5 oktober 2021


Onderwerp:

  1. Afboeking restwaarde slibverwerkingsinstallatie rioolwaterzuivering Enschede

Besluiten

1. Afboeking restwaarde slibverwerkingsinstallatie rioolwaterzuivering Enschede

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 oktober 2021 besloten:

  1. de slibvergistingsinstallatie (SVI) op de rioolwaterzuivering (rwzi (rioolwaterzuivering)) Enschede definitief buiten gebruik stellen;
  2. de resterende boekwaarde van de slibvergistingsinstallatie op de rwzi Enschede ter hoogte van € 1,34 miljoen als gevolg van het buiten gebruik stellen in 2021 in een keer ten laste van de exploitatie af te boeken;
  3. als voorgenomen resultaatbestemming voor 2021 € 1,34 miljoen te laten onttrekken aan de bestemmingsreserve brede heroverweging (zuiveringsbeheer) ter dekking van het afwaarderen van de resterende boekwaarde;
  4. deze voorgenomen resultaatbestemming door het AB te laten vaststellen in de AB-vergadering van 24 november 2021;
  5. in 2022 nader te onderzoeken of voor een blijvende ATEX-veilige situatie het restant slib en zand uit de slibgistingstanks in 2022 verwijderd dient te worden en hiervoor, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, bij de eerste begrotingswijziging 2022 initieel € 700.000 aan te wenden middels een onttrekking aan de bestemmingsreserve brede heroverweging (zuiveringsbeheer);
  6. in 2022 vanuit veiligheidsoverwegingen de elektrische- en besturingstechnische koppeling van de SVI Enschede aan de rwzi Enschede voor € 400.000 te herbestemmen als versneld onderdeel van de reeds in de programmabegroting 2021-2024 geprogrammeerde aanpak van de elektrische installatie;
  7. te besluiten dat er nu geen voornemen is tot sloop (amoveren) van de SVI Enschede en de SVI Goor, omdat het risico van het hebben van deze buitengebruik gestelde assets, na het uitvoeren van beslispunten 5 en 6, nihil is;
  8. beleid te ontwikkelen hoe met het (noodzaak en tempo van) amoveren van overbodige assets om te gaan en dat op onder meer de SVI Enschede en Goor toe te passen. In dat beleid ook de werkwijze op te nemen hoe in een bestemmingsreserve gespaard kan worden teneinde tijdig middelen beschikbaar te hebben als een besluit tot amoveren wordt genomen. Daarin wordt ook de impact op de tarieven voor het zuiveringsbeheer betrokken.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur heeft besloten om de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering Enschede definitief buiten gebruik te stellen. Sinds eind 2020 wordt het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) van de meeste rioolwaterzuiveringen van Vechtstromen verwerkt in de Energiefabriek op de rwzi in Hengelo. Daar wordt het zuiveringsslib omgezet in biogas waarmee energie wordt opgewekt. De slibverwerkingsinstallatie op de rwzi Enschede heeft daarom geen functie meer. Over het verwijderen van de overbodige onderdelen wordt later een besluit genomen.