29 april 2021


Onderwerpen:

 1. Pilot gebruik bodycam handhavers
 2. Watervisie
 3. Toekomst bestendige dijkwachtorganisatie
 4. Aanvraag krediet voor project Wierdense Aa
 5. Vaststellen projectplan Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg + kredietaanvraag uitvoering Hengelo, traject Reigerweg
 6. Ontwerp Regionale Energiestrategie Twente 1.0
 7. Concept projectplan Wierdense Aa
 8. Kredietaanvraag project Lutterbeek Lossersestraat
 9. Sluizen Vecht

Besluiten

1. Pilot gebruik bodycam handhavers

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 maart 2021 besloten:

 1. akkoord te gaan met de pilot gebruik bodycam, en na één jaar te evalueren of de bodycam voldoende de-escalerend werkt;
 2. de privacyverkaring bodycams vast te stellen.

Kernboodschap

Handhavers van waterschap Vechtstromen worden uitgerust met een bodycam (een kleine draagbare camera). Eerst wordt gestart met een proef met één bodycam. Bij positieve resultaten worden alle handhavers met een bodycam uitgerust.

De maatregel is nodig omdat onze handhavers helaas de laatste jaren in toenemende mate te maken krijgen met beledigingen, bedreigingen en zelfs fysiek geweld tijdens het uitvoeren van de handhavingstaken bij bedrijven en inwoners voor schoon, voldoende en veilig water.

De bodycam heeft als doel om bepaalde situaties vast te leggen voor bewijsvoering ten behoeve van opsporing, het behandelen van klachten of voor trainingen. Daarnaast kan de bodycam de-escalerend en dus preventief werken.

2. Watervisie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 maart 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. in te stemmen met de - op basis van de consultatiegesprekken - voorgestelde tekstuele aanpassingen op de concept-watervisie;
 2. in te stemmen met de voorgestelde combinatie van tekst en vormgeving en de watervisie daarmee vast te stellen;
 3. kennis te nemen van de samenvatting van de belangrijkste resultaten van de consultatiegesprekken en de betrokkenen hierover te informeren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen beslaat Twente, een deel van het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe. Samen met onze partners en stakeholders werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dat doen wij door te werken aan veilig, voldoende en schoon water. Niet te veel en niet te weinig. Voor de landbouw, de natuur, voor wonen, ondernemen en recreëren. In natte én in droge tijden. De kenmerken van ons werkgebied vormen voor ons het vertrekpunt. Ingrijpende ontwikkelingen zoals het veranderende klimaat, de stikstofproblematiek en de economische gevolgen van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus vragen om een stevige regie van het waterschap op het waterbeheer, op basis van onze opgaven, maar ook om flexibiliteit en vormgeving van een integrale aanpak samen met onze partners. Door een goede regie en slim meebewegen, kunnen wij onze opgaven realiseren en tegelijk een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke transities van deze tijd. We zijn ons ervan bewust dat we als waterschap deel uitmaken van een breder team dat bestaat uit tal van spelers die samen de toekomst vormgeven. Spelers die ons, door hun reacties op de concept-watervisie, geholpen hebben te komen tot onze definitieve watervisie. Met die visie in de hand gaan we graag in gesprek met onze partners.

