17 augustus 2021


  1. Invoering herijking kostentoedeling in PB 2022 – 2025

  2. Kredietoverheveling voor (voorlopige) gunning vrachtwagen

Besluiten

1. Invoering herijking kostentoedeling in PB 2022 – 2025

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel de invoering van de herijking van de kostentoedeling in de begroting 2022-2025 te spreiden over de jaren 2022 en 2023 via toepassing van een gewijzigde gedifferentieerde inzet van reserve tariefsegalisatie watersysteembeheer (onder het voorbehoud dat het AB op 13 oktober 2021 instemt met de gewijzigde kostentoedelingsverordening 2022).

Kernboodschap

Eind mei 2021 heeft het dagelijks bestuur de uitgangspunten voor de herijking van de huidige kosten­toedeling bepaald. Op basis van deze herijkte kostentoedeling 2022 worden de kosten van het water­systeem­beheer van het waterschap op een andere wijze over de verschillende categorieën belasting­betalers verdeeld. Het dagelijks bestuur heeft een nadere afweging gemaakt waarbij de invoering van de herijkte kosten­toedeling wordt gespreid over de jaren 2022 en 2023. Dit is een voorzetting van de bestendige lijn die bij de vorige herijking van de kostentoedeling 2017 is ingezet en die met deze keuze consistent blijft en doorloopt tot en met deze bestuursperiode.

2. Kredietoverheveling voor (voorlopige) gunning vrachtwagen

Het dagelijks bestuur besluit op 17 augustus:

  1. kennis te nemen van de voorgenomen gunning van de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen waarvoor aanvullend krediet van € 83.804 (inclusief BTW) benodigd is;
  2. kennis te nemen dat in de programmabegroting 2021-2024 het investeringsbudget voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen ontoereikend is op grond waarvan het dagelijks bestuur niet (meer) bevoegd is het gevraagde krediet te autoriseren;
  3. als gevolg van beslispunt 2 en om onnodige vertraging te voorkomen in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet van € 83.804 (inclusief BTW) middels het (tijdelijk) overhevelen van krediet van project ‘Vervangingsinvesteringen’ naar project ‘Vervanging vrachtwagen’;
  4. kennis te nemen van het voornemen dat bij het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 beslispunten 2 en 3 hersteld zullen worden.

Kernboodschap

Met de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen is waterschap Vechtstromen efficiënter in staat werkzaamheden uit te voeren en bij calamiteiten snel op te treden.