21 december 2021


Onderwerpen:

 1. Landschapsdeal Noordoost Twente
 2. Kredietaanvraag Living Vecht
 3. Evaluatie Kennisprogramma Lumbricus
 4. Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma besturen en organiseren

Besluiten

1.      Landschapsdeal Noordoost Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 december 2021 besloten:

 1. in samenwerking met de partners Landschapsdeal Noordoost Twente verder te werken aan het realiseren van structureel landschapsherstel, welke bijdraagt aan realisatie doelen kaderrichtlijn water, klimaat en biodiversiteit, en de benodigde fondswerving hiervoor;
 2. als overgangsfase voor het jaar 2022 een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie.

Kernboodschap

In het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’ heeft het huidige waterschapsbestuur uitgesproken deze bestuursperiode meer aandacht te willen besteden aan waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit. Samenwerken met partners die actief zijn in het Twentse landschap draagt bij aan het realiseren van doelen voor de Kaderrichtlijn Water, klimaat en biodiversiteit. Samen met de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie), Gebiedscollectief NOT, Landschap Overijssel en Stichting Behoud Twents Landschap werkt waterschap Vechtstromen aan een vitaal en leefbaar kleinschalig weide-, akker-, bos- en beekdallandschap Noord Oost Twente.

2.      Kredietaanvraag LIVING Vecht-Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 december 2021 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project LIVING Vecht-Dinkel een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 130.000.

Kernboodschap

In het grensoverschrijdende project LIVING Vecht-Dinkel is de afgelopen vier jaar met Nederlandse en Duitse partners samengewerkt op het gebied van waterveiligheid, economische ontwikkeling, natuurherstel en recreatie in het stroomgebied van de rivieren Vecht en Dinkel. Doordat een aantal deelprojecten vertraging heeft opgelopen, als gevolg van PAS/PFAS en de coronamaatregelen, is de looptijd van het project LIVING Vecht-Dinkel verlengd van vier naar vijf jaar. De laatste werkzaamheden bestaan uit het afronden van de inrichting van de Dinkel tussen Gronau en Losser en het afronden van het partnerschap met de andere tien partijen en de subsidiënt.

3.      Evaluatie Kennisprogramma Lumbricus

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 december 2021 besloten:

 1. kennis te nemen van de uitgebreide evaluatie van de projecten Programmamanagement Lumbricus en de Proeftuin-Oost inclusief leerpunten;
 2. de leerpunten uit de evaluatie mee te nemen in de ontwikkeling van de beleidsnota Klimaatrobuust werken.

Kernboodschap

Het klimaat verandert en het weer wordt steeds extremer. We krijgen te maken met langere periodes van veel regen en droogte. Dat heeft, zeker in de hoger gelegen, hellende, zandgronden zoals in Twente, grote gevolgen. Wat zijn haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor deze uitdaging en in hoeverre moeten we accepteren dat omstandigheden veranderen? Het kennisprogramma Lumbricus - waar onderzoeksinstellingen, grondgebruikers en waterschappen samenwerkten - heeft zich gebogen over deze vragen. In maart 2021 is het programma met een digitaal eindsymposium afgesloten. Het eindresultaat en de onderliggende documenten zijn te raadplegen via www/stowa. (stichting onderzoek waterschappen)nl/deltafacts/Lumbricus- klimaatrobuuste-hogere-zandgronden. Waterschap Vechtstromen was lead partner van het programma en heeft de resultaten en leerpunten geëvalueerd en gebruikt deze bij de verdere ontwikkeling van klimaatbestendig waterbeheer.  In Lumbricus is geleerd dat er niet één zaligmakende maatregel is welke de oplossing vormt voor alle problemen. In gebieden met mogelijkheden voor wateraanvoer zijn andere oplossingen mogelijk dan in gebieden zonder wateraanvoer. Daarbij is de samenhang tussen bodem- en watermaatregelen belangrijk en tussen waterlopen in beheer van het waterschap (20%) en alle particuliere waterloopjes die daar op afwateren (80%). De ontwikkeling naar een klimaatbestendig waterbeheer wordt voortgezet in het vervolgprogramma KLIMAP (Klimaatadaptieve Maatregelen Hogere Zandgronden), dat wordt getrokken door Wageningen Environmental Research (WENR) en waarin Vechtstromen partner is.

4.      Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma besturen en organiseren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 december 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van in totaal tien afgeronde projecten uit programma 3, besturen en organiseren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 81.073.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal tien afgeronde projecten, binnen het programma besturen en organiseren, de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: intern werken via een portal, een nieuwe backup voorziening, aansluiting op de landelijke basisregistratie BGT, een informatiesysteem eHRM, een portaal voor geo-informatie, een up-to-date datacenter ICT en een nieuwe noodstroomvoorziening.