3. Toekomst bestendige dijkwachtorganisatie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 april 2021 besloten:

 1. de dijkwachtorganisatie van Vechtstromen verder te professionaliseren, door:
  1. de landelijke basisopleiding dijkwacht incl. examen verplicht te stellen;
  2. deelname aan de jaarlijkse training/oefening verplicht te stellen;
  3. voorwaarden te stellen aan de fysieke gesteldheid van de vrijwilligers.
 2. het vrijwillig dijkleger om te bouwen tot een (hybride) dijkleger van minimaal 80 en maximaal 100 personen, bestaande uit zowel vrijwilligers als eigen personeel.
 3. de dijkwachtovereenkomst met vrijwilligers te actualiseren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen maakt gebruik van een dijkleger met vrijwillige dijkwachters. Dit zijn mensen die veelal langs de Vecht wonen en medewerkers van het waterschap. In stormachtige tijden met hoog water zijn zij de ogen en oren van het waterschap. Zij lopen dan over onze dijken om te controleren of deze nog stevig en veilig zijn. Er is al een krachtig dijkleger dat we verder willen professionaliseren met een opleiding en deelname aan trainingen en oefeningen. Door deze verplicht te stellen voor alle vrijwillige dijkwachten werken we aan een verdere professionalisering van de dijkwachtorganisatie. Hierdoor zijn we als waterschap beter voorbereid op hoogwatersituaties, want waterveiligheid staat voorop in ons gebied.

4. Aanvraag krediet voor project Wierdense Aa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 april 2021 besloten:

 1. kennis te nemen van het duurder worden van het project;
 2. meerkosten binnen programma 1 mee te nemen in het kader van MJV 2022;
 3. nu € 150.000 krediet beschikbaar stellen voor de resterende voorbereiding.

Kernboodschap

De aanleg van twee geautomatiseerde stuwen is de definitieve oplossing om het waterpeil in de Wierdense Aa en het grondwaterpeil beter te waarborgen. Hiermee kan het waterschap ook in natte perioden het water in deze beek beter reguleren, waardoor wateroverlast in de wijk zuidoost Wierden wordt voorkomen. Ook wordt het weer mogelijk om water uit stedelijk en landelijk gebied te scheiden, waardoor de waterkwaliteit een impuls krijgt. Er wordt tijdens het project intensief samengewerkt met de gemeente Wierden en omwonenden. Het dagelijks bestuur heeft een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden.

5. Vaststellen projectplan Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg en kredietaanvraag uitvoering Hengelo, traject Reigerweg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 april 2021 besloten:

 1. het definitieve projectplan herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg vast te stellen;
 2. voor de uitvoering van herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg een krediet beschikbaar te stellen van € 590.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de programmabegroting 2021 – 2024.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de 15 projecten is de herinrichting van de Elsbeek, traject Reigerweg.

De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaat robuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de Elsbeek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien. Hierdoor wordt de Elsbeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig. Door de beek een meer open karakter te geven en het plangebied openbaar te maken met een doorgaande wandelroute, wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water.

Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

6. Ontwerp Regionale Energiestrategie Twente 1.0

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 13 april 2021 besloten:

 1. commitment uit te spreken voor onze faciliterende bijdrage om gezamenlijk met de Twentse RES-partners, de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument te realiseren;
 2. kennis te nemen van de RES Twente 1.0 als ‘regionaal verdrag’ voor samenwerking in Twente, met daarin de gezamenlijke ambitie en afspraken (zie bijlage 2 voor de volledige tekst van de afspraken) om onder andere:
 3. als regio in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal) te zijn;
 4. in 2030 minimaal 1,5 TWh (Terawattuur) aan duurzaam opgewekte elektriciteit te realiseren;
 5. op weg naar de RES Twente 2.0 alle zoekgebieden voor wind/zon in kaart te brengen;
 6. in de RES Twente 2.0 de mogelijkheden en potentie van aquathermie en geothermie te benoemen;
 7. verkennen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen regionaal warmtenet en de voorwaarden die nodig zijn voor het benutten van potentieel aan biogas/groengas;
 8. een aanbod op te stellen dat haalbaar, schaalbaar en betaalbaar is;
 9. te werken met een gebiedsgericht en grensontkennend participatieproces;
 10. te zorgen voor erkenning van het landschap, meervoudig gebruik van gronden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de regio.
 11. Lokale Energie Initiatieven (LEI) te beschouwen als vertegenwoordiging inwoners en partner voor de vormgeving van minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige opwek elektriciteit en de warmtetransitie.

