30 november 2021


 1. Verzoek ondertekenen Consortium Agreement AquaConnect
 2. Nieuwe innovatieprojectvoorstellen najaar 2021
 3. Definitieve projectplannen stuw in waterloop WL00721 en waterloop WL00820
 4. Ontwerp projectplan Archemermaten en Hancate (uitbreiding Velderberg)
 5. Kredietaanvraag herinrichting Elsbeek, traject Reigerweg te Hengelo
 6. Verdere proces stuw Junne en bijbehorende kredietaanvraag
 7. Implementatie Wet elektronische publicaties (Wep)
 8. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters
 9. Commissie informatieveiligheid

Besluiten

1. Verzoek ondertekenen Consortium Agreement AquaConnect

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 conform voorstel besloten:

 1. het Consortium Agreement voor het AquaConnect onderzoek te ondertekenen;
 2. coördinerend portefeuillehouder Klimaat, mevrouw B.H.M. Aarnink, te machtigen de overeenkomst ondertekenen.

Kernboodschap

Recent heeft onze bestuurder Nettie Aarnink haar handtekening gezet onder een overeenkomst waarmee wij onze deelname aan het onderzoeksvoorstel van AquaConnect hebben bekrachtigd. In dit onderzoeksprogramma werken een groot aantal kennisinstellingen, waaronder de universiteiten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, ministeries en bedrijven samen in hoe Nederland voorbereid kan worden op klimaatverandering en de gevolgen daarvan op onze waterhuishouding. De kern van AquaConnect gaat over gedurende het hele jaar de beschikbaarheid hebben over voldoende zoetwater. Want dat is van vitaal belang voor Nederland voor zowel de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. In 2018, 2019 en in 2020 heeft Nederland een zoetwatertekort gehad in de zomer als gevolg van een lagere neerslaghoeveelheid in de lente en zomer, lagere rivieraanvoeren en verzilting van grond- en oppervlaktewater. Om in de toekomst voor alle gebieden over voldoende zoetwater te beschikken zijn aanvullende maatregelen nodig.

Het robuust houden van de grondwatersystemen, zowel de zoetwaterreserves als de barrière tegen verzilting is een belangrijk element. In AquaConnect staan de komende vier jaar zes onderzoeksvragen centraal die een oplossingsrichting moeten geven tot een klimaat robuust watersysteem (een watersysteem wat beter bestand is tegen periodes van droogte en wateroverlast door hevige hoosbuien). Het onderzoek is niet volledig nieuw: er wordt ook gebruik gemaakt van kennis die er al ligt van eerdere onderzoeken. De nieuwe kennis van het vierjarige programma zal toegevoegd worden aan de al bestaande kennis die er al is waarmee er hopelijk over vier jaar weer nieuwere inzichten zijn in bruikbare maatregelen en technieken.

2. Nieuwe innovatieprojectvoorstellen najaar 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. het innovatieprojectvoorstel “Samen maken we de cirkel rond!” goed te keuren, te bekostigen met een bijdrage van € 62.500 (exclusief BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor circulaire economie;
 2. het innovatieprojectvoorstel ”Sensorisch landschap” goed te keuren, te bekostigen met een bijdrage van € 75.000 (exclusief BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor voldoende water;
 3. het innovatieprojectvoorstel ”Monitoring waterdiensten” goed te keuren, te bekostigen met een bijdrage van € 81.548 (exclusief BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor waterkwaliteit.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt na het inwinnen van advies van de Vechtstromen Innovatieraad in met drie nieuwe innovatieprojecten. Met het innovatieproject “Samen maken we de cirkel rond!” investeert het waterschap in het ontwikkelen van een digitale marktplaats voor het hergebruiken van civieltechnische materialen, in combinatie met een Community of Practice waarin overheden en bedrijven samen leren hoe ze hun projecten circulair kunnen maken. Het project “Sensorisch landschap” is een proeftuin om te bepalen in welke mate eDNA en (low-tech) sensoriek bij kunnen dragen aan effectiever en efficiënter inzicht in droogte, grondwaterstanden en bodemvochtigheid. En met “Monitoring waterdiensten” investeert het waterschap in praktijkgericht onderzoek naar methoden en technieken om in beeld te kunnen brengen wat de effecten zijn van blauwe diensten, met name maatregelen om te komen tot een duurzamer agrarisch bodemgebruik. Deze initiatieven worden bekostigd vanuit het Vechtstromen Innovatiefonds. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

3. Definitieve projectplannen stuw in waterloop WL00721 en waterloop WL00820

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten het projectplan stuw in waterloop WL 00721 en stuw in waterloop WL 00820 vast te stellen.

