18 mei 2021

Gepubliceerd op 21 mei 2021

Onderwerpen:

 1. Kredietaanvraag stuw Junne
 2. Vaststellen definitief projectplan en aanvraag uitvoeringskrediet voor project
  Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard
 3. Vechtrijk Gramsbergen
 4. Aanvraag voorbereidingskrediet voor project Vechtrijk Gramsbergen fase 1

Besluiten

1. Kredietaanvraag stuw Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 besloten:

 1. voor de voorbereiding en uitvoering van het project Stuw Junne een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 320.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2021.

Kernboodschap

De stuw in Junne is ongeveer 100 jaar oud. In de afgelopen jaren zijn er scheuren in het metselwerk ontstaan. Daarnaast is onbekend wat de huidige staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat. Waterschap Vechtstromen wil onderzoeken of de stuw gerenoveerd kan worden of dat er een nieuwe stuw gebouwd moet worden. We gaan de stuw daarom droogzetten en onderzoeken. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft krediet beschikbaar gesteld om de droogzetting en het onderzoek uit te kunnen voeren. De werkzaamheden om de stuw droog te zetten en het onderzoek uit te voeren starten naar verwachting in april 2021. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek neemt het dagelijks bestuur van Vechtstromen vervolgens in de zomer van 2021 een besluit over renovatie of nieuwbouw van de stuw.

2. Vaststellen definitief projectplan en aanvraag uitvoeringskrediet voor project Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 besloten:

 1. het definitieve projectplan Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard ongewijzigd vast te stellen;
 2. een uitvoeringskrediet van € 795.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, voor de realisatie van het project. Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde Programmabegroting 2021;
 3. voor het project Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard subsidie-inkomsten te ramen van maximaal
  € 200.000 voor Schone Vecht en maximaal € 525.857,50 voor POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) subsidie;
 4. voor het project Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard een gemeentelijke bijdrage te ramen van maximaal € 170.000.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het projectplan voor Baalder Uiterwaard ongewijzigd vastgesteld. In het voorjaar van 2021 zal Vechtstromen samen met gemeente Hardenberg gaan starten met de inrichting van het gebied Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk van Vechtpark Hardenberg gerealiseerd. Het gezamenlijke doel is het inrichten van een waterrijk gebied langs de Vecht met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw. Mede op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt van het gebied. In Baalder Uiterwaard zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht. De zandwerende kade wordt verwijderd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur. Ook worden delen van de huidige landbouwpercelen omgevormd tot natuurpercelen met als natuurdoel kruiden- en faunarijke graslanden. Tenslotte wordt een wandelpad onder de JC Kellerlaan aangelegd om het gebied met de rest van het Vechtpark te verbinden. De uitvoering zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 starten.

3. Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 23 maart 2021 besloten:

 1. kennis te nemen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen zoals is opgesteld samen met de gemeente Hardenberg en met inbreng van bewoners en stakeholders;
 2. kennis te nemen van de ontwikkelstrategie voor realisatie van de Visie Vechtrijk Gramsbergen
 3. de Visie Vechtrijk Gramsbergen op de eerstvolgende PEILdag ter kennisgeving aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft naar een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Het project Vechtrijk Gramsbergen draagt bij aan deze doelstelling. Samen met gemeente Hardenberg is in 2019 een participatietraject doorlopen, waarbij inwoners en andere belanghebbenden in Gramsbergen gezamenlijk invulling hebben gegeven aan de visie voor de inrichting van het gebied rondom de Vecht in Gramsbergen. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft kennis genomen van deze visie. De visie bevat een zevental onderdelen, waaronder de aanleg van een nevengeul bij stuw de Haandrik, de realisatie van aanlegplekken (haven) bij Gramsbergen, herinrichting van het Gat van Joosten en directe omgeving en inrichting van natuurvriendelijke oevers langs de Vecht. De realisatie van de gehele visie is afhankelijk van beschikbaarheid van financiële middelen en zal worden gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij Vechtstromen start met het ontwerpen en inrichten van het noordelijk gebied van Gramsbergen en de aanleg van een nevengeul in dit gebied.

4. Aanvraag voorbereidingskrediet voor project Vechtrijk Gramsbergen fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 23 maart 2021 besloten:

 1. een voorbereidingskrediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van fase 1 in de realisatie van de Visie Vechtrijk Gramsbergen: Herinrichting gebied noord (Vecht en uiterwaard van Gramsbergen tot de Haandrik) met functies water, (extensieve) landbouw en natuur met als  belangrijk onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik. Dit past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2021;
 2. voor het project Vechtrijk Gramsbergen subsidie-inkomsten te ramen van maximaal
  € 727.250 vanuit de Regiodeal Zwolle;
 3. voor het project Vechtrijk Gramsbergen subsidie-inkomsten te ramen van maximaal
  € 286.030 vanuit een provinciale bijdrage in grondaankopen en grondafwaarderingen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft naar een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Het project Vechtrijk Gramsbergen draagt bij aan deze doelstelling. In 2019 hebben inwoners en andere belanghebbenden in Gramsbergen gezamenlijk invulling gegeven aan de visie voor de inrichting van het gebied rondom de Vecht in Gramsbergen. Uitvoering van de gehele visie past niet binnen de begroting van zowel gemeente als waterschap. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te starten met de voorbereiding van fase 1 in de realisatie van de visie Vechtrijk Gramsbergen. Tijdens deze eerste fase gaan we aan de slag met de herinrichting van het gebied ten noorden van Gramsbergen, met als  belangrijk onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik. De nevengeul die wordt aangelegd geeft invulling aan de doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. In de nevengeul streven we naar optimale inrichting voor planten en dieren en trekmogelijkheden voor  vissen. Het waterschap draagt tevens bij aan andere onderdelen uit de visie die zullen worden voorbereid door de gemeente Hardenberg. Een voortzetting van de bestaande samenwerking is daarbij het uitgangspunt.