28 september 2021


Onderwerpen:

  1. GO-verklaring aardgasvrij(ready) maken van Aalderinkshoek te Almelo
  2. Beslissing op bezwaar drijvende steiger
  3. Samenwerkingsovereenkomst Risk Factory Twente - waterschap Vechtstromen

Besluiten

GO-verklaring aardgasvrij(ready) maken van Aalderinkshoek te Almelo

Het dagelijks bestuur heeft op 21 september 2021 besloten:

  1. in te stemmen met de ondertekening van de GO-verklaring aardgasvrij(ready) maken van Aalderinkshoek te Almelo;
  2. DB-lid J. van Agteren te mandateren om de GO-verklaring op 30 september aanstaande te ondertekenen.

Kernboodschap:

Een energieneutraal waterschap in 2030 en werken aan een energieneutrale regio in 2050, dat zijn onze stippen op de horizon. Binnen deze energietransitie werken gemeenten, woningcorporaties, provincies, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden samen aan haalbaar en betaalbare verduurzaming van onze omgeving. Het samenwerkingsproces vindt voor een deel plaats in de regionale energie strategie (RES), en op lokaal niveau wordt gewerkt aan wijkuitvoeringplannen (WUP). Ook waterschap Vechtstromen werkt mee in deze processen en draagt zo als gebiedsbeheerder bij aan de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord. Op 30 september ondertekende ons bestuurslid Hans van Achteren namens Vechtstromen een GO-verklaring met gemeente, woningbouwcorporaties en Cogas. In de GO-verklaring zijn afspraken over de doelen en de samenwerking beschreven. Voor de wijk Aalderinkshoek in Almelo wordt momenteel gewerkt aan een wijkuitvoeringsplan zodat de wijk in 2030 aardgasvrij is of geschikt is gemaakt hiervoor ‘aardgasvrij-ready’. Rioolwaterzuivering Vissedijk ligt dicht bij deze wijk en zo is het gezuiverde water één van de mogelijke bronnen voor het verduurzamen van de wijk Aalderinkshoek. Deze optie is prominent maar ook andere bronnen zijn nog in beeld binnen het onderzoek. Deelnemen in het proces voor Aalderinkshoek helpt om de kansen te verkennen maar ook om vragen en onzekerheden boven tafel te krijgen. Het aangaan van de samenwerking voor Aalderinkshoek helpt om een beter beeld te krijgen bij welke rol Vechtstromen in de eindsituatie kan, mag en wil nemen in de verdere toekomst.

Beslissing op bezwaar drijvende steiger

Het dagelijks bestuur heeft op 21 september 2021 besloten:

  1. [bezwaarmaker 1] niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar;
  2. [bezwaarmaker 2] niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar;
  3. de beslissing op bezwaar toe te zenden aan bezwaarmakers en vergunninghouder.

Kernboodschap

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen en hebben van een drijvende steiger en diverse andere voorzieningen op twee locaties op en aan de rechteroever van de Vecht te Beerze en Rheeze, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als respectievelijk gemeente Ommen, sectie E, nummer 3648 en gemeente Hardenberg, sectie AB, nummer 967, om gedurende het vaarseizoen 2021 kano’s en elektrische boten het water in te laten ten behoeve van verhuur. Deze vergunning is verleend. Hiertegen is bezwaar ingediend. Deze bezwaarschriften zijn behandeld door de Bezwaarcommissie. Bij de behandeling van het bezwaar is gebleken dat [bezwaarmaker 2] geen belanghebbende is bij de verleende ontheffingen. Het bezwaarschrift van [bezwaarmaker 1] is buiten de bezwaartermijn ingediend. Op advies van de commissie zijn de bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard en is in de beslissing op bezwaar de vergunning in stand gelaten.

3. Samenwerkingsovereenkomst Risk Factory Twente - waterschap Vechtstromen

Voortvloeiend uit de educatiestrategie heeft het DB op 28 september 2021 besloten:

  1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Vechtstromen en de Risk Factory Twente;
  2. portefeuillehouder Hans van Agteren mandaat te verschaffen om de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst namens waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Vanaf eind september 2021 start bestuurlijk een samenwerking tussen waterschap Vechtstromen en de Risk Factory Twente. Het veiligheidseducatiecentrum, gevestigd op de Safety Campus in Enschede, richt zich op leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leert hen middels nagebootste praktijksituaties omgaan met (on)veiligheid. Waterschap Vechtstromen draagt hieraan bij middels een drietal praktijksituaties binnen de thema’s: klimaat, duurzaamheid, waterkwaliteit en recreatie. De samenwerking met de Risk Factory Twente draagt bij aan de doelstelling om het waterbewustzijn van jongeren uit het werkgebied te vergroten.