Kernboodschap

Door het veranderende klimaat hebben we vaker last van lange periodes van droogte in de zomer. Vooral op de hoge zandgronden hebben natuur en landbouw te lijden onder deze droogte. Ook heeft het waterschap te maken met meer hoosbuien en wateroverlast door langdurige regen. Dit alles vraagt om een robuust watersysteem, waar het waterschap samen met zijn partners aan werkt. In dat kader komen ook verzoeken van inwoners om een stuw aan te leggen in bepaalde waterlopen. Doel is om de grondwaterstand in de omgeving van de waterloop op peil te houden ten voordele van natuur en /of landbouw. Naar aanleiding van deze verzoeken heeft het waterschap onderzocht op welke locaties de aanleg van een extra stuw daadwerkelijk tot een bijdrage aan het voorkomen van verdroging zou kunnen leiden. Daarbij zijn de kosten en de baten gedegen afgewogen.
Door de aanleg van een extra stuw in waterloop WL 00721 (gemeente Hengelo) en in waterloop WL 00820 (gemeente Hof van Twente) zal naar verwachting sprake zijn van een positief effect op landbouw en natuur.

4. Ontwerp projectplan Archemermaten en Hancate (uitbreiding Velderberg)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. het ontwerp projectplan Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg) in ontwerp vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg) vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Door uitvoering van het plan wordt in de betreffende deelgebieden invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21 eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid) (WB21 (waterbeheer voor de 21ste eeuw)), Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), Natura 2000 gebied Vecht-Beneden Regge en Natuurlijk Netwerk Nederland (NNN).

Kernboodschap

Dit projectplan bestaan uit twee deelprojecten. Met deze deelprojecten werken we aan een betere waterkwaliteit en aan het klimaat.

 • Kernboodschap deelproject Archemermaten:
  Door de calamiteit in 2012 raakte de klepstuw in Archem buiten gebruik. Er werd een noodstuw gebouwd. Deze wordt nu vervangen door een definitieve vaste stuw en het gebied wordt heringericht. Met de herinrichting ontstaat een zo natuurlijk mogelijk waterpeil met een positief effect voor landbouw en het Natura 2000-gebied Archemermaten. In het natuurgebied Archemermaten  komt een vispassage, wordt de Regge over een lengte van ruim 800 meter natuurlijk ingericht. Een aanliggend perceel wordt natuurlijk ingericht en er komt een paaiplaats voor vis. Hiermee zorgen we voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater van de Regge. Er komt een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) om verandering in het klimaat op te kunnen vangen. Met de aanleg van een nieuw fietspad en een in- en uitstapplek voor kano’s vergroten we ook de recreatieve beleving in het gebied.
 • Kernboodschap deelproject Hancate (Uitbreiding Velderberg):
  Het natuurgebied Velderberg bij Hancate wordt uitgebreid. Een voormalig landbouwperceel naast het natuurgebied wordt ingericht als nieuwe natuur en waterberging. Het perceel is inmiddels eigendom van Landschap Overijssel. Uitbreiding van het natuurgebied is belangrijk. Grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden. Het natuurgebied Velderberg is in 2006 ontwikkeld.

Met beide deelprojecten geven we invulling aan de Reggevisie die erop gericht is de dynamiek in het gebied te vergroten in overeenstemming met het wateraanbod.

