23 november 2021


Onderwerpen:

  • Kredietaanvraag Uitbreiding Velderberg
  • Kredietaanvraag Archemermaten

Besluiten

1. Kredietaanvraag Uitbreiding Velderberg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 23 november 2021 besloten:

  1. voor de voorbereiding en uitvoering van het project Uitbreiding Velderberg een krediet beschikbaar te stellen van € 160.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2021. Met de uitvoering van project Uitbreiding Velderberg wordt het gebied heringericht voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en nieuwe natuur. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Reggevisie, de Kader Richtlijn Water (KRW), WB21 (waterbeheer voor de 21ste eeuw) en ZON en aan NNN.

Kernboodschap

In 2006 is het Reggeproject Velderberg gerealiseerd. Dit was het eerste project waarin de gekanaliseerde Regge omgevormd is tot een natuurlijk meanderend riviertje. Destijds is het niet gelukt om een landbouwperceel in het gebied te verwerven en in dit project te betrekken. Daarom is er destijds een kade en gemaal aangelegd om het agrarisch gebruik te waarborgen. Inmiddels heeft Landschap Overijssel de betreffende grond aangekocht en kan het perceel op natuurlijke wijze ingericht worden en toegevoegd worden aan het natuurgebied Velderberg. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de Reggevisie, KRW, WB21 en ZON en aan NNN. Realisatie van het project draagt daarnaast bij aan de bestuurlijke doelen “waterkwaliteit” en “klimaat”.

2. Kredietaanvraag Archemermaten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 23 november 2021 besloten:

  1. voor het afronden van de voorbereidingsfase van het project Archemermaten een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2021. Met de uitvoering van Archemermaten wordt het projectgebied heringericht zodat het voldoet aan de opgaven van de Kader Richtlijn Water en Natura 2000 en tegemoet komt aan de wensen voor natuur en landbouw qua peilbeheer.

Kernboodschap

In 2012 is er een calamiteit geweest bij stuw Archem waardoor deze niet meer kan functioneren. Destijds is er als tijdelijke stuw, een vaste drempel aangebracht met een lager peil dan de oorspronkelijke klepstuw. Hierdoor is het waterpeil van de Regge en de grondwaterstand in het aanliggende gebied verlaagd. Dit heeft nadelige gevolgen voor omliggende landbouw en natuur. Met de herinrichting van het projectgebied Archemermaten wordt, door middel van een nieuw stuw, met een vaste drempel, een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer gecreëerd. Dit betekent dat er een beter peil voor de aanliggende landbouwpercelen en Natura 2000 gebied Archemermaten tot stand komt.

In het natuurgebied Archemermaten wordt verder een vispassage aangelegd en wordt de Regge over een lengte van ruim 800 m natuurlijk ingericht. Met dit project wordt invulling gegeven aan de Reggevisie en maatregelen m.b.t. KRW, WB21, ZON en Natura 2000 gebied Vecht-Beneden Regge. Daarnaast draagt de realisatie van het project bij aan de bestuurlijke doelen “waterkwaliteit” en “klimaat”.