26 januari 2021


Onderwerpen:

 1. Aanvullend kredietaanvraag voor project Lumbricus Programmamanagement
 2. Managementletter 2020
 3. Maatwerkbesluit 2021 rioolwaterzuivering Tubbergen
 4. Gewijzigd voorstel vaststelling regeling Innovatiesubsidie
 5. Instructie concern controller
 6. Tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle 2020-1
 7. Verstrekking communicatiemiddelen bestuur

Besluiten

1. Aanvullend kredietaanvaag voor project Lumbricus Programmamanagement

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. voor de afronding van het project Lumbricus Programma coördinatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021-2024;
 2. voor het project Lumbricus Programma coördinatie aanvullende subsidie-inkomsten te ramen van € 10000.

Kernboodschap

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie. Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Dit zijn hele lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker op de hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren.

In het programma Lumbricus werken waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het MKB samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor deze problematiek. Het doel: hoger gelegen zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland zo inrichten dat de omstandigheden voor landbouw en natuur zo optimaal als mogelijk blijven. Dat betekent dat er meer water kan worden opgevangen wanneer het hard regent. Maar ook dat we water langer kunnen vasthouden voor drogere periodes.

We gaan hiervoor op zoek naar slimme combinaties van uiteenlopende maatregelen, en passen deze toe in proeftuinen. We kijken naar de bodem, de beekdalen, het water en de interactie van de mens in deze. We werken, meten en ontwikkelen kennis op lokale en regionale schaal om de effecten van de maatregelen zo goed mogelijk in beeld te brengen. De opbrengst van ons kennisprogramma is dat deelnemende partijen de opgedane kennis en ervaringen kunnen delen met gebieden in binnen- en buitenland waar soortgelijke problemen (gaan) spelen.

2. Managementletter 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. te constateren dat de beheersing van de significante processen die voor de jaarrekening van belang zijn van goed niveau zijn;
 2. in te stemmen met de Management Letter 2020;
 3. het management te verzoeken alle aandachtspunten en aanbevelingen uit de management letter op te pakken;

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de management letter 2020 en van de aanbevelingen/actiepunten die het management gaat oppakken en prioriteren. Uit de management letter van de accountant blijkt dat de interne beheersing van de significante processen van goed niveau is.

3. Maatwerkbesluit 2021 rioolwaterzuivering Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen om verhoogde gehaltes totaal fosfor en totaal stikstof te lozen te verlengen tot 31 december 2025;
 2. de norm voor totaal fosfor te verlagen naar 3,0 mg/l;
 3. de norm voor totaal stikstof te handhaven op 12,0 mg/l;
 4. de norm voor ammonium stikstof te handhaven op respectievelijk 2,0 mg/l (zomerperiode) en
  4 mg/l (winterperiode).

Kernboodschap

In 2021 wordt er gestart met de voorbereidingen van de verbouwing van de rioolwaterzuivering Tubbergen. Na de verbouwing zullen vooral stikstof en fosfor beter uit het water worden verwijderd. De zuivering Tubbergen levert het gezuiverde water aan de lokale beek Markgraven. Het gezuiverde water zal na de verbouwing van dusdanige kwaliteit zijn dat voor de beek Markgraven kan worden voldaan aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn water(KRW). In december 2024 wordt de verbouwing voltooid en in de loop van 2025 kan de zuivering dan aan alle eisen voldoen. Het dagelijks bestuur heeft daarom het maatwerkbesluit om de lozingseisen te verruimen verlengd tot einde 2025.

4. Gewijzigd voorstel vaststelling regeling innovatiesubsidie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. ter uitvoering van de Kennis en Innovatie Agenda de Regeling Innovatiesubsidie vast te stellen, en hierin de volgende onderdelen op te nemen:
 2. een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verkregen;
 3. de criteria waaraan deze moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen;
 4. dat jaarlijks maximaal € 75.000 beschikbaar is voor de innovatiesubsidie;
 5. dat de subsidie wordt verleend op volgorde van ontvangst van de aanvragen;
 6. dat het subsidiabele uurtarief voor eigen werkzaamheden, directe loonkosten of voor arbeidskosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden, bedoeld in artikel 4.4, eerste lid onder b ASV € 50 bedraagt.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de Regeling Innovatiesubsidie vastgesteld voor ideeën met een innovatief karakter, die het waterschap helpen haar opgaven te realiseren. Jaarlijks is hiervoor € 75.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag en kan worden aangevraagd met behulp van het digitale formulier op de website van het waterschap. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

5. Instructie concern controller

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. de instructie concerncontroller vast te stellen, waarin de onafhankelijkheid van de concerncontroller formeel wordt geborgd.

Kernboodschap

Met het opstellen van de instructie concern controller borgt het dagelijks bestuur de onafhankelijkheid van de functie concerncontroller die Daarmee nadrukt het bestuur het belang dat er goed zicht is en blijft op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het functioneren van de organisatie. Risico’s en afwijkingen op realisatie en inzet middelen zijn tijdig in beeld zijn en beheersmaatregelen kunnen worden genomen, zodat doelen kunnen worden behaald. De functie concerncontroller heeft daarin een onafhankelijke toetsende, signalerende en adviserende rol.

6. Tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle 2020-1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2020 in de basis op orde zijn;
 2. vaststellen van de tussenrapportage VIC 2020;
 3. het management te verzoeken alle aandachtspunten en aanbevelingen uit de tussenrapportage VIC 2020 op te pakken.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de tussenrapportage verbijzonderde interne controle vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de tussenrapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en bij meerdere processen geldt dat ook monitoring op deze processen in de lijnorganisatie is ingeregeld.

7. Verstrekking communicatiemiddelen bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. aan de voorzitter en de overige leden van dagelijks bestuur in bruikleen ter beschikking te stellen:
 2. een laptop; en
 3. een tablet met data abonnement; en
 4. naar wens een telefoon met abonnement of een sim-kaart met abonnement of een vergoeding van 30 euro per maand voor het gebruik van eigen nummer en eigen telefoon;
 5. 100% vergoeding van de kosten in de belastingheffing als gevolg van de bovenstaande verstrekkingen;
 6. aan de leden van het algemeen bestuur in bruikleen ter beschikking te stellen:
 7. een tablet met sim-kaart; en
 8. 100% vergoeding van de kosten in de belastingheffing als gevolg van de bovenstaande verstrekkingen;
 9. aan het algemeen bestuur voor te stellen om de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen in te trekken.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de ter beschikking stelling  van de nodige communicatiemiddelen aan de voorzitter en de bestuursleden geformaliseerd.