2 maart 2021


Onderwerpen:

  1. Projectplan kano-passeerbare stuw inlaat Almelose Aa
  2. Voorstel CATCH
  3. Vervangen persleiding Emmen, uitvoeringsfase 2

Besluiten

1. Projectplan kano-passeerbare stuw inlaat Almelose Aa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 februari 2021 besloten:

  1. het concept projectplan kano-passeerbare stuw bij inlaat Almelose Aa te Almelo vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt de oude stuw vervangen door een nieuwe automatische stuw die tevens kano-passeerbaar is.

Kernboodschap

De stuw bij de inlaat van de Almelose Aa wordt geautomatiseerd om goed te kunnen reageren op het waterpeil van de Loolee. Zo kan op elk moment de juiste hoeveelheid water naar de Almelose Aa worden gedoseerd en te veel of te weinig water worden voorkomen. Met de nieuwe stuw zorgen we er ook voor dat kano’s veilig kunnen passeren. Dit sluit aan bij de activiteiten van het waterschap waarbij kanoroutes in het gebied van Vechtstromen zijn verbeterd en veiliger gemaakt.

De stuw is van belang voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit én recreatie. De beoogde aanpassing van de inlaat is het resultaat van een samenwerking tussen het waterschap, de Gemeente Almelo, recreatiebedrijven en de kanobond.

2. Voorstel CATCH

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 februari 2021 besloten:

  1. in te stemmen met een verlenging/uitbreiding van de activiteiten van het CATCH project tot en met eind 2022;
  2. een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000, en subsidie inkomsten te ramen van € 112.500;
  3. de netto investeringskosten hiervoor te dekken uit de te ontvangen subsidiegelden in het kader van de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie;
  4. voor de ontwikkeling van het uitbreidingsverzoek, gezien het strategische karakter van het project, een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 uit de exploitatiebegroting.
  5. De verantwoordelijk portefeuillehouder te mandateren de intentieverklaring te ondertekenen.

Kernboodschap

CATCH (water sensitive Cities; the Answer To CHallenges of extreme weather events) richt zich op de specifieke behoeften van de middelgrote steden om zich aan te passen aan klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende extreme weersomstandigheden.

In de Noordzee Regio woont 80% van de bevolking in stedelijke gebieden, waarvan een meerderheid in middelgrote steden. Vanwege de beperktere omvang, beperktere middelen en deskundigheid en sterke verbondenheid met de omliggende regio hebben middelgrote steden een aantal specifieke uitdagingen ten aanzien van de mogelijkheden tot aanpassing aan de klimaatverandering ten opzichte van grote steden zoals Rotterdam en Hamburg.

In een breed partnerschap is een beslissingsondersteunend instrument en een routekaart voor middelgrote steden ontwikkeld ter ondersteuning van het ontwerpen van lange termijn klimaatadaptatiestrategieën. Deze tool is geïnspireerd door de water sensitive cities theorie. Om nog meer impact te creëren voor het project willen we meer gemeenten kennis laten maken met deze tool. De middelen die hiermee gepaard gaan bedragen 185.000 euro. De tool is ontwikkeld voor professionals en hiervoor willen we workshops gaan ontwikkelen en geven. Om de tool veelzijdig inzetbaar te maken willen we gaan onderzoeken hoe wij deze kunnen gaan inzetten voor het monitoren. Kortom: CATCH is THE answer to challeges of extreme weather events.

3. Vervangen persleiding Emmen, uitvoeringsfase 2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 februari 2021 besloten:

  1. voor de uitvoering van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 3,1 miljoen (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting 2021.

Kernboodschap

Rondom de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de persleiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk om deze persleidingdelen (deels) te vervangen.

Het projectgebied betreft een deel van de persleiding van Emmen naar de waterzuivering van circa 6,2 kilometer. Als dit deel van de persleiding is vervangen, dan kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen op een betrouwbare en effectieve manier afvoeren naar de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk.