreiding te zuiveren op de rioolwaterzuivering Coevorden. Vechtstromen heeft hierop positief gereageerd. De overwegingen hierbij zijn:

 • de bedrijven op het Duitse deel betalen hetzelfde tarief als Nederlandse bedrijven;
 • het afvalwater heeft meerwaarde voor rwzi Coevorden;
 • Vechtstromen heeft adviesrecht bij de vestiging van bedrijven;
 • afvalwater met een negatieve invloed op de werking van rwzi Coevorden kan worden geweigerd.

De bestaande afspraken tussen Vechtstromen en de Samtgemeinde Emlichheim worden aangepast, zodat deze succesvolle grensoverschrijdende samenwerking kan worden uitgebreid.

2. Beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. De Beleidslijn Bronaanpak Waterkwaliteit vast te stellen waarmee we onze inzet voor bronaanpak richten op die probleemstoffen waar we het meest effectief kunnen zijn. Op basis van de verwachtingen van het resultaat van onze inspanningen verdelen we onze inzet als volgt:
  - Hoge inzet: Gewasbeschermingsmiddelen, zeer zorgwekkende industriële stoffen en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat)
  - Beperkte inzet: Zware metalen, medicijnresten en PAK’s
  - Lage inzet: Microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes) en consumentenproducten
 2. de Beleidslijn eens per drie jaar te evalueren.

Kernboodschap

Het realiseren van Europese wetgeving (de Kaderrichtlijn Water) en de aanwezigheid van microverontreinigingen en andere probleemstoffen zoals metalen, nutriënten, en gewasbeschermingsmiddelen in ons water vraagt nog veel aandacht. Het bestuur van Vechtstromen ziet de verbetering van de waterkwaliteit daarom als een belangrijke opgave.

Een goede waterkwaliteit start bij de aanpak van vervuiling bij de bron (zoals consumenten, bedrijven en landbouw). Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! Met de beleidslijn bronaanpak is een analyse gemaakt welke probleemstoffen het meest effectief door het waterschap kunnen worden aangepakt met vergunningverlening, toezicht en communicatie. Na vaststelling van de beleidslijn in het algemeen bestuur wordt deze verder uitgewerkt in meer concrete uitvoeringsplannen voor de bronaanpak van probleemstoffen.

3. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 besloten:

te constateren dat de doelen gesteld het Uitvoeringsplan VTH voor 2020 grotendeels zijn gerealiseerd, namelijk:

 • het aantal controles is gerealiseerd;
 • het naleefgedrag van de controles is gemiddeld 67%;
 • 98% van de watervergunningen en 96% meldingen zijn binnen de wettelijke termijn verleend;
 • heffingen heeft aantal producten gerealiseerd;
 • de projecten bij handhaving, heffingen en vergunningen zijn grotendeels gerealiseerd;
 • en daartoe het jaarverslag voor de periode van 1 januari tot 31 december 2020 vast te stellen.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van de werkzaamheden voor waterkwaliteit, veiligheid en voldoende water. Met het jaarverslag VTH kijken we terug op de uitvoering van dit plan en wordt verantwoording aan de provincie afgelegd over de geleverde prestaties. Voor 2020 heeft er een verschuiving in de werkzaamheden plaatsgevonden aangezien tijdelijk geen bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd vanwege Covid-19. Ondanks dat zijn de doelstellingen nagenoeg allemaal gehaald.

4. Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring, waarin afspraken zijn vastgelegd over:
  1. de meetinfrastructuur op alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de bemonstering van rioolwater ten behoeve van vroegsignalering van Covid-19;
  2. de verantwoordelijkheid van Vechtstromen voor de monstername, de aanlevering en de organisatie van representatieve rioolwatermonsters conform het protocol dat het RIVM in overleg met de waterschappen opstelt;
  3. de vergoeding door het ministerie van VWS voor de jaren 2021 tot en met 2023 voor alle kosten voor een volledige operationele meetinfrastructuur, de coördinatie, de bemensing en de opleiding(en) van de bemonsteraars.

Kernboodschap

Met tal van maatregelen wordt in Nederland gewerkt aan de bestrijding van het Coronavirus. Vanaf het begin van de epidemie is al duidelijk dat het Coronavirus opgespoord kan worden in het rioolwater. In samenwerking met het miniserie van VWS, het RIVM en de Nederlandse waterschappen is een systematiek ontwikkeld om het rioolwater te benutten voor vroegsignalering van het virus. Tussen de genoemde partijen zijn nu afspraken gemaakt over de wijze van bemonstering op rioolwaterzuiveringen, wijze van analyse en vergoeding van de kosten. In een bestuursovereenkomst is dit vastgelegd. Deze overeenkomst is onlangs ondertekend door de demissionair Minister van VWS en de Directeur van het RIVM.

5. Strategisch assetmanagementplan

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 maart 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van het in ontwikkeling zijnde SAMP;
 2. te constateren dat de kaderstellende rol in ontwikkeling is;
 3. het dagelijks bestuur opdracht te geven de in het hoofdstuk 4 van het SAMP geformuleerde assetmanagementdoelstellingen in deze bestuursperiode ambtelijk uit te laten werken.

Kernboodschap

Binnen Vechtstromen wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling en implementatie van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten). Onderdeel hiervan is het opstellen van een Strategisch Assetmanagementplan. Het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) is een document waarin de organisatiedoelstellingen worden vertaald naar de kaders en de doelstellingen voor het assetmanagement. Het SAMP wordt vastgesteld door het algemeen bestuur in de rol van asseteigenaar.