5. Kredietaanvraag herinrichting Elsbeek, traject Reigerweg te Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. een krediet van € 216.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project ‘Herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg’;
 2. de realisatieovereenkomst ‘Herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg’ tussen het waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo aan te gaan;
 3. portefeuillehouder J. van Agteren te machtigen de Realisatieovereenkomst ‘Herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg’ tijdens de starthandeling op 9 december 2021 te ondertekenen.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk projectmatig, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van projecten is de herinrichting van de Elsbeek, traject Reigerweg. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaat robuuste leefomgeving past. Urgente knelpunten met betrekking tot de actuele staat van het beheer en onderhoud worden aangepakt. Door de beek een meer open karakter te geven en het plangebied openbaar te maken met een doorgaande wandelroute, wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water in de stad. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en woningcorporatie Welbions in dit gebied, willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

6. Verdere proces stuw Junne en bijbehorende kredietaanvraag

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. het onderzoek naar de kwaliteit van de fundatie en de constructie van de stuw Junne uit te voeren na afronding van de lopende juridische procedures rondom het projectplan droogzetvoorziening stuw Junne;
 2. het uitvoeren van het onderzoek naar de kwaliteit van de fundatie en de constructie van de stuw Junne uit te voeren onafhankelijk van de realisatie van de brug;
 3. voor de onderzoeksfase van het project Stuw Junne een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.725.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2021;
 4. een monitoring op te zetten naar de stabiliteit van de stuw tot aan het moment waarop het onderzoek naar de stuw plaats kan vinden.

Kernboodschap

Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van stuw Junne. Naar aanleiding van te zware verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hebben we gerede zorgen over de staat van de stuw bij Junne. We willen een vergelijkbare situatie zoals bij De Haandrik voorkomen. Daarom is nodig te weten wat de staat van de stuw is, zodat we kunnen beoordelen of renovatie mogelijk is.

Om goed onderzoek te kunnen doen, moet de stuw drooggelegd worden. Hiervoor is een zogenaamde permanente droogzetvoorziening ontworpen. Door juridische procedures voor het kunnen bouwen van deze permanente droogzetvoorziening is dit tot nu toe niet mogelijk gebleken.

Dit betreurt het waterschap, want de staat van de stuw blijft daarmee vooralsnog onduidelijk. We verwachten geen direct gevaar voor de omgeving, maar we houden de stuw in afwachting van het onderzoek nauwlettend in de gaten. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft besloten het onderzoek naar de stuw uit te voeren als de juridische procedures onherroepelijk zijn.

7. Implementatie Wet elektronische publicaties (Wep)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. kennis te nemen van de implementatie van de Wet elektronische publicaties, waarbij:
  • alle publicaties van het waterschap plaatsvinden in het elektronische Waterschapsblad;
  • verordeningen, beleidsregels én projectplannen (besluiten van algemene strekking) volledig (integraal) in het Waterschapsblad moeten worden geplaatst;
  • de teksten voor de overige publicaties zijn geactualiseerd en in meer duidelijke en begrijpelijke taal geschreven;
  • stukken die bij een publicatie horen, naast de fysieke terinzagelegging, ook digitaal ter inzage worden gelegd;
  • de beleidsregels van het waterschap vanaf 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021 zijn geïdentificeerd, waar nodig nog bekend worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld voor 1 juli 2022;
  • de Verordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen met de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties van rechtswege is komen te vervallen;
 2. de Vaste gedragslijn terinzageleggingen vast te stellen, waarmee:
  • de vaste fysieke locatie voor terinzageleggingen van stukken in ieder geval het waterschapskantoor is en;
  • de vaste elektronische locatie voor terinzageleggingen van stukken in ieder geval de website van het waterschap https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Kernboodschap

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Met de Wep wordt de al bestaande Bekendmakingswet geheel vernieuwd en worden de regels over publicaties in onder andere de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) naar de Bekendmakingswet verplaatst. De afgelopen periode is gebruikt om de Wep binnen Vechtstromen te implementeren.

 • Elektronische publicaties:
  Op grond van de Wep moeten alle publicaties in het elektronische Waterschapsblad plaatsvinden. Voor Vechtstromen is dit niet nieuw, omdat we dit al deden op basis van onze eigen verordening. Die verordening is nu komen te vervallen, omdat de Wep dit regelt. Wel nieuw is dat voor de bekendmaking van vastgestelde projectplannen, de tekst van het projectplan in zijn geheel in het Waterschapsblad moeten worden geplaats, in plaats van alleen de ‘zakelijke inhoud’.
 • Duidelijke en begrijpelijke publicaties:
  De (voorbeeld)teksten voor onze publicaties zijn inhoudelijk geactualiseerd en in meer duidelijke en begrijpelijke taal geschreven.
 • Terinzagelegging:
  Vaak worden met publicaties ook stukken ter inzage gelegd. Dit doen we altijd fysiek in het waterschapskantoor te Almelo. Met de Wep moeten deze stukken nu ook digitaal ter inzage worden gelegd op een vast plek op onze website. Beide locaties worden vastgelegd in een zogenaamde gedragslijn die we op grond van de Wep moeten hebben.
 • Beleidsregels beschikbaar stellen:
  Nieuw is de verplichting om voortaan onze beleidsregels elektronisch beschikbaar te stellen in een landelijke applicatie. Tussen nu en 1 juli 2022 worden 25 beleidsregels van Vechtstromen beschikbaar gesteld.

8. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. plaatsvervangend voorzitters aan te wijzen;
 2. de leden van het dagelijks bestuur in de volgende volgorde aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter:
 • 1e mevrouw B.H.M. Aarnink;
 • 2e de heer W. Stegeman;
 • 3e de heer J. van Agteren;
 • 4e de heer D.E.J. Lievers.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de plaatsvervangers van de voorzitter van het waterschap aangewezen voor het geval hij zijn ambt niet kan uitoefenen. Hierdoor heeft het waterschap altijd een plaatsvervanger die het ambt van de voorzitter kan uitoefenen. De overige leden van het dagelijks bestuur zijn allen als plaatsvervanger aangewezen in een vooraf bepaalde volgorde.

9. Commissie informatieveiligheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘commissie informatieveiligheid’ om:
 2. een commissie informatieveiligheid in te stellen, met als taken:
  * het monitoren van de aanpak en maatregelen op het gebied van informatieveiligheid binnen Vechtstromen;
  * het accorderen van documenten betreffende informatieveiligheidsaspecten binnen Vechtstromen, die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd;
  * het adviseren over bijsturingsmogelijkheden op het gebied van
  informatieveiligheid binnen Vechtstromen;
  * het afgeven van een halfjaarlijkse verklaring aan het algemeen bestuur over de stand van de zaken van de informatieveiligheid binnen Vechtstromen ;
 3. te bepalen dat elke fractie in het algemeen bestuur één bestuurslid of fractieondersteuner kan aanwijzen om plaats te nemen in de commissie informatieveiligheid, en dat incidentele vervanging niet mogelijk is;
 4. te bepalen dat de commissie in onderling overleg een voorzitter aanwijst en bepaalt wanneer en waar of hoe zij vergadert, welke onderwerpen worden besproken, en of en hoe verslag wordt gelegd van de bijeenkomsten;
 5. te bepalen dat deze commissie besloten vergadert, maar wel derden-deskundigen kan uitnodigen;
 6. te bepalen dat voor allen die deelnemen aan of weet krijgen van het besprokene in een vergadering van de commissie informatieveiligheid de plicht geldt om met de verkregen informatie vertrouwelijk om te gaan;
 7. te bepalen dat de vergaderstukken voor de commissie informatieveiligheid vertrouwelijk alleen aan de leden van de commissie worden verstrekt, en desgewenst in voorkomend geval aan degene die door de commissie is uitgenodigd, en dat de commissieleden deze stukken vertrouwelijk mogen delen met hun eigen fractie;
 8. te bepalen de secretaris-directeur zorg draagt voor ambtelijke ondersteuning van de commissie informatieveiligheid;
 9. de regeling betreffende de commissie informatieveiligheid op te nemen in de Verordening bestuurscommissie Vechtstromen;
 10. te bepalen dat de aanpassing van de Verordening bestuurscommissie Vechtstromen in werking treedt op de dag na bekendmaking.
 11. het voorstel ‘commissie informatieveiligheid’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp, waaraan het algemeen bestuur actief aandacht wil schenken. Het is tegelijkertijd een onderwerp dat met de nodige vertrouwelijkheid moet worden behandeld. Daarom heeft het algemeen bestuur uit de eigen gelederen een nieuwe bestuurscommissie informatieveiligheid ingesteld. Deze commissie zal besloten vergaderen, zodat bestuurders open en transparant over informatieveiligheid binnen Vechtstromen kunnen spreken zonder kwetsbaarheden openbaar te maken. De commissie zal het algemeen bestuur in algemenere bewoordingen op de hoogte houden van en adviseren over de informatieveiligheid.