24 augustus 2021


 1. Concept projectplan Mosbeek Frans-Bels
 2. Jaarplan verbijzonderde interne controle 2021
 3. Uitvoeringskrediet implementatie vaarconcept Vecht

Besluiten

1. Concept projectplan Mosbeek Frans-Bels

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel het concept projectplan Mosbeek watermolens Frans&Bels vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door uitvoering van voorgestelde werkzaamheden zal naar verwachting het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost worden, waardoor deze (beter) kan blijven draaien en als cultureel erfgoed behouden blijft. Ook de belevingswaarde van het gebied wordt hierdoor versterkt. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

Kernboodschap

Met de uitvoering van voorgestelde werkzaamheden zal het onderwaterprobleem van de molen van Frans duurzaam opgelost worden, waardoor deze (beter) kan blijven draaien en als cultureel erfgoed behouden blijft. Ook de belevingswaarde van het gebied wordt hierdoor versterkt.  Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

3. Jaarplan verbijzonderde interne controle 2021

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel:

 1. het Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2021 (VIC-jaarplan 2021) vast te stellen;
 2. als specifieke aandachtspunten die meegenomen moeten worden in de VIC 2021 en de rapportage van de VIC te benoemen:
 • Als onderwerp in het kader van de cyclische controle de kostensoort “goederen en diensten aan derden” te onderzoeken.
 • Een inventarisatie van de frauderisico’s en bestaan en werking van beheersmaatregelen, op basis waarvan inzicht en een plan kan worden opgesteld voor het preventief omgaan met frauderisico’s.
 • Een controle op het bestaan en de werking van 2 procedures m.b.t. AVG, in het bijzonder (1) de procedure in dienst en inwerkprogramma m.b.t. de onderdelen privacy en informatiebeveiliging en (2) het uitvoeren van een DPIA (risico- en impactanalyse).
 • Een inventarisatie van onderwerpen en een spoorboekje voor te nemen stappen in de ontwikkeling van de rechtmatigheidsverklaring die aansluit op de verwachte kadernota rechtmatigheid 2021.

Kernboodschap

Met het jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC) wordt bepaald hoe de administratieve organisatie en de interne controle daarop moet worden getoetst. Dit is een interne toetsing. Het VIC-plan 2020 wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

3. Uitvoeringskrediet implementatie vaarconcept Vecht

Conform voorstel besluit het dagelijks bestuur:

 1. voor de uitvoering van het project “Implementatie Vaarconcept Vecht” een krediet beschikbaar te stellen van € 76.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2021.
 2. Portefeuillehouder te vragen om te verkennen of er mogelijkheden zijn om betrokken partijen, binnen de door het AB gestelde kaders, inhoudelijk bij elkaar te brengen en vóór het nieuwe vaarseizoen tot redelijke gezamenlijke afspraken te komen.

Kernboodschap

Met het realiseren van de sluizen bij Junne en Mariënberg is het mogelijk om varend te genieten van de Overijsselse Vecht van Ommen tot aan de Duitse grens en is er tevens een mogelijkheid ontstaan om varend andere gebieden te bereiken. Het dagelijks bestuur heeft krediet beschikbaar gesteld om het varen in zo goed mogelijke banen te leiden. Zo zijn onder meer ballenlijnen (bolina’s) aangebracht bij de stuwen Junne en Mariënberg en is er scheepvaartbebording geplaatst in het gebied. Op deze manier kunnen alle vaarrecreanten op een veilige manier genieten van het Vechtdal. Naast realisatie van voorzieningen moeten eveneens randvoorwaardelijke zaken worden gerealiseerd zoals het uitvoeren van een natuurtoets en het op orde brengen en houden van de benodigde vergunningen onder de NB-wet en een nieuw verkeersbesluit. Het gevraagde krediet wordt ingezet om deze randvoorwaardelijke maatregelen uit te voeren.

Vechtstromen onderzoekt met haar partners uit ‘Ruimte voor de Vecht’ of er optimalisaties van het vaarconcept nodig zijn om ongewenste effecten op natuur te voorkomen.