30 maart 2021


Onderwerpen:

 1. Handreiking informatievoorziening
 2. Protocol grote projecten
 3. Bestuursvoorstel aanpak Jaarverslag 2020
 4. Agenda Internationale Samenwerking
 5. Aanpassing verordening adviescommissies
 6. Intrekking Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen
 7. Maatwerkbesluit 2020 rioolwaterzuivering Nijverdal
 8. Handreiking informatievoorziening

Besluit

1. Handreiking informatievoorziening

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Handreiking Informatievoorziening vast te stellen, en:
 2. daarmee de afspraken tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en watergraaf over de informatievoorziening aan het algemeen bestuur vast te leggen;
 3. daarbij een onderscheid te maken in de passieve informatieplicht en de actieve informatievoorziening;
 4. binnen de actieve informatievoorziening een onderscheid te maken in de reguliere informatie voorziening en de incidentele informatievoorziening;
 5. te benoemen dat de watergraaf als bestuursorgaan een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft voor het verstrekken van informatie.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft geconstateerd dat het op een goede wijze door het dagelijks bestuur van informatie wordt voorzien. Het algemeen bestuur heeft in juli 2020 de opdracht gegeven de huidige werkwijze te beschrijven en vast te leggen in De Handreiking Informatievoorziening.

Dit document beschrijft hoe de Waterschapswet deze informatievoorziening heeft vastgelegd en hoe deze in de praktijk door Vechtstromen wordt toegepast. Naast het dagelijks bestuur als geheel heeft de watergraaf een zelfstandige verantwoordelijkheid om het algemeen bestuur te informeren.

Het algemeen bestuur kan met de verkregen informatie zijn controlerende rol daadwerkelijk in vullen en toezien op de uitvoering van de taken voor schoon, veilig en voldoende water door het dagelijks bestuur en de watergraaf.

2. Protocol grote projecten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het protocol ‘Grote projecten’ vast te stellen, en daarmee de sturingsmogelijkheden van het algemeen bestuur op grote projecten te versterken.

Kernboodschap

In juli 2020 heeft het heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven een Protocol grote projecten op te stellen.  Hierin staat op grond van welke criteria het algemeen bestuur de besluitvorming over grote projecten zelf ter hand neemt.

3. Bestuursvoorstel aanpak Jaarverslag 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 besloten:

 1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het jaarverslag (JV) 2020;
 2. de eerste begrotingswijziging 2021 deel uit laten maken van het traject voor het jaarverslag 2020;
 3. dit voorstel ter kennisname te sturen naar de commissie Financiën en beleidsuitvoering van 3 februari 2021.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het jaarverslag 2020 vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen over 2020.

De accountant toetst jaarrekening 2020 en brengt daarover een verslag van bevindingen uit aan het algemeen bestuur. Het streven is om, net als in voorgaande jaren, een goedkeurende getrouw­heidsverklaring als ook een goed­keurende rechtmatigheids­verklaring van de accountant ontvangen.

4. Agenda Internationale Samenwerking

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. in te stemmen met de Agenda Internationale Samenwerking 2021-2026, en
 2. deze ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft een nieuwe meerjarenagenda voor internationale samenwerking vastgesteld. Met deze stap maakt het bestuur de keuze om samen met de andere waterschappen als Dutch Water Authorities collectief Nederlandse waterexpertise te delen met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

De waterschappen trekken daarbij samen op met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat. Daarnaast werken we samen met bedrijven en met kennisinstellingen uit de Nederlandse watersector, met name voor de twee partnerschappen Eswatini  en Vietnam Zij zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe agenda voor internationale samenwerking die een looptijd heeft van zes jaar tot en met 2026.

5. Aanpassing verordening adviescommissies

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor om ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur van 25 november 2020 de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen als volgt aan te passen:

 1. er zijn twee adviescommissies, te weten een opgavegerichte commissie, gericht op de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur, en een commissie financiën en beleidsuitvoering, gericht op de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur;
 2. de opgavegerichte commissie heeft tot taak:
 3. het voorbereiden van besluiten van beleid van het algemeen bestuur;
 4. het adviseren aan het algemeen bestuur op voorstellen van het dagelijks bestuur;
 5. het monitoren van beschreven doelen en opgaven;
 6. het adviseren aan het algemeen bestuur over bijsturingsmogelijkheden voor beschreven doelen en opgaven;
 7. de commissie financiën en beleidsuitvoering heeft de taken die bij de adviescommissie financiën waren belegd;
 8. de adviescommissies hebben elk twee voorzitters die onderling bepalen wie tijdens een vergadering of agendapunt van de commissie optreedt als voorzitter;
 9. in de adviescommissies kunnen maximaal twee leden of fractieondersteuners per agendapunt, in plaats van per vergadering, deelnemen;
 10. er worden STROOMdagen ingesteld voor leden van het algemeen bestuur, voor het afleggen van werkbezoeken, beeldvorming over of verdieping op bepaalde onderwerpen.

Kernboodschap

Op 25 november 2020 heeft het algemeen bestuur besloten tot aanpassing van de bestuurlijke werkwijze. Het aantal vaste adviescommissies is teruggebracht van vier naar twee. Afgesproken is dat elke adviescommissie twee voorzitters krijgt. Zij kunnen elkaar in de rol van voorzitter afwisselen tijdens de vergadering, als één van hen op een onderwerp zelf inhoudelijke woordvoering wenst. Met aanpassing van de verordening bestuurscommissies zijn de besluiten geformaliseerd.

6. Intrekking Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 12 januari 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen, vastgesteld bij besluit van
  24 september 2014, in te trekken.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur heeft de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen ingetrokken, omdat deze als gevolg van gewijzigde wetgeving is vervangen door een (gelijkluidend) besluit van het dagelijks bestuur.

7. Maatwerkbesluit 2020 rioolwaterzuivering Nijverdal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 2 maart 2021 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor de RWZI (rioolwaterzuivering) Nijverdal om een verhoogd gehalte totaal fosfor te lozen te verlengen tot 31 december 2022;
 2. de norm voor totaal fosfor te handhaven op 5,0 mg/l;
 3. de norm voor ortho-fosfaat te handhaven op 1,0 mg/l;

Kernboodschap

Uit onderzoek is gebleken dat er een grote hoeveelheid fosforverbindingen aanwezig is in het afvalwater dat voor behandeling wordt aangevoerd (influent) op de rioolwaterzuivering Nijverdal, die niet verwijderd wordt door de rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering Nijverdal kan hierdoor niet voldoen aan de norm voor totaal fosfor. De fosforverbindingen worden via het gemeentelijk rioolstelsel geloosd door een bedrijf. Om het probleem op te lossen zijn er met het bedrijf afspraken gemaakt voor het nemen van maatregelen om deze fosforverbindingen uit het afvalwater te verwijderen. De maatregelen zullen voor eind 2021 worden uitgevoerd zodat de rioolwaterzuivering in 2022 kan gaan voldoen aan de norm voor fosfor.