21 september 2021


Onderwerpen

 1. Instemming Bestuursovereenkomst ZON 2e fase en mandatering ondertekening
 2. Cofinanciering DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) programma Drenthe gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode 2021-2022
 3. Projectplan Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
 4. Reactie verbetervoorstellen NNN
 5. Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35

Besluiten

1. Instemming Bestuursovereenkomst ZON 2e fase en mandatering ondertekening

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e fase Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) (2022-2027) en daarmee met het op 18 juni 2021 door het RBO vastgestelde ZON-Werkprogramma 2022-2027 ‘Wel goed water vasthouden!’;
 2. de netto investering van Vechtstromen voor ZON ter grootte van 16,875 M€ te willen realiseren. Dit is onderdeel van de lopende investeringen en omvat in die zin dus geen financiële uitzettingen;
 3. de voor ZON verantwoordelijke portefeuillehouder, dagelijks bestuurslid mevrouw B.H.M. Aarnink, te machtigen tot het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027).

Kernboodschap

Het weer verandert en wordt steeds extremer. Hittegolven, extreme buien en droogte hebben een grote impact. Het nationale Deltaprogramma heeft ambitie om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Een onderdeel van dat programma is het Deltaplan Zoetwater. Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) is de regionale uitwerking van dat Deltaplan door RBO Rijn Oost, waar ook waterschap Vechtstromen deel van uitmaakt. In totaal hebben in de regio Oost 107 partijen verklaard dat zij het belang inzien van het nemen van zoetwatermaatregelen om de gevolgen van het steeds extremer wordende weer te beperken.

in 2016 is fase 1 van het ZON-programma opgestart en is samen de verantwoordelijkheid genomen voor een robuust en klimaatbestendige zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. Het bestuursakkoord dat nu voorligt richt zich op de periode 2022-2027 (fase 2) en heeft als voornaamste doel het tegengaan van de droogteproblemen als gevolg van een veranderend klimaat in ons beheergebied, zoals we dat ook de voorgaande 6 jaar gedaan hebben. We zoeken hier nadrukkelijk de koppeling met reeds voorgenomen projecten die we gaan uitvoeren. Samen met de provincie zal nu tevens specifiek aandacht gegeven worden aan de hoger gelegen, bovenstroomse gebiedsdelen, van het beheergebied waar geen wateraanvoer is. Hierin liggen de kleinere waterlopen, waartoe ook de Waardevolle Kleine Wateren (WKW’s) behoren.

2. Cofinanciering DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) programma Drenthe gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode 2021-2022

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. in te stemmen met het voorstel om het DAW programma in de provincie Drenthe te continueren gedurende de transitieperiode 2021-2022 via een bestuursovereenkomst met daaraan gekoppeld een regionale DAW regeling voor de transitieperiode en hierbij de portefeuillehouder Wim Stegeman te machtigen om de bestuursovereenkomst te tekenen;

 2. een bedrag van € 227.900 beschikbaar te stellen voor het DAW programma in de provincie Drenthe voor de transitieperiode 2021-2022;

 3. deze bijdrage te dekken uit de subsidie inkomsten vanuit de POP3+ transitieperiode.

Kernboodschap

Het waterschap en de provincie Drenthe hechten grote waarde aan een goede uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarbij regionaal maatwerk, gekoppeld aan de regionale opgave, het uitgangspunt is.

De regionale DAW regeling is een laagdrempelige regeling in de provincie Drenthe, waarmee de agrarische sector financiële steun kan ontvangen voor het uitvoeren van DAW projecten die zijn gericht op het bevorderen van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit.

De looptijd van de huidige DAW bestuursovereenkomst en de regionale DAW regeling in de provincie Drenthe is verlopen. Omdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor de periode 2021-2027 nog niet is gestart, hebben het Rijk, de provincies en de waterschappen een transitieperiode ingesteld voor de jaren 2021 en 2022.

Door ondertekening van de bestuursovereenkomst stelt het waterschap Vechtstromen, samen met de andere Drentse waterschappen en de provincie Drenthe, financiële middelen beschikbaar zodat het DAW programma in Drenthe ook gedurende de transitieperiode 2021-2022 beschikbaar is.

3. Projectplan Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. het projectplan Waterberging Ossehaar vast te stellen;
 2. het uitvoeringskrediet van € 2.620.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, voor de realisatie van waterberging Ossehaar. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021-2024.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt zorg voor schoon, veilig en voldoende water. Genoeg ruimte voor water is belangrijk want dan kan iedereen veilig wonen, werken en recreëren. Over waterveiligheid zijn afspraken gemaakt met partners in het Lokaal Bestuursakkoord Water. Vanuit deze afspraken wordt er bij de woonwijk Ossehaar in Coevorden een waterberging gerealiseerd. Hierdoor houden niet alleen de bewoners van Ossehaar langer droge voeten, maar ook de bewoners in Coevorden.

4. Reactie verbetervoorstellen NNN

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. akkoord te gaan met de voorgestelde reactiebrief op de verbetervoorstellen Regge, Beneden-Dinkel Ottershagen en Wiemsel in plaats van Tilligterbeek.

Kernboodschap

Met deze brief informeert waterschap Vechtstromen de provincie Overijssel over de verbetervoorstellen.

5. Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. het projectplan Glanerbeek deeltraject Klooster-N35 vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt de grensoverschrijdende Glanerbeek weer een meer meanderende permanent watervoerende beek waar zowel natuur als landbouw van profiteren.

Kernboodschap

Tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. Ephrem de Syriër in Glane wordt de Glanerbeek aangepast. De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van het Dinkeldal. Het gaat om een traject van 4,5 kilometer lang. Het doel is om de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. Daarom worden de oevers natuurvriendelijk ingericht en wordt de beek plaatselijk verlegd. Verder wordt de beek zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Ook wordt de beek vispasseerbaar gemaakt. Het water wordt meer zichtbaar in het gebied en er kan gewandeld worden over stapstenen die in het water komen te liggen.

Het projectplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met direct omwonenden en andere belanghebbenden. Via de website hebben wij op interactieve wijze de mogelijkheid geboden om te reageren op ontwerptekeningen en het projectplan. Hier is goed gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Ook tijdens de uitvoering van het project houden wij contact met de omgeving. De Glanerbeek loopt ook door Duitsland, daarom werken wij in dit project nauw samen met onze Duitse partners: Stadt Gronau, Kreis Borken en Wasser und Bodemverband Amtsven. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd.