26 oktober 2021


Onderwerpen:

  1. Belastingverordening 2022
  2. Zienswijze ontwerp Natuurvisie-Gastvrije Natuur 2040 Drenthe

Besluiten

1. Belastingverordeningen 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 oktober 2021 besloten

  1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'belastingverordeningen 2022’;
  2. het voorstel 'belastingverordeningen 2022' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen worden de drie belastingverordeningen voor 2022 voorgelegd: de Verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2022, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2022 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022. De inhoud van de verordeningen is ten opzichte van 2021 onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2021 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2022. Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 24 november een besluit over de verordeningen.

2. Zienswijze ontwerp Natuurvisie-Gastvrije Natuur 2040 Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit portefeuillehouder Nettie Aarnink te mandateren om de zienswijze aan het college van Gedeputeerde Staten provincie Drenthe (brief bijlage 2) op het ontwerp Natuurvisie-Gastvrije natuur 2040 te verzorgen en deze specifiek te richten op de beekdalenproblematiek.

Kernboodschap

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 24 augustus 2021 het Ontwerp Natuurvisie-Gastvrije natuur 2040 vastgesteld. Dit Ontwerp is een actualisatie die rekening houdt met diverse actuele ontwikkelingen op natuurgebied, waaronder het Programma Natuur, Stikstof, de landelijke Bossenstrategie en het klimaatakkoord. Daarnaast is er meer aandacht voor de wijze waarop het beleid wordt gerealiseerd, zijn achterhaalde teksten geactualiseerd en zijn de beleids(visie)teksten uit het Flora- en faunabeleidsplan verwerkt. Zo is er nu één beleidsdocument voor natuur

Op het Ontwerp Natuurvisie-Gastvrije natuur 2040 kunnen tussen 17 september en 28 oktober 2021 zienswijzen worden ingediend. Waterschap Vechtstromen zal een zienswijze indienen. Hierin wordt het belang van goede samenwerking tussen provincie, het waterschap en andere gebiedspartners benadrukt bij het realiseren van grote, maatschappelijke opgaven.