2 november 2021


Onderwerpen:

 • Waterbeheerprogramma 2022-2027
 • Voortgangsrapportage VTH 2021
 • Vaststellen projectplan Mosbeek Frans-Bels
 • Jaarplanning DB
 • Beslissing op bezwaar

Besluiten

1. Waterbeheerprogramma 2022-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november besloten:

 1. kennis te nemen van de reactienota op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen op het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027;
 2. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Waterbeheerprogramma 2022-2027’;
 3. het voorstel 'Waterbeheerprogramma 2022-2027’ door te geleiden ter besluitvorming, en de reactienota op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen door te geleiden ter kennisname naar het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Elke zes jaar stellen waterschappen een zogenoemd waterbeheerprogramma vast. In het waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt vastgelegd welke doelen Vechtstromen nastreeft voor het waterbeheer en welke maatregelen worden genomen om die doelen te realiseren. Het waterbeheerprogramma volgt logisch op de Watervisie 2050, die in het voorjaar van 2021 is vastgesteld. De inzet voor de aankomende jaren is het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van een tekort aan water in droge periodes. Ook werken we aan voldoende water voor wonen, werken en recreëren en aan schoon water. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare omgeving door in te zetten op biodiversiteit, energietransitie en de circulaire economie. Wij zijn ons ervan bewust dat we deze doelen niet alléén kunnen realiseren en kiezen voor meer samenwerking, meer verbinding met onze omgeving en ook voor een proactieve rol in de ruimtelijke planvorming. Dat is nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het waterbeheerprogramma heeft als ontwerp zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. In totaal zijn 62 zienswijzen op het ontwerp waterbeheerprogramma ingediend. In een aparte reactienota is op alle zienswijzen gereageerd en waar mogelijk is in het waterbeheerprogramma rekening gehouden met de zienswijzen. Het algemeen bestuur neemt op 15 december een besluit over het Waterbeheerprogramma.

2. Voortgangsrapportage VTH 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten:

 1. de voortgangsrapportage op basis van het uitvoeringsplan VTH 2021 vast te stellen;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van het niet volledig (kunnen) realiseren van het uitvoeringsplan VTH 2021;
 3. als gevolg daarvan in te stemmen met de bijstelling van het uitvoeringsplan VTH 2021.

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage van het uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 wordt inzicht gegeven in de voortang van de geplande werkzaamheden voor 2021. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zullen worden. Tevens worden op basis van deze voortgangsrapportage een aantal speerpunten voor het jaarplan 2022 benoemd. De voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer tot en met 31 augustus 2021.

3. Vaststellen projectplan Mosbeek Frans-Bels

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten het projectplan Mosbeek Frans-Bels ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

Kernboodschap

Met de uitvoering van project Mosbeek Frans-Bels wordt het ‘onderwaterprobleem’ van de molen van Frans opgelost. Wat is er aan de hand? De waterstand benedenstrooms de molen van Frans is op dit moment veelal te hoog, waardoor het molenrad niet geheel vrij kan draaien. Dit leidt tot onbalans in de aandrijving, waardoor het malen bemoeilijkt wordt en er sneller slijtage aan de molen ontstaat. Door dit op te lossen kan de molen beter blijven draaien en blijft deze als cultureel erfgoed behouden. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van het gebied versterkt. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

4. Jaarplanning DB

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten in aansluiting op de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarplanning de jaarplanning voor het dagelijks bestuur 2022 vast te stellen, waarbij:

 1. het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel besluitvormende vergaderingen;
 2. tweewekelijks portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden;
 3. het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in alle vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de eerste en laatste week van de zomervakantie);
 4. een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, van 25 juli t/m 19 augustus 2022 (weken 30 t/m 33).

Kernboodschap

Het algemeen en dagelijks bestuur van Vechtstromen staan voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding en het vergroten van de kans op voltallige aanwezigheid, wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen. In afstemming op de vastgestelde planning voor het algemeen bestuur, komt het dagelijks bestuur tweewekelijks in een besluitvormende vergadering bijeen. Daarnaast reserveert het dagelijks bestuur wekelijks een dag voor gezamenlijke veldbezoeken, gesprekken met partners en belanghebbenden en het doordenken van grote vraagstukken.

5. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten:

 1. de bezwaarschriften van twee omwonenden tegen de vergunning voor het aanbrengen en onderhouden van een steiger ongegrond te verklaren;
 2. de beslissing op bezwaar toe te zenden aan bezwaarmakers en vergunninghouder.

Kernboodschap

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen en onderhouden van een steiger langs de Regge in Nijverdal. Deze vergunning is verleend. Hiertegen is bezwaar ingediend door twee omwonenden. Deze bezwaarschriften zijn behandeld door de Bezwaarcommissie.

Bij de behandeling van het bezwaar is gebleken dat de omwonenden geen bezwaar hebben tegen de steiger en het gebruik van de steiger door hun buurman aan wie de vergunning is verleend. Bezwaarmakers waren in de veronderstelling dat door het verlenen van de watervergunning hun grond (waarvan gebruik moet worden gemaakt om de steiger te gebruiken) openbaar toegankelijk werd. De watervergunning heeft alleen betrekking op waterstaatskundige zaken. Dit betreft privaatrecht. Het waterschap kan grond van een privé persoon niet openbaar toegankelijk verklaren en dat behelst deze vergunning ook niet.

Op advies van de commissie zijn de bezwaarschriften ongegrond verklaard en is in de beslissing op bezwaar de vergunning in stand gelaten.