16 november 2021


Onderwerpen

  • Bestuurlijk voortgangsrapport 2021 en ontwerp-programmabegroting 2022-2025
  • Kredietaanvraag aanpassing rwzi (rioolwaterzuivering) Ootmarsum

Besluiten

1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2021 en ontwerp-programmabegroting 2022-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 oktober 2021 besloten:

  1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Bestuurlijk voortgangsrapport 2021 en ontwerp-programmabegroting 2022-2025’;
  2. het voorstel 'Bestuurlijk voortgangsrapport 2021 en ontwerp-programmabegroting 2022-2025' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
  3. de begroting 2021 naar kosten- en opbrengstensoorten te wijzigen (onder voorwaarde dat het algemeen bestuur op 24 november 2021 de tweede begrotingswijziging 2021 per programma ongewijzigd vaststelt) conform bijlage 1.

Kernboodschap

Met de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) 2021 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en over de inzet van middelen. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2021 en op de kortere termijn op koers liggen. Er wordt veel geïnvesteerd en hard gewerkt aan de opgaven op waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid.

In de landelijk en internationale media is er naast COVID ontwikkelingen veel aandacht voor prijsstijgingen, schaarste aan goederen en grondstoffen en een krapte op de arbeidsmarkt. Ook voor het waterschap hebben die ontwikkelingen direct en indirect invloed. Doordat energieprijzen erg stijgen, grondstoffen moeilijker te verkrijgen zijn en duurder worden en ook (specialistische) medewerkers moeilijker beschikbaar en duurder zijn, staat de begroting financieel onder druk.  Ook wordt aangegeven dat het realiseren van de investeringsopgaven onder druk ligt en dat dat effect kan hebben op het bereiken van de doelstellingen op de langere termijn, die bij de MJV 2023-2031 opnieuw in beeld worden gebracht en behandeld.

De begroting is opgesteld in een tijd met veel onzekerheid, die deels een feit (hogere prijzen gas en elektriciteit zijn opgenomen in de begroting ) en van structurele aard zijn. Ook in de AB-brief inzake prijsontwikkelingen grondstoffen en materialen (25 oktober 2021) zijn de onzekerheden over de prijsontwikkelingen benoemd. Het dagelijks bestuur houdt de vinger aan de pols en monitort de ontwikkelingen. In eerste instantie zal binnen de kaders van de Programmabegroting gezocht worden naar oplossingen. Mogelijk leiden deze aanpassingen op langere termijn tot een  ongewenste boeggolf  door uitgesteld werk of onvoldoende middelen voor noodzakelijke werkzaamheden om de doelen te behalen. Waar oplossingen binnen de begroting niet mogelijk zijn en waar de ontwikkelingen leiden tot het moeten aanvragen van (extra) krediet, het aanpassen van doorlooptijd en of het bijstellen van doelen wordt dat aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

De afspraken uit het bestuursakkoord en de kaders die in de Meerjarenverkenning 2022-2031 zijn vastgesteld zijn leidend. In de programmabegroting 2022-2025 wordt invulling gegeven aan de taakstelling van ruim  € 6 miljoen. In 2022 bedraagt de begroting € 161 miljoen en investeert het waterschap € 56 miljoen in onder andere de renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), diverse projecten, het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting.  De doelen voor het komende jaar zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Met het monitoren op alle onzekerheden en op de voortgang van het werk houdt het dagelijks bestuur de koers vast In het proces om te komen tot de MJV 2023 wordt een eerder tussentijds moment om met het algemeen bestuur over de voortgang te informeren gepland.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 24 november een besluit over de BVR en de programmabegroting.

2. Kredietaanvraag aanpassing rwzi (rioolwaterzuivering) Ootmarsum

Besluit

Het DB heeft op 16 november 2021 besloten:

  1. voor de voorbereiding van het project aanpassing rwzi Ootmarsum een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de programmabegroting 2021-2024.

Kernboodschap

De rioolwaterzuivering (rwzi) Ootmarsum is in 2007 vernieuwd en uitgevoerd als een hybride installatie, dat wil zeggen een conventionele (traditionele) zuivering in combinatie met zuiveren volgens de membraanbioreactor (MBR) techniek. De membranen zijn nu aan vervanging toe en omdat de bedrijfsvoering van de MBR naast voordelen ook enkele nadelen kent, heeft dat geleid tot een studie naar mogelijke alternatieven. Op basis van een variantenstudie is daarom in Ootmarsum gekozen voor een aanpassing naar een conventionele zuivering, traditioneel zuiveren met klassieke nabezinking. Vanaf begin 2022 wordt gestart met de aanpassingen van deze zuivering. Het doel is de zuivering Ootmarsum zo aan te passen dat deze weer optimaal functioneert en dat de levensduur van de zuivering verlengd wordt.