Kernboodschap

Samen met veertien Twentse gemeenten, provincie Overijssel, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werken we als gebiedspartner aan een haalbaar en betaalbaar RES Twente 1.0, die bijdraagt aan de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord. Een energieneutrale regio in 2050 is hiervoor de stip op de horizon. Op weg daarnaartoe zijn voor 2030 twee hoofddoelstellingen: Twente ontwikkelen als warmteregio en 1,5 TWh duurzaam opwekken.

Het voorlopig ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente is hiervoor een belangrijke tussenstap, voordat in mei en juni de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten een besluit over dit definitieve ontwerp nemen. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt in met de gezamenlijke ambitie in het voorlopig ontwerp. In Twente willen we 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage.

Met de opbrengst van de zonnevelden op onze rioolwaterzuiveringen en de energiefabriek Hengelo draagt Vechtstromen al bij aan de invulling van de opgave voor de opwek van duurzame elektriciteit. In de toekomst ziet Vechtstromen warmte uit afvalwater en water uit rivieren, beken en sloten (aquathermie) onder voorwaarden ook als een belangrijke mogelijkheid om bij te dragen aan de Twentse warmteregio.

7. Concept projectplan Wierdense Aa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 april 2021 besloten:

 1. het concept projectplan Wierdense Aa vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De aanleg van twee geautomatiseerde stuwen is de definitieve oplossing om het waterpeil in de Wierdense Aa en het grondwaterpeil beter te waarborgen. Hiermee kan het waterschap ook in natte perioden het water in deze beek beter reguleren, waardoor wateroverlast in de wijk zuidoost Wierden wordt voorkomen. Ook wordt het weer mogelijk om water uit stedelijk en landelijk gebied te scheiden, waardoor de waterkwaliteit een impuls krijgt. Er wordt tijdens het project intensief samengewerkt met de gemeente Wierden en omwonenden. Het dagelijks bestuur heeft een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden.

8. Kredietaanvraag project Lutterbeek, Lossersestraat

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 april 2021 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Lutterbeek Lossersestraat een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 (inclusief BTW). Dit bedrag pas binnen de Programmabegroting 2021.

Kernboodschap

Project Lutterbeek Lossersestraat lost een van de knelpunten op uit Partnerschap Wateroverlast.
Dit partnerschap maakt deel uit van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van o.a. wateroverlast intensiveert.
Met dit project zorgen we samen met onze partners voor tijdige en voldoende waterafvoer. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid op de Lossersestraat verbeterd en een woning voor overstromingen veilig gesteld.

9. Sluizen Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 april 2021 besloten:

 1. krediet beschikbaar te stellen van € 340.000 (inclusief BTW) passend binnen de kaders van de programmabegroting 2021 voor het uitvoeren van op één na alle restpunten bij de sluizen Junne en Mariënberg;
 2. te accepteren dat het uitgangspunt voor de sluizen Junne en Mariënberg wordt aangepast van “zelfstandig bedienbaar zonder toezicht” in “zelfstandig bedienbaar onder toezicht sluiswachter” zodat hierdoor een CE-markering kan worden afgegeven voor beide sluizen;
 3. over de financiële gevolgen hiervan afstemming te zoeken met de provincie.

Kernboodschap

De partners binnen het programma Ruimte voor de Vecht, waaronder waterschap Vechtstromen, willen de Vecht bevaarbaar maken van het Zwarte Water tot aan de Duitse grens. Daartoe zijn twee sluizen gebouwd in de Vecht, bij Junne en Mariënberg. De sluizen zijn in 2019 opgeleverd en in werking gegaan. Op basis van ervaringen van gebruikers en beheerders van de sluizen in de vaarseizoenen 2019 en 2020, worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan de sluizen. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft hier krediet voor beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden tijdens en na afloop van het vaarseizoen uitgevoerd. De vaarrecreanten zullen geen hinder hebben van de werkzaamheden.